Opis operacije

Ako navedete više pravila (uvjeta), morate odabrati koja će se operacija koristiti za kombiniranje pravila. Ovisno o rezultatu klijentsko će se računalo dodati ili se neće dodati u dinamičku grupu koja se koristi tim predloškom.

AND – svi definirani uvjeti moraju biti istiniti.

Provjerite jesu li svi uvjeti pozitivno ocijenjeni – računalo mora zadovoljiti sve potrebne parametre.

ILI – najmanje jedan uvjet mora biti istinit.

Provjerite je li najmanje jedan od uvjeta ocijenjen pozitivno – računalo mora zadovoljiti jedan od potrebnih parametara.

NAND – najmanje jedan uvjet mora biti neistinit.

Provjerite da se jedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne smije zadovoljiti najmanje jedan parametar.

NI – svi uvjeti moraju biti neistiniti.

Provjerite da se nijedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne zadovoljava nijedan potreban parametar.

icon_details_hoverNAPOMENA

Kombiniranje operacija nije moguće. Samo se jedna operacija upotrebljava za svaki predložak dinamičke grupe i primjenjuje za sva njegova pravila.