Oznámenia

Oznámenia sú dôležité pre sledovanie celkového stavu vašej siete. Ak sa vyskytne nová udalosť (na základe vašej konfigurácie), budete upozornený pomocou vami nastavenej metódy (buď ako SNMP Trap, alebo prostredníctvom e-mailu). To vám umožní bezprostredne reagovať na danú situáciu.

Všetky šablóny oznámení sú zobrazené v zozname a je možné ich filtrovať a zoraďovať podľa Názvu alebo Popisu.

Kliknite na Pridať filter v hornej časti obrazovky pre pridanie kritérií filtrovania a zadajte hľadaný výraz do poľa Názov/Popis.

Ak chcete upraviť alebo vymazať existujúce oznámenie, označte danú položku v zozname a zvoľte príslušnú akciu.

Pre vytvorenie nového oznámenia kliknite na možnosť Nové oznámenie v dolnej časti obrazovky.

Možnosť Duplikovať umožňuje vytvoriť nové oznámenie na základe označeného oznámenia, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

Používateľ môže vidieť len tie oznámenia, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, pre ktorú má pridelené prístupové povolenia na čítanie.

Oznámenia, používatelia a povolenia

Podobne ako pri úlohách pre server, aj v prípade oznámení ich používanie závisí od povolení, ktoré má pridelené aktuálne prihlásený používateľ. Pri každom vygenerovaní oznámenia sú brané do úvahy povolenia vykonávajúceho používateľa. Vykonávajúci používateľ je vždy ten používateľ, ktorý oznámenie upravoval ako posledný.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pre správne fungovanie oznámenia je nevyhnutné, aby mal vykonávajúci používateľ pridelené dostatočné povolenia pre všetky objekty, na ktoré sa dané oznámenie viaže (zariadenia, skupiny, šablóny). Zvyčajne sú vyžadované povolenia na čítanie a použitie. Ak vykonávajúci používateľ tieto povolenia nemá, prípadne o ne časom príde, vygenerovanie oznámenia nebude úspešné. Oznámenia, ktorých vygenerovanie nebolo úspešné, sú označené oranžovou farbou a o ich zlyhaní bude používateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie oznámenia – pre vytvorenie nového oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v jeho domácej skupine. Novovytvorené oznámenie bude zahrnuté do domácej skupiny používateľa.

Úprava oznámenia – pre upravovanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Odstránenie oznámenia – pre vymazanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

light-bulbPríklad:

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1. Toto oznámenie bolo pôvodne vytvorené používateľom Larry, takže bolo automaticky zahrnuté do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Oznámenia.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.