Import počítačov z Active Directory

Ak chcete importovať počítače z Active Directory, vytvorte novú Úlohu pre server nazvanú Synchronizácia statickej skupiny.

Vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať nové počítače zo služby Active Directory. Taktiež vyberte objekty v AD, ktoré chcete synchronizovať a nastavte, čo sa má stať v prípade výskytu duplikátov. Nastavte parametre pripojenia k Active Directory a režim synchronizácie nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP.