Korištenje RD Sensora

Ako ne koristite AD sinkronizaciju, najlakši način za dodavanje računala u ERA strukturu korištenje je RD Sensora. Komponenta RD Sensor dio je instalacijskog paketa. Možete jednostavno pretraživati kroz razine naniže u izvješću grafikona Udio skrivenih računala na dnu upravljačke ploče Računala kako biste pregledali lažna računala klikom na crveni dio grafikona.

using_RD_sensor

U izvješću Lažna računala na upravljačkoj ploči prikazat će se popis računala koja je pronašao RD Sensor. Računala možete dodavati tako da kliknete računalo koje želite dodati ili možete koristiti opciju Dodaj sve prikazane stavke.

fs_rd_sensor_add_computer

Ako dodajete samo jedno računalo, možete se koristiti unaprijed zadanim nazivom ili navesti vlastiti (to je naziv za prikaz koji će se rabiti samo na ERA web-konzoli, a ne stvarni naziv hosta). Ako želite, možete dodati i opis. Ako računalo već postoji u ERA direktoriju, bit ćete o tome obaviješteni i moći ćete odlučiti što želite učiniti s duplikatom. Dostupne opcije: Instaliraj agent, Preskoči, Pokušaj ponovno, Premjesti, Udvostruči ili Odustani. Nakon dodavanja računala otvorit će se skočni prozor s opcijom Instaliraj agent.

Ako kliknete Dodaj sve prikazane stavke, prikazat će se popis računala za dodavanje. Kliknite pored naziva dotičnog računala ako ga ne želite sada dodati u svoj ERA direktorij. Kada završite s uklanjanjem računala s popisa, kliknite Dodaj. Nakon što kliknete Dodaj, odaberite radnju koja će se poduzeti prilikom pronalaska duplikata (moguće je kraće čekanje ovisno o broju računala na popisu): Preskoči, Pokušaj ponovno, Premjesti, Udvostruči ili Odustani. Nakon što odaberete opciju, otvorit će se skočni prozor s popisom svih dodanih računala i mogućnošću Instaliraj agente za ta računala.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Rezultati RD Sensora zapisuju se u dnevnik pod nazivom detectedMachines.log. On sadrži popis otkrivenih računala na vašoj mreži. Datoteku detectedMachines.log možete pronaći ovdje:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log