Izvoz javnog ključa

Izvoz javnog ključa iz izdavatelja certifikata:

1.Odaberite s popisa izdavatelj certifikata koji želite koristiti i označite potvrdni okvir pored.

2.Iz kontekstnog izbornika odaberite Izvoz javnog ključa. Javni ključ izvest će se kao .der datoteka. Unesite naziv javnog ključa i kliknite Spremi.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako izbrišete standardni ERA izdavatelj certifikata i stvorite novi, on neće funkcionirati. Trebat ćete ga dodijeliti računalu ERA servera i ponovno pokrenuti servis ERA servera.

Izvoz javnog ključa u Base64 formatu iz izdavatelja certifikata:

1.Odaberite s popisa izdavatelj certifikata koji želite koristiti i označite potvrdni okvir pored.

2.Iz kontekstnog izbornika odaberite Izvezi javni ključ kao Base64. Osim toga, certifikat šifriran sustavom Base64 možete preuzeti kao datoteku. Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelj certifikata.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako koristite prilagođene certifikate koji nisu u Base64 formatu, morat ćete ih pretvoriti u Base64 format (umjesto toga, možete izvesti te certifikate kako je opisano iznad). To je jedini format koji ERA komponente prihvaćaju za povezivanje s ERA serverom. Više informacija o pretvaranju certifikata potražite na http://linux.die.net/man/1/base64 i na https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Na primjer:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'
'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'