Licenční ujednání koncového uživatele (EULA)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE  VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Tato Dohoda o užívání software (dále jen „Dohoda„) uzavřená mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodnom registri, vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 3586/B, (dále jen „Poskytovatel„) a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou, (dále jen „Vy„ anebo „Koncový uživatel“) Vás opravňuje na používání Software definovaného v článku 1 této Dohody. Software definovaný v článku 1 této Dohody může být uložený na hmotném nosiči dat, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů za podmínek a okolností uvedených níže.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se Software dodává v obchodním balení jako i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.

Zvolením možnosti  "Souhlasím" po dobu instalace, stahování, kopírování anebo používání Software vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Dohody. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními této Dohody, ihned klikněte na možnost "Nesouhlasím", zrušte instalaci anebo stahování, anebo zničte, případně vraťte Software, instalační média, doprovodnou dokumentaci a doklad o nákupu a to Poskytovateli anebo na místo, kde jste Software získali.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

1. Software. Software v této Dohodě znamená (i) počítačový program ESET NOD32 Antivirus 7 včetně všech jeho součástí, (ii) obsah disků, CD-ROM, DVD médií, zpráv elektronické pošty a jejich všech případných příloh, anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Dohoda včetně Software dodaného ve formě objektového kódu na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou, anebo stáhnutý přes počítačovou síť internet, (iii) se Software související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití anebo instalaci Software anebo jakýkoliv popis správného používání Software (dále jen „Dokumentace„), (iv) kopie Software, opravy případných chyb Software, dodatky k Software, rozšíření Software, modifikované verze Software, a  aktualizace součástí Software, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 3. této Dohody. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.

2. Instalace. Software dodaný na hmotném nosiči dat, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsaný v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete nesmí být nainstalované žádné počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit Software.

3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s touto Dohodou, zaplatíte licenční poplatek v termínu splatnosti a budete dodržovat všechny její podmínky, Vám Poskytovatel uděluje následovná práva („Licence„):

a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.

b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Software na jednom počítačovém systému, anebo (ii) pokud se rozsah licence váže na počet poštovních schránek, potom se rozumí jedním Koncovým uživatelem uživatel počítače, který si pomocí Mail User Agent (dále jen „MUA„) přebírá elektronickou poštu. Pokud MUA přebírá elektronickou poštu a následně ji automaticky rozděluje vícerým uživatelům potom se počet Koncových uživatelů stanovuje podle skutečného počtu uživatelů, pro které je elektronická pošta rozdělovaná. V případě, že poštovní server vykonává funkci poštovní brány, je počet Koncových uživatelů shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které poskytuje tato brána služby. Pokud je jednomu uživateli směřovaný libovolný počet adres elektronické pošty (například pomocí aliasů) a přebírá si je jeden uživatel, a zprávy nejsou automaticky na straně klienta rozdělované pro více uživatelů je potřebná licence pro jeden počítač. Jednu licenci nesmíte současně používat na vícerých počítačích.

c) Business Edition. Pro použití Software na mailových serverech, mail relay serverech, mailových branách anebo internetových branách musíte získat Software ve verzi Business Edition.

d) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.

e) OEM Software. OEM Software se váže na počítač, se kterým jste ho získali. Není ho možné přenést na jiný počítač.

f) NFR, TRIAL Software.  Software označený jako „Not-for -resale„, NFR anebo TRIAL nemůžete převést za protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování jeho vlastností anebo vyzkoušení.

g) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zániku Licence musíte Software a všechny jeho záložní kopie okamžitě zničit anebo na vlastní náklady vrátit společnosti ESET anebo na místo, kde jste Software získali.

4. Připojení k internetu. Software vyžaduje pro správné fungování připojení do internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele anebo serverům třetích stran. Připojení k internetu je potřebné pro následovné funkce Software:

a) Aktualizace Software. Poskytovatel může čas od času vydat aktualizaci Software („Update„), avšak není povinný poskytovat Update. Tato funkce je při standardním nastavení Software zapnutá, proto se Update nainstaluje automaticky, kromě případů, kdy Koncový uživatel automatickou instalaci Update zakázal.

b) Zasílání infiltrací a informací Poskytovateli. Software obsahuje funkci, která slouží na shromažďování vzorků nových počítačových virů, jiných obdobných škodlivých počítačových programů, podezřelých anebo problematických souborů (dále jen „Infiltrací„) a jejich následné odeslání Poskytovateli včetně informací o počítači a/anebo platformě na které je Software nainstalovaný (dále jen „Informace„). Tato funkce je při standardním nastavení Software vypnutá. Informace mohou obsahovat údaje (včetně náhodně získaných osobních údajů) o Koncovém uživateli a/anebo jiných uživatelích počítače na kterém je nainstalovaný Software, informace o počítači, operačním systému a nainstalovaných programech, soubory z počítače na kterém je Software nainstalovaný, soubory postižené Infiltrací a informace o takovýchto souborech. Poskytovatel použije získané Informace a Infiltrace jen na přezkoumání Infiltrace, přičemž vykoná přiměřené opatření na zachování důvěrného charakteru získaných Informací. V případě, že aktivujete tuto funkci Software, souhlasíte s tím, aby byly Poskytovateli zasílané Infiltrace a Informace a současně udělujete Poskytovateli souhlas potřebný ve smyslu příslušných právních norem na zpracovávání získaných Informací. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat.

5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců. Software můžete použít výlučně jen na zabezpečení své činnosti a na ochranu výlučně těch počítačových systémů, pro které jste získali Licenci.

6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Software odvozená díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.

(b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(d) Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Software s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví  k němu, jsou vlastnictvím společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Struktura, organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku, tím nejsou dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.

8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě jestliže Software podporuje víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií Software, můžete Software používat jen na takovém počtu počítačových systémů a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie Software, které nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné osoby.

10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení jejích článků 7, 8, 11, 13, 20  a 22 zůstávají v platnosti bez časového omezení.

11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ SE SOFTWARE DOSÁHNETE.

12. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.

13. OMEZENÍ RUČENÍ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.

14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele, pokud je s nimi v rozporu.

15. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Koncový uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující data, software a programové vybavení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí,  že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory.   ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.

16. Převod Licence. Software můžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný počítačový systém, pokud to není v rozporu s Dohodou. Pokud to není v rozporu s Dohodou, Koncový uživatel může jednorázově trvale převést Licenci a všechna práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele  za podmínky, že (i) původní Koncový uživatel si neponechá žádnou kopii Software, (ii) převod práv musí být přímý, tedy z původního Koncového uživatele na nového Koncového uživatele,  (iii) nový Koncový uživatel musí přebrat všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový uživatel (iv) původní Koncový uživatel musí odevzdat novému Koncovému uživateli doklady umožňující ověření legality Software jako je uvedené v článku 17.

17. Ověření legality Software.  Oprávněnost používání Software může  Koncový uživatel prokázat některým z následujících způsobů„ (i) licenčním certifikátem vydaným Poskytovatelem anebo ním pověřenou třetí stranou, (ii) písemnou licenční smlouvou, pokud byla takováto smlouva uzavřená (iii) předložením zprávy elektronické pošty odeslané Poskytovatelem s licenčními údaji (přihlašovací jméno a heslo) umožňujícími Update.

18. Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako Koncový uživatel opravňujete Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které Vás umožní identifikovat. Souhlasíte, že Poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Software v souladu s ustanoveními této Dohody. Souhlasíte, že po dobu komunikace Software s počítačovými systémy Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů mohou být přenášené údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Software a ochranu práv Poskytovatele. V souvislosti s uzavřením této Dohody jsou Poskytovatel anebo jeho obchodní partner oprávnění na účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Podrobné informace o ochraně soukromí a dat naleznete na http://www.eset.com/cz/ochrana-soukromi/.

19. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům včetně vlády Spojených států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této Dohodě.

20. Kontrola exportu a reexportu. Software, Dokumentace anebo jejich součásti včetně informací o Software a jeho součástech podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné na jejich vydání podle aplikovatelného práva, včetně U.S. Export Administration Regulations, jako i omezení týkajících se Koncového uživatele, způsobu použití a místa určení vydaných vládou USA a jinými vládami. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání všech povolení potřebných na export, reexport, převod anebo import Software.

21. Oznámení. Všechny oznámení, včetně Software a Dokumentací je potřebné doručit na adresu: ESET software spol. s r.o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7, Česká republika.

22. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony Slovenské republiky s vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešení jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky související s používáním software je příslušný Okresní soud Bratislava V a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

23. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce anebo osoba k tomuto úkonu výslovně zplnomocněná.

Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se na Software, a plně nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy anebo reklamní informace, týkající se Software.