Pořadí skupin

Při získávání seznamu politik záleží na pořadí skupin. Při zjišťování pořadí politik se používají používána následující pravidla:

1.Statické skupiny jsou vyhodnocovány od svého kořene, tedy nejnadřazenější statické skupiny Všechna zařízení.

2.V každém uzlu jsou nejprve prohledány statické skupiny, dle jejich pořadí – podle algoritmu prohlídka do šířky.

3.Po projití všech statických skupin v daném uzlu se prochází dynamické skupiny.

4.Prochází se všichni potomci dynamické skupiny, podle jejich pořadí.

5.Pokud má dynamická skupina potomka, uzel se prochází celý – podle algoritmu prohlídka do hloubky. Až poté se pokračuje dalšími skupinami na stejné úrovni.

6.Prohlídka stromu končí u klientského zařízení.

Níže uvádíme praktický příklad:

Admin_policies_and_groups

Na základě výše uvedených pravidel se na počítače aplikují politiky v tomto pořadí:

PC1:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

PC2:

1.ALL

2.SG1

3.DG1

4.PC2

PC3:

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

PC4:

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4