Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA)

VAŽNO: Prije preuzimanja, instaliranja, kopiranja ili korištenja pažljivo pročitajte uvjete i odredbe koje se primjenjuju na korištenje programa. PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE UVJETE I ODREDBE.

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika softvera.

Prema uvjetima ovog Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika softvera (dalje u tekstu: „Ugovor”) sklopljenog između tvrtke ESET spol. s r. o., sa sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31 333 535 ili druge tvrtke iz grupe ESET (dalje u tekstu: „ESET” ili „Dobavljač”) i vas, fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu: „Vi, Vas, Vama” ili „Krajnji korisnik”), imate pravo koristiti Softver definiran u članku 1. ovog Ugovora. Softver definiran u članku 1. ovog Ugovora može biti pohranjen na mediju za pohranu podataka, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet s Dobavljačevih poslužitelja ili nabavljen iz nekih drugih izvora u skladu s uvjetima i odredbama navedenima u daljnjem tekstu.

OVO JE UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA, A NE UGOVOR O PRODAJI. Dobavljač ostaje vlasnik kopije Softvera i fizičkog medija za pohranu koji se nalazi u prodajnom pakiranju te svih drugih kopija koje Krajnji korisnik ima pravo izraditi prema odredbama ovog Ugovora.

Klikom na gumb „Prihvaćam” tijekom instaliranja, preuzimanja, kopiranja ili korištenja Softvera Vi izražavate suglasnost s uvjetima i odredbama ovog Ugovora. Ako se ne slažete s nekim od uvjeta ili nekom od odredbi Ugovora, odmah kliknite opciju „Ne prihvaćam”, odustanite od instalacije ili preuzimanja, odnosno uništite ili vratite Softver, instalacijski medij, popratnu dokumentaciju i račun tvrtki ESET ili na lokaciju na kojoj ste nabavili Softver.

SUGLASNI STE DA VAŠE KORIŠTENJE SOFTVERA ZNAČI DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE TE DA STE SUGLASNI UVJETE I ODREDBE KOJE SADRŽI SMATRATI OBVEZUJUĆIMA.

1. Softver. Za potrebe ovog Ugovora izraz „Softver” označava: (i) računalni program ESET Remote Administrator i sve njegove dijelove, (ii) cjelokupan sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, poruka e-pošte i njihovih eventualnih privitaka te ostalih medija uz koje je priložen ovaj Ugovor, uključujući Softver isporučen u obliku objektnog koda na nosaču podataka, poslan e-poštom ili preuzet s interneta, (iii) sve pisane materijale s uputama i svu dokumentaciju koja se odnosi na Softver, prije svega sve opise Softvera, njegove specifikacije, opis svojstava ili rada Softvera, opis radnog okruženja u kojemu se Softver koristi, priručnik ili upute za instalaciju te sve opise korištenja Softvera (dalje u tekstu: „Dokumentacija”), (iv) kopije Softvera, eventualne popravke pogrešaka u Softveru, dodatke i proširenja Softvera, izmijenjene verzije Softvera, moguće aktualizacije komponenti Softvera za koje Vam Dobavljač daje Licencu u skladu s člankom 3. ovog Ugovora. Dobavljač isporučuje Softver isključivo u obliku izvršnog objektnog koda.

2. Instalacija. Softver dostavljen na nosaču podataka, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet s Dobavljačevih poslužitelja ili nabavljen iz nekih drugih izvora potrebno je instalirati. Softver se mora instalirati na ispravno konfigurirano računalo koje zadovoljava preduvjete navedene u Dokumentaciji. Način instalacije opisan je u Dokumentaciji. Na računalu na koje instalirate Softver ne smiju biti instalirani nikakvi računalni programi ni hardver koji bi mogli negativno utjecati na Softver.

3. Licenca. Pod uvjetom da ste suglasni s uvjetima i odredbama ovog Ugovora, da platite Naknadu za licencu u roku dospijeća i poštujete sve ugovorne uvjete i odredbe, Dobavljač Vam dodjeljuje sljedeća prava („Licenca”):

a) Instalacija i korištenje. Dobavljač Vam daje neisključivo i neprenosivo pravo da instalirate Softver na tvrdi disk računala ili na neki drugi medij za trajnu pohranu podataka, da instalirate i pohranite Softver u memoriju računalnog sustava te da primjenjujete, pohranjujete i prikazujete Softver.

b) Odredba o broju licenci. Pravo na korištenje Softvera povezano je s brojem Krajnjih korisnika. Smatrat će se da jedan Krajnji korisnik označava: (i) instalaciju Softvera na jednom računalnom sustavu ili (ii) ako je opseg licence povezan s brojem poštanskih pretinaca, jedan Krajnji korisnik označava računalnog korisnika koji primi elektroničku poštu putem agenta korisnika e-pošte (Mail User Agent, dalje u tekstu: „MUA”). Ako MUA prihvati elektroničku poštu i zatim je automatski distribuira većem broju korisnika, broj Krajnjih korisnika određuje se prema stvarnom broju korisnika kojima se distribuira ta elektronička pošta. Ako server za e-poštu vrši funkciju poštanskog pristupnika, broj Krajnjih korisnika bit će jednak broju korisnika servera e-pošte za koje pristupnik obavlja tu funkciju. Ako se neodređen broj adresa elektroničke pošte usmjerava prema jednom korisniku i prihvaća ih jedan korisnik (primjerice putem zamjenskih naziva, alias), a klijent ne distribuira poruke automatski većem broju korisnika, potrebna je Licenca za samo jedno računalo. Jedna se Licenca istodobno smije koristiti samo na jednom računalu.

c) Business Edition. Za korištenje Softvera na serverima za e-poštu, relejima za e-poštu, pristupnicima za e-poštu i internetskim pristupnicima potrebno je nabaviti Business Edition verziju Softvera.

d) Trajanje Licence. Vaše pravo korištenja Softvera vremenski je ograničeno.

e) OEM Softver. Korištenje OEM Softvera ograničeno je na računalo s kojim ste ga pribavili. Ne smije se prenositi na drugo računalo.

f) NFR, TRIAL Softver. Softver koji je klasificiran kao verzija koja nije za daljnju prodaju (Not-for-resale, dalje u tekstu: NFR) ili probna verzija (TRIAL) ne smije se drugima dodjeljivati uz naknadu i smije se koristiti samo u svrhu demonstracije ili testiranja značajki Softvera.

g) Prekid valjanosti Licence. Valjanost Licence prekida se automatski na kraju razdoblja za koje je dodijeljena. Ako se Vi ne pridržavate bilo koje odredbe ovog Ugovora, Dobavljač ima pravo povući se iz Ugovora bez utjecaja na bilo koje pravo ili pravni lijek dostupan Dobavljaču u takvom slučaju. U slučaju poništavanja Licence morate bez odgode izbrisati, uništiti ili o vlastitom trošku vratiti Softver i sve sigurnosne kopije tvrtki ESET ili na prodajno mjesto na kojemu ste nabavili Softver.

4. Veza s internetom. Za pravilno funkcioniranje Softvera potrebna je veza s internetom i povezivanje sa serverima Dobavljača ili trećih strana u redovitim intervalima. Veza s internetom neophodna je za sljedeće značajke Softvera:

a) Aktualizacija Softvera. Dobavljač ima pravo povremeno izdavati aktualizacije Softvera („Aktualizacije”), ali nije obvezan nuditi Aktualizacije. Ta je funkcija omogućena u standardnim postavkama Softvera te se Aktualizacije instaliraju automatski, osim ako Krajnji korisnik onemogući automatsko instaliranje Aktualizacija.

b) Prosljeđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkciju kojom se prikupljaju uzorci novih računalnih virusa, ostalih sličnih zlonamjernih računalnih programa i sumnjivih ili problematičnih datoteka (dalje u tekstu: „Infiltracija”) te ih šalje Dobavljaču zajedno s informacijama o računalu i/ili platformi na kojima je Softver instaliran (dalje u tekstu: „Informacije”). Informacije mogu sadržavati podatke (uključujući osobne podatke) o Krajnjem korisniku i/ili ostalim korisnicima računala na kojem je Softver instaliran, informacije o računalu, operacijskom sustavu i instaliranim programima, datoteke s računala na kojem je Softver instaliran te datoteke zaražene Infiltracijom i informacije o tim datotekama. Dobavljač smije Informacije i Infiltracije koje primi koristiti isključivo u svrhu istraživanja Infiltracija te je dužan poduzeti odgovarajuće mjere koje će jamčiti povjerljivost Informacija. Prihvaćanjem ovog Ugovora i aktivacijom gore navedene funkcije Softvera Vi se slažete sa slanjem Infiltracija i Informacija Dobavljaču te Dobavljaču također dodjeljujete potrebno odobrenje, kako je to navedeno u odgovarajućim pravnim propisima, za obradu dobivenih Informacija.

5. Ostvarivanje prava Krajnjeg korisnika. Prava Krajnjeg korisnika morate ostvarivati osobno ili putem svojih zaposlenika. Pravo na korištenje Softvera imate isključivo u svrhu zaštite poslovanja i računalnih sustava za koje ste nabavili Licencu.

6. Ograničenja prava. Softver ne smijete kopirati, distribuirati, izvlačiti komponente iz njega ni stvarati izvedene radove koji se temelje na Softveru. Pri korištenju Softvera dužni ste poštovati sljedeća ograničenja:

(a) Smijete stvoriti jednu arhivsku sigurnosnu kopiju Softvera na mediju za trajnu pohranu podataka pod uvjetom da tu arhivsku sigurnosnu kopiju ne instalirate i ne koristite na bilo kojem drugom računalu. Bilo kakve druge kopije Softvera predstavljat će povredu ovog Ugovora.

(b) Ne smijete koristiti, mijenjati, prevoditi ni reproducirati Softver, kao ni prenositi prava na korištenje Softvera ili kopija Softvera ni na koji način koji nije izričito dopušten ovim Ugovorom.

(c) Softver ne smijete prodavati, podlicencirati, davati u zakup ili najam niti posuđivati Softver, odnosno koristiti ga za pružanje komercijalnih usluga.

(d) Softver ne smijete dekompilirati, na njemu vršiti obrnuti inženjering ni obrnuto kompiliranje niti na drugi način pokušati otkriti izvorni kôd Softvera, osim u mjeri u kojoj je ovo ograničenje izrijekom zakonski zabranjeno.

(e) Suglasni ste Softver koristiti na način sukladan svim nadležnim zakonima u jurisdikciji u kojoj koristite Softver, uključujući, ali ne ograničavajući se na primjenjiva ograničenja koja se odnose na zaštitu autorskih prava i drugih prava na zaštitu intelektualnog vlasništva.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, uključujući bez ograničenja pravo vlasništva i pripadajuća prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo su tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ti su entiteti zaštićeni odredbama međunarodnih sporazuma i svim ostalim nadležnim zakonima zemlje u kojoj se Softver koristi. Struktura, organizacija i kôd Softvera vrijedne su poslovne tajne i povjerljive informacije tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ne smijete kopirati Softver, osim u slučaju opisanom u članku 6. (a). Sve kopije koje prema ovom Ugovoru smijete stvarati moraju sadržavati iste obavijesti o zaštiti autorskih prava i vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru. Ako dekompilirate Softver, na njemu vršite obrnuti inženjering ili na drugi način pokušate otkriti izvorni kôd Softvera, kršeći time odredbe ovog Ugovora, ovime se slažete da se sve tako dobivene informacije automatski i neopozivo smatraju prenesenima Dobavljaču i postaju u potpunosti njegovo vlasništvo od trenutka nastanka tih informacija, bez utjecaja na prava Dobavljača u odnosu na kršenje ovog Ugovora.

8. Pridržavanje prava. Dobavljač ovime pridržava sva prava na Softver, s izuzetkom prava izrijekom dodijeljenih Vama kao Krajnjem korisniku Softvera prema odredbama ovog Ugovora.

9. Višejezične verzije, Softver na dva nosača podataka, veći broj kopija. U slučaju da Softver podržava više platformi ili jezika, odnosno ako dobijete više kopija Softvera, Softver smijete koristiti samo na onom broju računalnih sustava za koji imate Licence te smijete koristiti samo verzije za koje imate Licencu. Verzije ili kopije Softvera koje ne koristite ne smijete prodati, dati u najam ili zakup, podlicencirati, posuđivati ni prenijeti na treće strane.

10. Početak i prekid Ugovora. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom Vašeg prihvaćanja ovog Ugovora. Ovaj Ugovor možete u bilo kojem trenutku prekinuti tako da trajno deinstalirate, uništite ili o vlastitom trošku vratite Softver, sve sigurnosne kopije i sve povezane materijale koje ste dobili od Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera.        Bez obzira na način prekida ovog Ugovora, odredbe članaka 7., 8., 11., 13., 20. i 22. primjenjuju se bez vremenskog ograničenja.

11. IZJAVE KRAJNJEG KORISNIKA. KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE SOFTVER ISPORUČUJE „U ZATEČENOM STANJU”, BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG, TE U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ NADLEŽNIM ZAKONOM. NI DOBAVLJAČ, NI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE NI POVEZANA DRUŠTVA, KAO NI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE ISKLJUČIVO, JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREÐENU NAMJENU, JAMSTVO DA SOFTVER NE POVREÐUJE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. NI DOBAVLJAČ NI BILO KOJA DRUGA STRANA NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI BITI U SKLADU S VAŠIM POTREBAMA NITI DA ĆE SOFTVER FUNKCIONIRATI BEZ POTEŠKOĆA I POGREŠAKA. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA SOFTVERA RADI POSTIZANJA REZULTATA KOJE ŽELITE, KAO I ZA INSTALIRANJE I KORIŠTENJE SOFTVERA TE TAKO DOBIVENE REZULTATE.

12. Odsutnost ostalih obveza. Ovaj Ugovor ne stvara nikakve obveze Dobavljača i njegovih davatelja licence osim onih izrijekom navedenih u ovom Ugovoru.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ NADLEŽNIM ZAKONIMA, NI DOBAVLJAČ, NI NJEGOVI ZAPOSLENICI NI DAVATELJI LICENCE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, GUBITAK PODATAKA NI ZA TROŠKOVE NASTALE NABAVOM ZAMJENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO NI ZA BILO KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, GOSPODARSKE, KOMPENZACIJSKE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODNOSNO ŠTETE NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, NASTALE NA TEMELJU UGOVORA, NAMJERNOG DJELOVANJA, NEPAŽNJOM ILI NEKOM DRUGOM ČINJENICOM NA KOJOJ SE TEMELJI ODGOVORNOST, NASTALE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREÐENE DRŽAVE I NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJEZINO OGRANIČENJE, U TAKVIM SLUČAJEVIMA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA ILI DAVATELJA LICENCE BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA LICENCU.

14. Nijedna odredba ovog Ugovora nema utjecaja na zakonska prava bilo koje strane koja je u svojstvu potrošača, u slučaju da su protivne tim pravima.

15. Tehnička podrška. ESET i treće strane koje ESET angažira pružat će tehničku podršku prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih jamstava ili izjava. Krajnji korisnik dužan je prije primanja tehničke podrške izraditi sigurnosnu kopiju svih postojećih podataka, softvera i programa. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET ne mogu prihvatiti odgovornost za štete ili gubitke podataka, vlasništva, softvera ili hardvera ni za gubitak dobiti do kojeg može doći uslijed pružanja tehničke podrške. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET pridržavaju pravo na odluku da tehnička podrška ne obuhvaća rješavanje određenog problema. ESET pridržava pravo na odbijanje, privremeni prekid ili trajni prekid davanja tehničke podrške po vlastitom nahođenju.

16. Prijenos Licence. Softver se smije prenositi s jednog računalnog sustava na drugi, osim ako je to u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora. Ako to nije u suprotnosti s odredbama Ugovora, Krajnji korisnik ima pravo trajno prenijeti Licencu i sva prava koja proizlaze iz ovog Ugovora drugom Krajnjem korisniku isključivo uz odobrenje Dobavljača te pod uvjetom (i) da izvorni Krajnji korisnik ne zadrži nijednu kopiju Softvera, (ii) da je prijenos prava izravan, tj. od izvornog Krajnjeg korisnika novom Krajnjem korisniku, (iii) da novi Krajnji korisnik preuzme sva prava i obveze koje je, prema odredbama ovog Ugovora, imao izvorni Krajnji korisnik; (iv) da izvorni Krajnji korisnik novom Krajnjem korisniku dostupnim učini dokumentaciju koja omogućuje provjeru izvornosti Softvera kako je to navedeno u članku 17.

17. Provjera izvornosti softvera. Krajnji korisnik može svoje pravo na korištenje Softvera dokazati na sljedeće načine: (i) putem certifikata o licenci koji je izdao Dobavljač ili treća strana koju je Dobavljač angažirao, (ii) pomoću pisanog ugovora o licenciranju, ako je takav ugovor zaključen, (iii) slanjem poruke e-pošte koja sadrži pojedinosti o licenciranju (korisničko ime i lozinka) Dobavljaču, što omogućuje Aktualizacije.

18. Podaci o Krajnjem korisniku i zaštita prava. Vi kao Krajnji korisnik ovime ovlašćujete Dobavljača da prenosi, obrađuje i pohranjuje podatke pomoću kojih Vas može identificirati. Ovime se slažete da Dobavljač može vlastitim sredstvima provjeriti koristite li Softver u skladu s odredbama ovog Ugovora. Ovime se slažete da se tijekom komunikacije Softvera i računalnih sustava Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera mogu prenositi podaci sa svrhom osiguranja funkcija Softvera, ovlaštenja za njegovo korištenje te zaštite prava Dobavljača. Nakon prihvaćanja ovog Ugovora Dobavljač ili bilo koji poslovni partner Dobavljača ima pravo na prijenos, obradu i pohranu osnovnih podataka koji Vas identificiraju u svrhu fakturiranja i izvršavanja ovog Ugovora. Pojedinosti o privatnosti i zaštiti osobnih podataka mogu se pronaći na adresi http://www.eset.com/privacy.

19. Licenciranje za javna tijela i vlasti SAD-a. Softver se javnim tijelima, uključujući vlasti SAD-a, daje na korištenje uz prava i ograničenja opisana u ovom Ugovoru.

20. Provjera izvoza i ponovnog izvoza. Softver i Dokumentacija ili njihovi dijelovi, uključujući informacije o Softveru i njegovim dijelovima, podliježu mjerama praćenja uvoza i izvoza prema zakonskim odredbama koje mogu izdati državne uprave ovlaštene za izdavanje takvih odredbi na temelju nadležnih zakona, uključujući zakone SAD-a, te prema izvoznim pravilima i ograničenjima krajnjih korisnika, krajnjih svrha te odredišta koje su postavile vlasti SAD-a i druge vlasti. Suglasni ste strogo se pridržavati svih nadležnih propisa o uvozu i izvozu te prihvaćate da Vi snosite odgovornost za nabavu licenci potrebnih za izvoz, ponovni izvoz, prijenos ili uvoz Softvera.

21. Obavijesti. Sve obavijesti, Softver koji se vraća i Dokumentacija šalju se na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka.

22. Nadležni zakon. Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primjenjivat će se zakoni Republike Slovačke. Krajnji korisnik i Dobavljač suglasni su da se neće primjenjivati principi sukoba zakonskih nadležnosti ni Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito se slažete da će za sve sporove i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, a odnose se na Dobavljača, te sve sporove i sva potraživanja koja se odnose na korištenje Softvera nadležan biti Okružni sud u Bratislavi I te se izričito slažete s pravom navedenog suda da provodi svoju nadležnost.

23. Opće odredbe. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže nevaljanom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Ugovora, koje ostaju valjane i provedive sukladno uvjetima koje postavlja Ugovor. Izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pisanom obliku i moraju ih potpisati ovlašteni predstavnik Dobavljača ili osoba izrijekom ovlaštene za djelovanje u tom svojstvu odredbama o pravnom zastupanju.

Ovo je cjelokupan Ugovor između Vas i Dobavljača koji se odnosi na Softver i kao takav potpuno nadomješta sve prijašnje tvrdnje, pregovore, obveze, izvješća i oglase u vezi sa Softverom.