Správa politík

Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kliknite na ikonu icon_expand, čím rozbalíte kategóriu a zobrazia sa dostupné politiky. Kategória Vstavané politiky obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste manuálne vytvorili alebo upravili.

Pre politiky sú dostupné nasledujúce akcie:

icon_plus Nová

Táto funkcia slúži na vytvorenie novej politiky.

icon_edit Upraviť

Táto funkcia slúži na upravovanie existujúcej politiky.

icon_copy Duplikovať

Táto funkcia slúži na vytvorenie novej politiky na základe vybranej existujúcej politiky. Pre takto vytvorenú novú politiku je potrebné zadať nový (odlišný) názov.

icon_edit Priradiť

Táto funkcia slúži na priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

icon_delete Vymazať

Táto funkcia slúži na vymazanie politiky.

icon_import Import

Kliknite na Politiky > Import, potom na Vybrať súbor na odovzdanie a vyhľadajte súbor, ktorý chcete odovzdať. Pre výber viacerých politík si pozrite režimy výberu uvedené nižšie.

icon_export Exportovať

Zo zoznamu vyberte politiku, ktorú chcete exportovať, a kliknite na Politiky > Exportovať. Politika bude exportovaná v podobe súboru .dat. Pre exportovanie viacerých politík zmeňte režim výberu (pozrite si dostupné režimy výberu nižšie).

icon_move Prístupová skupina

Táto funkcia slúži na presunutie politiky do inej skupiny.

Pre zmenu režimu výberu z jednej na viac položiek použite možnosť Režimy. Kliknite na modes šípku v pravom hornom rohu a vyberte si z kontextového menu:

icon_singleselect_default Režim jedného výberu – umožňuje označiť jednu položku zo zoznamu.

icon_multiselect_default Režim viacerých výberov – umožňuje pomocou začiarkavacích políčok označiť viac položiek.

icon_reload Obnoviť – umožňuje obnoviť/opätovné načítať zobrazené informácie.

expand_default Zobraz všetky položky – umožňuje zobraziť všetky informácie.

collapse_default Zobraz len hlavné sekcie – umožňuje skryť všetky informácie.