Opis operacije

Ako navedete više pravila (uvjeta), morate odabrati koja će se operacija koristiti s tim pravilima. Ovisno o rezultatu, klijentsko će računalo biti dodano u dinamičku grupu koja koristi taj predložak ili ne.

AND – Svi definirani uvjeti moraju biti istiniti.

Provjerite jesu li svi uvjeti pozitivno ocijenjeni – računalo mora zadovoljiti sve potrebne parametre.

OR – Najmanje jedan uvjet mora biti istinit.

Provjerite je li najmanje jedan od uvjeta ocijenjen pozitivno – računalo mora zadovoljiti jedan od potrebnih parametara.

NAND – Najmanje jedan uvjet mora biti neistinit.

Provjerite da se jedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne smije zadovoljiti najmanje jedan parametar.

NOR – Svi uvjeti moraju biti neistiniti.

Provjerite da se nijedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne zadovoljava nijedan potreban parametar.

icon_details_hoverNAPOMENA

Kombiniranje operacija nije moguće. Samo se jedna operacija koristi za svaki predložak dinamičke grupe i primjenjuje za sva njegova pravila.