Podmínky a logické spojky

Šablona dynamické skupiny se skládá z pravidel, která jsou mezi s sebou spojena logickými operátory/spojkami.

Pro vytvoření pravidla vyberte podmínku, logický operátor a zadejte hodnotu. Zadaná hodnota bude vyhodnocena v závislosti na použitém operátoru.

Jako hodnoty můžete použít řetězce, čísla, výčtové typy, IP adresy, masky produktu a identifikátory (například počítače, písmen disků atp.). Jednotlivé typy hodnot se pojí pouze s některými logickými operátory. ERA Web Console vždy zobrazí pouze ty relevantní.

"= (rovná se)" – cílový řetězec musí přesně odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"≠ (nerovná se)" – cílový řetězec nesmí přesně odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"> (větší než)" – hodnota je větší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≥ (větší nebo rovno)" – hodnota je větší nebo rovna než definované. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"< (menší než)" – hodnota je menší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≤ (menší nebo rovno)" – hodnota je menší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"obsahuje" – vyhledá zadané znaky v cílovém řetězci. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"má předponu" – vyhledá na začátku cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" předpona představuje "Micros", "Micr" nebo "Microsof" atp.

"má příponu" – vyhledá na konci cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" přípona představuje "319" nebo "0.30319" atp.

"má masku" – cílový řetězec musí vyhovovat definované šabloně. Při definování masky můžete použít jakékoli znaky a doplnit je o speciální symboly:
'*' – představuje libovolný počet znaků (0 a více). Příklad: "6.2.*".
'?' – představuje přesně jeden znak. Příklad "6.2.2033.?".

"regex" – cílový řetězec musí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu zadaném v Perl syntaxi.

"v" – cílový řetězec v celém seznamu musí vyhovovat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"v (maska řetězce)" – cílový řetězec musí vyhovovat definované masce.

Negativní pravidla:

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že negativní spojky netestují neexistenci. Pro pochopení principu jejich použití se podívejte na vzorové příklady šablon dynamických skupin.

"neobsahuje" – cílový řetězec nesmí obsahovat definované znaky. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá předponu" – zjistí, zda se na začátku cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá příponu" – zjistí, zda se na konci cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá masku" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované šabloně.

"není regex" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu zadaném v Perl syntaxi. Nemusíte tedy používat negativní regulární výrazy.

"není v" – cílový řetězec v celém seznamu nesmí vyhovovat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"není v (maska řetězce)" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované masce.