Dynamické skupiny

Dynamické skupiny sú v podstate filtre definované v šablónach. Počítače sú filtrované na strane ERA Agenta, takže na server nie sú odosielané žiadne dodatočné informácie. ERA Agent rozhoduje o tom, do ktorej dynamickej skupiny klient patrí a na server odosiela len svoje rozhodnutie. Dynamické skupiny majú pravidlá definované v šablónach dynamickej skupiny.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokiaľ klientske zariadenie nie je pripojené (napr. je vypnuté), jeho umiestnenie v dynamických skupinách nie je aktualizované. Keď sa zariadenie opäť pripojí, dôjde k aktualizácii jeho zaradenia v dynamických skupinách.

Po inštalácii nástroja ESET Remote Administrator sú k dispozícii prednastavené dynamické skupiny. V prípade potreby môžete vytvoriť vlastnú dynamickú skupinu. Sú na to dva spôsoby:

najskôr vytvoriť šablónu a až potom vytvoriť dynamickú skupinu,

súčasne vytvoriť novú dynamickú skupinu aj novú šablónu.

Z jednej šablóny môže byť vytvorených viac dynamických skupín.

Používateľ môže využívať dynamické skupiny v iných častiach ERA. Je možné k nim priradiť priradiť politiku alebo pripraviť úlohy pre všetky počítače v skupine.

Dynamické skupiny môžu byť podskupinou statickej skupiny alebo ďalšej dynamickej skupiny. Najvyššia nadradená skupina je vždy statická.

Všetky dynamické skupiny pod statickými skupinami môžu filtrovať len počítače zaradené v nadradenej statickej skupine. Okrem toho, pre vnorené dynamické skupiny platí, že hlbšie vnorená dynamická skupina filtruje výsledky nadradenej skupiny.

Politiky sú aplikované tak, ako je popísané tu. Po vytvorení môžete dynamické skupiny v rámci stromovej štruktúry presúvať.

Dynamická skupina – akcie:

Kliknite na Správca > Skupiny a vyberte dynamickú skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na tlačidlo Skupina alebo na ikonu icon_cogwheel vedľa názvu dynamickej skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

icon_plus Nová dynamická skupina...

Táto možnosť je dostupná po kliknutí na skupinu v zozname naľavo. Táto skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

icon_edit Upraviť...

Táto možnosť vám umožňuje upravovať vybranú skupinu. Zobrazia sa rovnaké možnosti ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

icon_move Presunúť...

Môžete vybrať skupinu a premiestniť ju do inej skupiny alebo podskupiny.

icon_delete Vymazať

Úplne odstránenie vybranej skupiny.

icon_plus Nové oznámenie...

Pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť nové oznámenie.

icon_search Kontrolovať

Táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

icon_reload Aktualizovať moduly

Táto funkcia spustí úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

icon_mobile Mobil

Znovu registrovať – táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu pre klienta.

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

Zamknúťzariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

icon_play_default Spustiť úlohu

Táto funkcia vám umožňuje vybrať úlohy pre klienta, ktoré majú byť spustené na zariadeniach v tejto skupine.

icon_plus Nová úloha...

Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

clock_default Naposledy použité úlohy

Zoznam naposledy použitých klientskych úloh pre všetky skupiny a počítače.

icon_manage Správa politík... – priraďte politiku k vybranej skupine.

Možnosti icon_apply_sooner_default Aplikovať skôr a icon_apply_later_defaultAplikovať neskôr slúžia na zmenu priority dynamických skupín podľa vašich potrieb.

admin_create_new_dg_01