Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) o následujících tématech:

-Zpracování osobních údajů

-Důvěrnost údajů

-Práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem místně instalovaném produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o zpracování dat spojených s poskytováním našich produktů a služeb. Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a v dokumentaci, například správu bezpečnostních produktů ESET. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

-Informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, výpisy chyb, ID licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu, které může zahrnovat také spravovaná zařízení.

-Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.

-Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, například vygenerované soubory protokolů.

-Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány a lokálně ukládány různé informace, například ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti či informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného počítače s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení. Tyto záznamy nejsou automaticky odesílány společnosti ESET.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Vaše údaje může být potřeba přenést do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoven mechanismus štítu na ochranu soukromí, standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování produktů a služeb podle smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a anonymizované údaje mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Každý subjekt údajů má nárok na následující práva:

-právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

-právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

-právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

-právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

-právo podat námitky proti zpracování,

-právo na přenositelnost dat.

Věříme, že veškeré informace, které zpracováváme, jsou cenné a nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, kterým je poskytování služeb a produktů našim zákazníkům.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.

Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovenská republika

dpo@eset.sk