Správa statických skupín

Kliknite na Správca > Skupiny a označte statickú skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na tlačidlo Skupina alebo ikonu icon_cogwheel vedľa názvu statickej skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

admin_manage_static_group

Statická skupina – akcie:

icon_plus Nová statická skupina... – Táto možnosť je dostupná po kliknutí na skupinu v zozname naľavo. Táto skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

icon_plus Nová dynamická skupina...

Táto možnosť je dostupná po kliknutí na skupinu v zozname naľavo. Táto skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

icon_edit Upraviť...

Táto možnosť vám umožňuje upravovať vybranú skupinu. Zobrazia sa rovnaké možnosti ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

icon_move Presunúť...

Môžete vybrať skupinu a premiestniť ju do inej skupiny alebo podskupiny.

icon_delete Vymazať

Úplne odstránenie vybranej skupiny.

icon_import Import

Môžete importovať zoznam (zvyčajne textový súbor) počítačov ako členov vybraných skupín a podskupín.

icon_export Exportovať

Môžete exportovať počítače patriace do skupín (a v prípade výberu aj podskupín) ako zoznam (.txt súbor). Tento zoznam môžete neskôr importovať alebo ho použiť na kontrolu.

icon_plus Pridať nové...

Pridanie počítača do statickej skupiny.

icon_search Kontrolovať

Táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

icon_reload Aktualizovať moduly

Táto funkcia spustí úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

icon_mobile Mobil

Znovu registrovať – táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu pre klienta.

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

Zamknúťzariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

icon_play_default Spustiť úlohu

Táto funkcia vám umožňuje vybrať úlohy pre klienta, ktoré majú byť spustené na zariadeniach v tejto skupine.

icon_plus Nová úloha...

Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

clock_default Naposledy použité úlohy

Zoznam naposledy použitých klientskych úloh pre všetky skupiny a počítače.

icon_manage Správa politík... – priraďte politiku k vybranej skupine.