Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou filtry, jejichž parametry jsou definovány pomocí šablon. ERA Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace výsledné rozhodnutí. Pravidla dynamických skupin jsou definována prostřednictvím šablon dynamických skupin.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud se zařízení (ERA Agent) k serveru nepřipojuje, například z důvodu, že je vypnuté, v dynamické skupině se nezobrazí. Ve skupině se zobrazí po připojení k serveru za předpokladu, že vyhovuje definované podmínce.

Máte-li na dynamické skupiny navázány politiky nebo úlohy, ERA Agent je uplatňuje automaticky bez ohledu na to, zda existuje spojení se serverem. Pokud změníte parametry dynamické skupiny, na stanici se informace propíše až při připojení ERA Agenta k serveru.

V ESET Remote Administrator je předdefinováno několik dynamických skupin. Pokud si chcete vytvořit nové, můžete to provést dvěma způsoby:

nejprve vytvořte šablonu, a poté novou dynamickou skupinu,

vytvořte novou dynamickou skupinu a v průběhu vytváření definujte šablonu.

Z jedné šablony můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin.

Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky nebo úlohy, které se mají aplikovat na počítače uvnitř. Princip aplikování politik je popsán v této kapitole.

Dynamická skupina může být potomkem statické nebo jiné dynamické skupiny. Nicméně nejvýše umístěná skupina v celé hierarchii je vždy statická.

Dynamické skupiny vždy filtrují pouze počítače, které jsou umístěné v nadřazené statické skupině.

Dynamické skupiny můžete v rámci stromové struktury přesouvat.

Kontextové menu tlačítka Dynamická skupina nabízí tyto možnosti:

icon_plus Nová dynamická skupina...

Tato možnost je dostupná, pokud v levé části vyberete skupinu. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, ale tuto možnost můžete kdykoli změnit v průběhu vytváření nové dynamické skupiny.

icon_edit Upravit...

Umožní upravit vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

icon_move Přesunout...

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny nebo podskupiny.

icon_delete Odstranit

Odebere kompletně vybranou skupinu.

icon_plus Nové oznámení...

Pomocí této možnosti vytvoříte nové oznámení.

icon_search Kontrola počítače

Pomocí této možnosti spustíte Volitelnou kontrolu na zařízení, na kterém byly nalezeny hrozby.

icon_reload Aktualizovat moduly

Pomocí této možnosti spustíte Aktualizaci modulů bezpečnostního produktu nainstalovaného na cílovém zařízení.

icon_mobile Mobil

Přeregistrovat... vytvoří úlohu pro opětovné přeregistrování zařízení.

Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.

Uzamknout  uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.

Odemknout – odemkne zařízení.

Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.

Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

icon_play_default Spustit úlohu...

Pomocí této možnosti spustíte na klientovi konkrétní klientskou úlohu.

icon_plus Nová úloha...

Umožní vytvořit novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty s vybraným nastavením.
Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh.

icon_manage Správa politik... – přiřadí politiku vybrané skupině.

Pořadí skupiny – pomocí možnosti icon_apply_sooner_defaultPoužít dříve a icon_apply_later_defaultPoužít později můžete změnit pořadí dynamických skupin. Změna pořadí může ovlivnit výsledné nastavení aplikované politikami na klientskou stanici.

admin_create_new_dg_01