Instalace HTTP Proxy na Windows

Komponentu HTTP Proxy můžete v kombinaci s ESET Remote Administrator 6 použít k distribuci aktualizací a instalačních balíčků jednotlivým klientským stanicím. HTTP Proxy zajišťuje stejnou roli jako funkce mirror z předchozích verzí ESET Remote Administrator 5 a dále ji rozšiřuje. Prostřednictvím HTTP Proxy můžete:

Stahovat aktualizace virových databází a programových komponent na centrální místo v síti a distribuovat je klientům ve vaší síti,
Vytvořit cache pro instalační balíčky produktů ESET,
Minimalizovat vytížení připojení k internetu.

Pro instalaci ERA HTTP Proxy na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Otevřete archiv ApacheHttp.zip a rozbalte jej do složky C:\Program Files\ApacheHttpProxy
2.Jako Správce otevřete příkazový řádek v umístění C:\Program Files\ApacheHttpProxy\bin
3.Spusťte tento příkaz:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy
4.Přejděte do složky C:\Program Files\ApacheHttpProxy\conf, otevřete v textovém editoru soubor httpd.conf a přidejte do něj následující řádky:

ServerRoot "C:/Program Files/ApacheHttpProxy/"
DocumentRoot "C:/Program Files/ApacheHttpProxy/htdocs"
<Directory "C:/Program Files/ApacheHttpProxy/htdocs"> AP
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:/Program Files/ApacheHttpProxy/cache"

6.Spusťte službu proxy pomocí příkazu sc start ApacheHttpProxy
7.Ověřte, zda služba ApacheHttpProxy běží. Standardně je služba nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky.

Pomocí následujících kroků nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup k HTTP Proxy:

Do souboru ApacheHttpProxy\conf\httpd.conf pod část <Proxy *> přidejte následující řádky:

LoadModule authn_core_module ..\modules\mod_authn_core.dll
LoadModule authn_file_module ..\modules\mod_authn_file.dll
LoadModule authz_groupfile_module ..\modules\mod_authz_groupfile.dll
LoadModule auth_basic_module ..\modules\mod_auth_basic.dll

Do souboru ApacheHttpProxy\conf\httpd.conf pod část <Proxy *> přidejte následující řádky:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

Ve složce ApacheHttpProxy\ vytvořte pomocí příkazu htpasswd soubor password.file (během této akce budete vyzváni k zadání hesla):

htpasswd.exe -c password.file username

Ve složce ApacheHttpProxy\ ručně vytvořte soubore group.file a vložte do něj:

usergroup:username

Diskovou cache promažte pomocí nástroje htcacheclean. Tento nástroj můžete použít ručně nebo jako daemon. Zadejte maximální velikosti diskové cache. Standardně se hodnota zadává v bajtech, změnit to můžete přidáním příznaku K (kilobajty) nebo M (megabajty).