Skupiny

Skupiny je možné chápať ako priečinky, do ktorých sú triedené počítače a ostatné objekty. Nový bezpečnostný model prvýkrát uvedený v ERA 6.5 používa skupiny na zaraďovanie objektov a na priraďovanie povolení. Medzi objekty sa radia nielen počítače, ale aj oznámenia, politiky, certifikáty, inštalátory a sady povolení. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Pre počítače a zariadenia môžete používať prednastavené skupiny a šablóny skupín alebo vytvárať svoje vlastné. Klientske počítače je možné do skupín pridávať. To vám umožňuje vytvoriť štruktúru počítačov podľa vašich predstáv a potrieb. Počítače môžete pridať do statických alebo dynamických skupín.

Statické skupiny sú spravované manuálne. Dynamické sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií definovaných v šablóne. Ak sú počítače zaradené do skupín, môžete k týmto skupinám priradiť politiky, úlohy, nastavenia. Politika, úloha alebo nastavenia budú použité pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny. Sú dostupné dva typy skupín:

Statické skupiny

Statické skupiny sú skupiny s manuálne zvolenými počítačmi a objektmi. Členov tejto skupiny je možné pridať/odstrániť len manuálne, nie automaticky na základe dynamických kritérií. Každý objekt môže byť zahrnutý len v jednej statickej skupine. Statickú skupinu je možné vymazať len v prípade, že v nej nie sú zahrnuté žiadne objekty.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny sú skupiny zariadení, ktoré boli vytvorené na základe špecifických podmienok (do dynamických skupín sa iné objekty, ako napr. úlohy a politiky, nezaraďujú). Ak klientske zariadenie nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránené. Počítače, ktoré spĺňajú podmienky, budú pridané do skupiny automaticky (preto tieto skupiny nesú názov „dynamické“).

Okno Skupiny je rozdelené na tri časti:

1.Na ľavej strane sa nachádza zoznam všetkých skupín a podskupín. Môžete tu vybrať skupinu a akciu pre túto skupinu z kontextového menu (icon_cogwheel vedľa názvu skupiny). Možnosti akcií sú rovnaké ako tie popísané nižšie (kontextové menu zobrazené po kliknutí na tlačidlo Akcie).

2.V pravej časti sa zobrazujú nasledujúce informácie o zvolenej skupine (môžete prepínať medzi kartami):

Počítače, ktoré patria do skupiny.

Politiky priradené ku skupine.

Úlohy priradené ku skupine.

Súhrn základných informácií o skupine.

3.Tlačidlá Skupina a Počítače vám umožňujú vykonať nasledujúce akcie:

Skupina – kontextové menu zobrazené po kliknutí na tlačidlo Akcie ponúka tieto možnosti:

icon_plus Nová statická skupina...

Táto možnosť je dostupná po kliknutí na skupinu v zozname naľavo. Táto skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

icon_plus Nová dynamická skupina...

Táto možnosť je dostupná po kliknutí na skupinu v zozname naľavo. Táto skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

icon_edit Upraviť...

Táto možnosť vám umožňuje upravovať vybranú skupinu. Zobrazia sa rovnaké možnosti ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

icon_move Presunúť...

Môžete vybrať skupinu a premiestniť ju do inej skupiny alebo podskupiny.

icon_delete Vymazať

Úplne odstránenie vybranej skupiny.

icon_import Import...

Môžete importovať zoznam (textový súbor) počítačov ako členy vybraných skupín a podskupín. Ak je už počítač členom danej skupiny, vyberte akciu, ktorá bude vykonaná v prípade konfliktu (duplikáty):

Preskočiť konfliktné zariadenia – konfliktné počítače nebudú pridané.

Presunúť konfliktné zariadenia z iných skupín – konfliktné počítače budú presunuté do tejto skupiny z iných skupín, do ktorých patria.

Duplikovať konfliktné zariadenia – konfliktné počítače budú pridané, ale budú mať iné názvy.

icon_export Exportovať...

Pomocou tejto možnosti môžete exportovať členy vybranej skupiny (a podskupiny) ako zoznam (.txt súbor). Tento zoznam môžete použiť na kontrolu alebo na neskoršie importovanie.

icon_plus Pridať nové...

Pomocou tejto možnosti môžete pridať nové zariadenie.

icon_search Kontrolovať

Táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

icon_reload Aktualizovať moduly

Táto funkcia spustí úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

icon_mobile Mobil

Znovu registrovať... Pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť novú úlohu pre klienta.

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

Zamknúťzariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

icon_plus Nová úloha...

Môžete vytvoriť Novú úlohu pre klienta. Vyberte úlohu a nastavte pre danú úlohu obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení.
Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

icon_manage Správa politík...

Priraďte politiku k vybranej skupine.