Slaganje redoslijeda grupa

Pravila se mogu dodijeliti Grupama te se primjenjuju u određenom redoslijedu.

Kod slaganja redoslijeda grupa na popis, primjenjuje se nekoliko pravila:

1.Statičke grupe prelaze se od korijenske statičke grupe – Sve.

2.Na svakoj razini statičke grupe te razine prelaze se prvo u redoslijedu u kojem se pojavljuju u stablu – to se još naziva pretraživanje u širinu.

3.Nakon što su na popisu sve statičke grupe određene razine, prelaze se dinamičke grupe.

4.U svakoj dinamičkoj grupi prelaze se sve podređene grupe prema redoslijedu kako se pojavljuju na popisu.

5.Na bilo kojoj razini dinamičkih grupa, ako postoji podređena grupa, navodi se na popis i pretražuju se njene podređene grupe. Kad više nema podređenih grupa, popisuju se sljedeće dinamičke grupe na nadređenoj radini – to se još naziva pretraživanje u dubinu.

6.Prijelaz završava na računalu.

U praksi prijelaz izgleda ovako:

Admin_policies_and_groups

Kako je prikazano iznad, korijen (statička grupa nazvana Sve) navedena je kao Pravilo 1. Budući da nema više grupa na istoj razini kao u grupi Sve, pravila iz grupa sljedeće razine procjenjuju se sljedeća.

Nakon toga se procjenjuju statičke grupe Izgubljeno i pronađeno, SG 1 i SG 2. Računalo je zapravo jedini član statičkih grupa Sve/SG 2/SG 3 i stoga nema potrebe prelaziti grupe Izgubljeno i pronađeno i SG 1. SG 2 je jedina grupa na ovoj razini koja će se procijeniti, stoga ide na popis i prijelaz nastavlja dublje.

Na trećoj razini algoritam pronalazi SG 3, DG 1 i DG 2. Prema Pravilu 2, statičke grupe prve se popisuju. Prijelaz dodaje SG 3 i, budući da je posljednja statička grupa na razini 3, prelazi na DG 1. Prije prelaska na DG 2 na razini 3, potrebno je popisati podređene grupe DG 1.

Dodaje se DG 3. Ako nema podređenih grupa, prijelaz stupa na sljedeću razinu.

Dodaje se DG 2. Nema podređenih grupa. Na razini 3 više nema grupa. Prijelaz stupa na razinu 4.

Samo su dinamička grupa DG 4 i računalo na razini 4. Pravilo 6 kaže da je računalo posljednje, stoga se kreće od DG 4. DG 4 ima dvije podređene grupe koje je potrebno procesirati prije nastavljanja.

DG 5 i DG 6 dodane su na popis. Nemaju podređenih grupa i prijelaz više nema što procesirati. Dodaje računalo i završava.

Dobili smo popis:

1.Sve

2.SG 2

3.SG 3

4.DG 1

5.DG 3

6.DG 2

7.DG 4

8.DG 5

9.DG 6

10.Računalo

To je redoslijed kojim se primjenjuju pravila.