Úlohy pre server

Úlohy pre server predstavujú účinný nástroj na automatizáciu pravidelných úloh. Pre každú úlohu pre server je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá úloha pre server spúšťaná pri viacerých udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej úlohe pre server v nastaveniach spúšťača. ERA obsahuje šesť prednastavených typov úloh pre server.

icon_details_hoverPoznámka:

Úlohy pre server nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov.

Úlohy pre server a povolenia

Úloha aj spúšťač vyžadujú svojho vykonávajúceho používateľa. Ide o používateľa, ktorý úlohu (a spúšťač) upravuje a mení. Na konkrétne akcie musí mať tento používateľ pridelené dostatočné povolenia. Pri vykonávaní úlohy sa vždy použije vykonávajúci používateľ zo spúšťača. Ak je úloha spustená na základe nastavenia Spustiť úlohu okamžite po dokončení, vykonávajúci používateľ je ten používateľ, ktorý je aktuálne prihlásený do ERA Web Console. Používateľ bude mať povolenia (na čítanie, použitie, zápis) pre zvolenú úlohu pre server, ak sú tieto povolenia zadefinované v jemu pridelenej sade povolení (Správca > Prístupové práva > Sady povolení) a zároveň je pre tieto povolenia nastavená tá statická skupina, v ktorej je umiestnená daná úloha pre server. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

light-bulbPríklad:

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť Úlohu pre server 1: Generovať správu. Táto úloha bola pôvodne vytvorená používateľom Larry, takže bola automaticky zahrnutá do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John úlohu odstrániť, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Úlohy a spúšťače serveraGenerovať správu.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.

Povolenia potrebné na vykonávanie konkrétnych akcií týkajúcich sa úloh pre server

Na vytvorenie novej úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na upravovanie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na odstránenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy.

Na spustenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie pre zvolený typ úlohy.

Vytvorenie novej úlohy pre server

1.Kliknite na Správca > Úlohy pre server > Nová.

2.Zadajte základné informácie o úlohe, ako napr. názov úlohy, popis (voliteľné) a typ úlohy. Typ úlohy definuje nastavenia a správanie úlohy.

3.Môžete sa rozhodnúť, či chcete:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – po označení tejto možnosti môžete v sekcii Spúšťač upraviť nastavenia spúšťača.

Nastaviť spúšťač neskôr (v tomto prípade neoznačte žiadnu z uvedených dvoch možností).

4.V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.

5.Ak je sekcia Spúšťač dostupná, upravte nastavenia spúšťača.

6.V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

icon_details_hoverPoznámka:

Používateľom, ktorí často používajú úlohy pre server, odporúčame, aby si namiesto používania úloh zdieľaných s inými používateľmi vytvorili vlastné úlohy. Pri každom spustení úlohy pre server sú totiž použité povolenia vykonávajúceho používateľa. Toto môže byť v prípade niektorých používateľov mätúce.