Průvodce vytvořením oznámení

Pro vytvoření nového oznámení přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Oznámení a klikněte na tlačítko Nové oznámení....

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářeného oznámení.

admin_notification_wizard

icon_section Šablona oznámení

admin_notification_template

Existující dynamická skupina – pro generování oznámení bude použita existující dynamická skupina. Klikněte na Vybrat a vyberte dynamickou skupinu.

Velikost dynamické skupiny se změnila oproti porovnávané skupině – pokud dojde ke změně počtu klientů ve sledované dynamické skupině oproti skupině, se kterou se porovnává (statické nebo dynamické)

Ostatní šablony

Tuto možnost můžete použít pro zaslání oznámení, která nezávisí na dynamické skupině, ale výskytu konkrétní události v protokolu.

Zaznamenaný stav – upozorní na změnu stavu objektu pomocí uživatelem definovaných filtrů.

Poznámka: Zaznamenaný stav můžete definovat pomocí filtrů a logických operátorů.

icon_section Konfigurace

Upozornit při každé změně dynamické skupiny – došlo ke změně skupině na základě definovaných kritérií nebo se změnil počet členů. Po aktivování této možnosti bude upozorněni při jakékoli změně.

Časové období upozornění – definujte časové období od předchozího stavu (X minut/hodin/dní). Například za posledních 7 hodin se 10 klientům neaktualizoval bezpečnostní produkt a jako mezní hranice je nastavena 20. Pokud počet klientů s neaktualizovaným bezpečnostním produktem překročí oproti předchozímu stavu mezní hodnotu, odešle se upozornění.

Mezní hodnota – zadejte mezní hodnotu, při jejímž překročení se odešle upozornění. Definovat můžete počet klientů nebo procentuální vyjádření počtů členů v rámci celé dynamické skupiny.

Generovaná zpráva – tato předdefinovaná zpráva budou součástí odeslaného oznámení.

Zpráva – k výše uvedené předdefinované zprávě můžete doplnit vlastní text.

Poznámka: Dostupné možnosti závisí na vybrané šabloně oznámení.

icon_section Rozšířená nastavení

Časové kritérium

Zadejte počet tiků k agregaci. Touto hodnotou stanovíte, kolik tiků (splnění) je potřeba k tomu, aby se aktivovala podmínka spuštění. V našem případě zadáme hodnotu 20. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Statistické kritérium

Statistické kritérium aplikace – vyberte způsob, podle kterého bude statistické kritérium vyhodnoceno. K dispozici máte možnost: splněna musí být všechna kritéria (AND) nebo alespoň jedno (OR).
Spustit při každém X-tém výskytu – povoleno bude pouze každé X-té provedení. Například zadáte-li hodnotu 10, započítán bude pouze každý 10 tik.
Počet výskytů v časovém období – započítány budou pouze tiky ve stanoveném období. Například zadáte-li hodnotu 10, povolíte spuštění úlohy, pokud se událost ve sledovaném období vyskytla 10krát. Časové období – zadejte období, ve kterém chcete výskyty sledovat.
Počet událostí se symbolem – započítán bude tik, pokud se vyskytlo X událostí se specifickým symbolem. Například zadáte-li hodnotu 10, tik bude započítán pro každou 10 instalaci konkrétní aplikace. Aplikovat, pokud se počet událostí – zadejte počet událostí v řadě od posledního tiku k dalšímu tiku. Například zadáte-li hodnotu 10 tiky budou započítány po 10 událostech od posledního tiku.
Aplikovat, pokud se počet událostí – podmínka spuštění se uplatní, pokud tiky budou přijaty po sobě v řadě nebo v období od posledního spuštění podmínky (při spuštění podmínky se hodnota vynuluje.

icon_section Distribuce

Předmět – předmět zprávy obsahující oznámení. Toto pole je nepovinné, ale vyplnění vám pomůže při třídění došlých zpráv.

Distribuce

Odeslat SNMP Trap – odešle SNMP Trap. SNMP Trap upozorní Server pomocí SNMP zprávy. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu.
Odeslat e-mail – odešle e-mail prostřednictvím zadané SMTP definované v nastavení serveru.

E-mailové adresy – zadejte e-mailové adresy, na které chcete oznámení odeslat . Více adres oddělte čárkou (",").