Predložak dinamičke grupe – primjeri

Primjeri predložaka dinamičke grupe u ovom vodiču pokazuju neke od načina korištenja dinamičkih grupa za upravljanje mrežom:

Dinamička grupa koja otkriva je li sigurnosni proizvod instaliran
Dinamička grupa koja otkriva je li instalirana određena verzija softvera
Dinamička grupa koja otkriva da određena verzija softvera nije instalirana
Dinamička grupa koja otkriva da određena verzija softvera nije instalirana, ali postoji druga verzija
Dinamička grupa koja otkriva je li računalo u određenoj podmreži
Dinamička grupa koja otkriva instalirane, ali ne aktivirane verzije serverskih sigurnosnih proizvoda

Naravno, postoje i drugi ciljevi koji se mogu postići korištenjem predložaka dinamičkih grupa u kombinaciji s pravilima. Mogućnosti su gotovo beskonačne.