Podrobnosti o počítači

Ak chcete zobraziť podrobnosti o konkrétnom počítači, vyberte klientsky počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na Zobraziť podrobnosti.

Okno s informáciami sa skladá zo siedmich rôznych častí:

icon_details Prehľad:

Názov – môžete zmeniť názov, prípadne popis počítača.

Popis – môžete pridať vlastný popis alebo dodatočné informácie o zariadení.

Nadradená skupina – môžete zmeniť nadradenú statickú skupinu počítača.

Prihlásení používatelia – doména a používateľské meno posledných prihlásených používateľov na zariadení.

Priradení používatelia – môžete zmeniť priradených používateľov.

Upozornenia – odkaz na zoznam problémov týkajúcich sa daného počítača.

Počet nevyriešených hrozieb – táto položka zobrazuje počet nevyriešených hrozieb.

Čas posledného pripojenia a Čas poslednej kontroly – informácia o čase posledného pripojenia alebo poslednej kontroly.

Vírusová databáza – verzia vírusovej databázy prítomnej na cieľovom zariadení.

Bezpečnostné produkty ESET – zoznam komponentov ESET nainštalovaných na danom počítači.

 

icon_config Konfigurácia:

Konfigurácia – obsahuje zoznam konfigurácií nainštalovaných produktov ESET (ERA Agent, ERA Proxy, ESET Endpoint atď.). Otvorte konfiguráciu cez kontextové menu a prekonvertujte ju na politiku. Kliknite na konfiguráciu pre jej zobrazenie. Kliknutím na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu môžete vytvoriť úlohu pre ERA Agenta na zhromaždenie konfigurácií spravovaných produktov. Po doručení úlohy ERA Agentu je daná úloha okamžite vykonaná a výsledky sú doručené na ERA Server pri ďalšom pripojení. Následne si budete môcť pozrieť zoznam konfigurácií spravovaných produktov. Kliknite na možnosť Konvertovať na politiku pre otvorenie konfigurácie a jej prekonvertovanie na politiku.

Aplikované politiky – zoznam politík aplikovaných na daný počítač. Možnosť Spravovať politiky vám umožňuje spravovať, upravovať, priraďovať a odstraňovať politiky.

icon_sysinspector_logs SysInspector:

Zobrazuje najnovšie výsledky nástroja SysInspector. Kliknite na Požiadať o protokol (iba Windows), čím spustíte na zvolených klientskych zariadeniach úlohu na Vyžiadanie SysInspector protokolu.

icon_task_executions Vykonania úloh:

V tejto časti nájdete zoznam všetkých vykonaných úloh. Môžete použiť filter na zúženie výsledkov vyhľadávania, prejsť na detaily, upravovať, duplikovať, vymazať alebo spustiť úlohu.

icon_installed_applications Nainštalované aplikácie:

V tejto časti nájdete zoznam nainštalovaných programov vrátane informácií o verzii, veľkosti, bezpečnostnom stave atď. Ak chcete odinštalovať niektorú aplikáciu, označte ju a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Budete vyzvaný na zadanie Parametrov odinštalovania. Ide o voliteľné parametre príkazového riadka pre inštalátor (inštalačný balík). Parametre odinštalovania sú unikátne pre každý inštalátor softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre príslušný produkt.

computer_details_uninstall

icon_threats Upozornenia:

V tejto časti nájdete zoznam upozornení a ich podrobnosti: problém, stav, produkt, výskyt, závažnosť atď. Prístup k tejto kategórii je tiež možný priamo zo sekcie Počítače zvolením možnosti Zobraziť upozornenia. V okne s podrobnosťami o počítačoch môžete taktiež vykonať niektoré akcie kliknutím na tlačidlo Akcie v ľavom dolnom rohu.

icon_threat_and_quarantine Hrozby a karanténa:

Zobrazujú sa všetky typy hrozieb, avšak môžete ich filtrovať podľa toho, či ide o antivírusové hrozby, hrozby firewallu alebo HIPS hrozby.

Karanténa – zoznam hrozieb umiestnených v karanténe s podrobnosťami, ako napr. názov hrozby, typ hrozby, názov objektu, veľkosť, prvý výskyt, počet, dôvod používateľa atď.

icon_more Podrobnosti:

Základné zobrazujú sa informácie o správe zariadenia (či je počítač potlačený, či je spravovaný, čas poslednej aktualizácie a počet aplikovaných politík).

Zariadenie – informácia o výrobcovi a modeli počítača.

Informácie o OS – názov operačného systému, typ, verzia atď.

Sieťové adaptéryinformácie o sieti, IPv4 a IPv6, podsieti atď.

Identifikátory zariadenia – sériové číslo, FQDN názov atď.

Pre vykonanie akcií kliknite na tlačidlo Akcie. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.