Nastavenia ERA Agenta

Použitím politiky môžete upraviť nastavenia ERA Agenta. Pre ERA Agenta existuje niekoľko prednastavených politík. Napríklad Pripojenie – Pripojiť každých... (časový interval pripájania Agenta k serveru) alebo Hlásenia aplikácií – Hlásiť všetky inštalované aplikácie (nie len aplikácie spoločnosti ESET). Postup ako vynútiť konkrétnu politiku len na určitú podsieť je uvedený v tomto príklade.

 

Kliknite na Politiky a rozbaľte sekciu Vstavané politiky > ESET Remote Administrator Agent, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

icon_section Pripojenie

Servery pre pripojenie – kliknite na Upraviť zoznam serverov pre upresnenie podrobností pripojenia na ERA Server (názov hostiteľa/IP a číslo portu). Je možné zadať viacero ERA Serverov. Politiku s týmto nastavením môžete využiť napríklad pri zmene IP adresy vášho ERA Servera alebo v prípade, že vykonávate migráciu.

Dátový limit – vyberte maximálny počet bajtov pre odosielanie dát.

Interval pripojenia – zvoľte pravidelný interval a upresnite časovú hodnotu intervalu pripojenia na ERA Server (prípadne použite CRON výraz).

Certifikát (vyžaduje reštart) – môžete spravovať partnerské certifikáty pre ERA Agenta. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte, ktorý certifikát by mal byť používaný ERA Agentom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

icon_section Aktualizácie

Interval aktualizácie – časový interval, v ktorom budú prijímané aktualizácie. Môžete zvoliť pravidelný interval a upresniť nastavenia alebo môžete použiť CRON výraz.

Aktualizačný server – aktualizačný server, z ktorého bude ERA Server sťahovať aktualizácie pre bezpečnostné produkty a súčasti ERA.

Typ aktualizácie – vyberte požadovaný typ aktualizácie. Môžete si vybrať pravidelnú, predbežnú alebo oneskorenú aktualizáciu. Neodporúčame výber predbežnej aktualizácie pre produkčné systémy, pretože to môže predstavovať bezpečnostné riziko.

icon_section Pokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete použiť proxy server pre riadenie komunikácie medzi serverom a klientmi.

WakeUpERA Server dokáže spustiť okamžitú replikáciu ERA Agenta na klientskom počítači. Používané sú porty UDPv4 a UDPv6 so štandardnými číslami 1237 a 1238. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ERA Agenta na ERA Server. Ak napríklad chcete, aby bola úloha pre klienta spustená na klientoch okamžite alebo chcete, aby bola politika aplikovaná ihneď.

Kompatibilita – pre umožnenie správy bezpečnostných produktov spoločnosti ESET verzie 5 alebo staršej prostredníctvom ESET Remote Administrator Agenta musí byť nastavený špecifický prijímajúci port. Bezpečnostné produkty ESET musia byť nakonfigurované tak, aby boli nasmerované na tento port a adresa ESET Remote Administrator Servera musí byť nastavená na localhost.

Operačný systém – použite prepínače (štandardne povolené) pre hlásenie určitých informácií alebo problémov na klientskom počítači.

Repozitár – umiestnenie repozitára, kde sú uložené všetky inštalačné súbory.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre repozitár je prednastavená možnosť AUTOSELECT.

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu do spoločnosti ESET.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť podrobnosť protokolov, a tým nastaviť úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované, od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ERA Agenta sa nachádza na klientskom počítači v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs alebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

NastavenieInštalácia chránená heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ERA Agenta (iba na systéme Windows). Pre povolenie ochrany ERA Agenta je potrebné nastaviť heslo. Po aplikovaní politiky ERA Agent nemôže byť odinštalovaný ani na ňom nemôže byť vykonaná oprava, ak nie je zadané heslo.

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade, že zabudnete heslo, nebudete môcť odinštalovať ERA Agenta z cieľového počítača.

icon_section Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.