Pierwsze kroki

Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET Remote Administrator można przejść do jego konfigurowania. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną zalecane działania wstępne, które należy podjąć po zainstalowaniu programu ESET Remote Administrator.

Najpierw należy otworzyć konsolę internetową ERA w przeglądarce internetowej i zalogować się.

Zapoznanie się z konsolą internetową ERA

Przed przystąpieniem do wprowadzania konfiguracji wstępnej zalecamy zapoznanie się z konsolą internetową ERA, ponieważ jest to interfejs służący do zarządzania oprogramowaniem zabezpieczającym firmy ESET.

Dodawanie do struktury ERA komputerów klienckich, serwerów oraz urządzeń mobilnych działających w sieci

Podczas instalacji można zdecydować się na wyszukanie w sieci komputerów (klientów). Wszystkie klienty zostaną wymienione w obszarze Komputery po uruchomieniu programu ESET Remote Administrator. Jeśli w obszarze Komputery nie są wymienione klienty, należy uruchomić zadanie Synchronizacja grupy statycznej w celu wyszukania komputerów i wyświetlenia ich w grupach.

Wdrożenie agenta

Po wyszukaniu komputerów należy wdrożyć agenta na komputerach klienckich. Agent umożliwia komunikację pomiędzy programem ESET Remote Administrator a klientami.

Instalowanie produktu firmy ESET (w tym aktywacja)

Aby zapewnić bezpieczeństwo klientów oraz sieci, należy zainstalować produkty firmy ESET. Służy do tego zadanie Instalacja oprogramowania.

Tworzenie/edytowanie grup

Zalecamy podzielenie klientów na grupy, statyczne i dynamiczne, na podstawie różnych kryteriów. Ułatwia to zarządzanie klientami i pozwala kontrolować stan sieci.

Tworzenie nowej reguły

Reguły są bardzo przydatne, gdy konieczne jest wymuszenie określonej konfiguracji produktu firmy ESET uruchomionego na komputerach klienckich. Umożliwia to wyeliminowanie konieczności ręcznego konfigurowania produktu ESET na każdym z klientów, dzięki wymuszeniu konfiguracji przy użyciu reguły. Po utworzeniu nowej reguły o niestandardowej konfiguracji można przypisać ją do grupy (statycznej lub dynamicznej). Reguła zostaje następnie zastosowana w odniesieniu do wszystkich komputerów z tej grupy.

Przypisywanie reguły do grupy

Jak wyjaśniono wyżej, by umożliwić zastosowanie reguły, należy przypisać ją do grupy. Reguła zostanie zastosowana w odniesieniu do komputerów należących do tej grupy. Reguła jest stosowana za każdym razem, gdy agent nawiązuje połączenie z serwerem ERA.

Konfigurowanie powiadomień i tworzenie raportów

Aby skuteczniej kontrolować, co dzieje się na komputerach klienckich w danym środowisku, zalecamy korzystanie z powiadomień i raportów. Można na przykład zdecydować, czy w razie wystąpienia określonych zdarzeń mają być wysyłane powiadomienia, czy też mają być wyświetlane lub pobierane raporty.