Prístupové práva

Prístupové práva vám umožňujú spravovať používateľov ERA Web Console a ich oprávnenia. Prístupové práva môžete prideľovať:

1.Natívnym používateľom – používateľské účty vytvorené a spravované pomocou ERA Web Console.

2.Namapovaným bezpečnostným skupinám domény – používateľské účty spravované a overované prostredníctvom Active Directory.

Pre natívnych používateľov a namapované bezpečnostné skupiny domény môžete prípadne použiť aj dvojúrovňovú autentifikáciu. Bude tak zaistená vyššia úroveň bezpečnosti pri prihlasovaní sa do ERA Web Console.

Povolenie na prístup k položkám patriacim do určitej kategórie musí byť jednotlivým používateľom ERA Web Console pridelený pomocou sady povolení.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Natívny používateľ Administrator (správca), ktorého domáca skupina je Všetko, má prístup ku všetkým skupinám a objektom. Tento účet preto neodporúčame používať na bežné účely. Odporúčame vytvoriť si ďalší „správcovský“ účet alebo použiť správcov z namapovanej bezpečnostnej skupiny domény, ktorí majú pridelené potrebné povolenia. To zabezpečí možnú obnovu pri zlyhaní alebo chybe účtu správcu. Taktiež odporúčame vytvoriť ďalšie používateľské účty, ktoré budú mať pridelené požadované povolenia umožňujúce vykonávanie len určitých činností. Predvolený účet správcu (Administrator) používajte iba ako záložnú možnosť, nie ako štandardný používateľský účet.

Používatelia sú spravovaní v sekcii Správca v časti Používatelia. Sady povolení určujú, aká úroveň prístupu k rôznym položkám bude umožnená pre určitých používateľov. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname všetkých prístupových práv a ich funkcií.

Zoznam príkladov zaoberajúcich sa prístupovými právami

V tejto príručke správcu je uvedených viacero príkladov, ktoré sa sa priamo týkajú prístupových práv. Toto je ich zoznam:

Ako duplikovať politiky

Rozdiel medzi povoleniami na použitie a zápis

Prístupové práva pre správcov v jednotlivých pobočkách firmy

Ako zdieľať objekty použitím duplikovania

Ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám

Ako používateľovi povoliť vytváranie inštalátorov

Ako odstrániť oznámenia

Ako vytvoriť politiky

Ako používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy