Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

Obmedzovanie sa používa na obmedzenie vykonania úlohy. Obmedzovanie môžete nastaviť napríklad pre tie úlohy, ktoré sú spúšťané pri veľmi často sa vyskytujúcej udalosti. Za určitých podmienok môže obmedzovanie úplne potlačiť aktiváciu spúšťača, a tým zabrániť spusteniu úlohy, pre ktorú je spúšťač vytvorený. Pri každom prijatí impulzu na aktivovanie spúšťača prebehne vyhodnocovanie podmienok spúšťača podľa schémy uvedenej nižšie. Len tie spúšťače, ktoré splnia zadefinované podmienky, vyvolajú spustenie a vykonanie k nim priradenej úlohy. Ak nie sú nastavené žiadne podmienky obmedzovania, daná úloha bude spúšťaná pri každej udalosti aktivujúcej spúšťač.

Throttling_2

Podmienky pre potlačenie aktivácie spúšťača sú rozdelené do dvoch kategórií: časové a štatistické podmienky. Úloha je vykonaná v prípade, že platí nasledovné:

Boli splnené oba druhy podmienok.

Podmienky musia byť nastavené; pokiaľ je podmienka prázdna, bude vynechaná.

Všetky časové podmienky musia byť splnené, keďže ich pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND.

Všetky štatistické podmienky, ktoré pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND, musia byť splnené; pri použitom logickom operátore OR musí byť splnená aspoň jedna zo štatistických podmienok.

Ak sú pre jednu úlohu nastavené časové aj štatistické podmienky, musí byť splnená každá z týchto podmienok, keďže ich pri vyhodnocovaní spája logický operátor AND – len v tom prípade bude úloha spustená.

 

Ak sú podmienky splnené, všetky zaznamenané informácie o stave spúšťača budú vynulované (počítanie výskytov začína znova od nuly). Toto platí pre časové aj štatistické podmienky. Zaznamenané informácie sú vynulované aj pri reštartovaní ERA Agenta alebo ERA Servera. Každá zmena spúšťača vedie k vynulovaniu jeho stavu. Odporúčame používať len jednu štatistickú podmienku a viacero časových podmienok. Nastavenie viacerých štatistických podmienok môže spôsobovať zbytočné komplikácie a pozmenené výsledky.

Kritériá na základe času

Úloha je spustená len v tom prípade, že sú splnené všetky nastavené časové podmienky.

Agregovať vyvolania počas časového obdobia (T2) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby počas stanoveného časového obdobia bol spúšťač aktivovaný len raz. Ak napríklad túto možnosť nastavíte na 10 sekúnd a počas tohto časového obdobia sa vyskytne 10 impulzov na aktivovanie spúšťača, len prvý z nich skutočne vyvolá spustenie úlohy.

 

Časové rozsahy (T1) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný len počas stanoveného časového obdobia. Môžete pridávať viaceré časové obdobia, ktoré budú zoradené chronologicky.

 

Štatistické kritériá

 

Aplikácia pre štatistické kritériáštatistické podmienky je možné kombinovať buď pomocou logického operátora AND (všetky podmienky musia byť splnené), alebo pomocou logického operátora OR (prvá splnená podmienka spustí akciu).

 

Spustené pri počte výskytov (S1) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný len pri každom X-tom impulze (výskyte). Ak napríklad zadáte hodnotu 10, bude započítaný len každý desiaty impulz na aktivovanie spúšťača.

 

Počet výskytov vo zvolenom časovom období (S2) – táto možnosť vám umožňuje nastaviť, aby bol spúšťač aktivovaný na základe frekvencie impulzov (výskytov). Prostredníctvom tohto nastavenia môžete určiť, pri dosiahnutí akej minimálnej frekvencie impulzov (výskytov) bude úloha spustená. Napríklad môžete nastaviť, aby bola úloha spustená vždy vtedy, keď sa v priebehu jednej hodiny vyskytne 10 impulzov na aktivovanie spúšťača. Aktivácia spúšťača vynuluje zaznamenané informácie a počítanie výskytov sa začne odznova (od nuly).

Časové obdobie – vyberte frekvenciu pre možnosť uvedenú vyššie.

Tretiu štatistickú podmienku je možné nastaviť len pre niektoré typy spúšťačov. Prejdite do sekcie: Spúšťač > Typ spúšťača > Spúšťač protokolu udalosti.

 

Kritériá protokolu udalostí

Tieto kritériá sú vyhodnocované v rámci ERA ako tretí typ štatistických podmienok (S3). Logický operátor (AND/OR) zvolený v sekcii Aplikácia pre štatistické kritériá je použitý pri vyhodnocovaní všetkých troch štatistických podmienok spoločne. Kritériá protokolu udalostí odporúčame používať v prípade úlohy pre server Generovať správu. Pre fungovanie kritérií protokolu udalostí je nutné vyplniť všetky tri polia v príslušnej sekcii. Medzipamäť symbolov sa vynuluje, ak je spúšťač aktivovaný a symbol je už v pamäti.

Symbol – z ponuky môžete vybrať symbol, ktorý sa bude vyhľadávať vo zvolenom type protokolu. Položky dostupné v tejto ponuke závisia od Typu protokolu, ktorý ste vybrali v sekcii Spúšťač. Ponuka sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Zmeniť. Zvolený symbol môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo Zmazať.

Počet udalostí so symbolom – zadajte celé číslo, ktoré určuje počet udalostí (nie rovnakých) so zvoleným symbolom potrebných pre spustenie úlohy.

Aplikuje sa, keď počet udalostí – toto nastavenie definuje, akým spôsobom má byť dosiahnutý stanovený počet udalostí, aby bola podmienka aktivovaná. Sú dostupné tieto možnosti:

Prijatých v rade dosiahne limit – pri zvolenom počte udalostí musí ísť o udalosti zaznamenané v rade za sebou. Musí zároveň ísť o rozdielne udalosti.

Prijatých od posledného spustenia dosiahne limit – od posledného vykonania úlohy spúšťačom má byť zaznamenaných toľko udalostí (nie rovnakých), ako je zadané v poli Počet udalostí so symbolom.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Keď sú tieto kritériá použité pre serverovú úlohu (Úloha pre server), posudzované sú všetky klientske počítače. Zaznamenanie väčšieho počtu po sebe nasledujúcich (nerovnakých) udalostí je teda málo pravdepodobné. Nastavenie Aplikuje sa, keď počet udalostí – Prijatých v rade dosiahne limit preto používajte len v opodstatnených prípadoch. Chýbajúca hodnota (N/A) nie je posudzovaná ako unikátna hodnota symbolu, a preto je medzipamäť vynulovaná od posledného spustenia.

Dodatočné nastavenia

Ako už bolo spomínané, spúšťač sa nemusí aktivovať pri každom výskyte udalosti. Pre takéto udalosti (ktoré neaktivujú spúšťač) je možné vykonať nasledujúce akcie:

Ak je vynechaná viac ako jedna udalosť, posledných N udalostí zoskupiť do jednej (uložiť dáta potlačených impulzov) [N <= 100]

Pre N == 0 je spracovaná len posledná udalosť (N predstavuje dĺžku histórie, pričom je vždy spracovaná posledná udalosť)

Zlúčiť všetky udalosti, ktoré neaktivovali spúšťač (zlúčenie posledného impulzu s N predchádzajúcimi impulzmi)

 

V prípade, že sa spúšťač aktivuje príliš často, môžete použiť nasledujúce postupy:

Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval len v prípade, že sa vyskytnú viaceré udalosti (nie iba jedna), použite štatistickú podmienku S1.

Ak chcete aktivovať spúšťač len v prípade, že sa vyskytne klaster udalostí, použite štatistickú podmienku S2.

Ak chcete ignorovať udalosti s nechcenými hodnotami, použite štatistickú podmienku S3.

Ak chcete ignorovať udalosti, ktoré sa vyskytujú v čase, ktorý pre vás nie je relevantný (napr. mimo pracovných hodín), použite časovú podmienku T1.

Ak chcete nastaviť minimálny časový interval medzi dvoma aktiváciami spúšťača, použite časovú podmienku T2.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Podmienky je možné kombinovať pre vytvorenie komplexnejších scenárov obmedzovania aktivácie spúšťača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Príklady obmedzovania.