Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen "ESET" nebo "My") chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

Zpracování osobních údajů

Důvěrnost údajů

Práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem ("EULA"), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb. Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a dokumentaci k produktu, například služby aktualizace/upgradu, podporu atd. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Produkt obsahuje funkce, které umožňují Koncovým uživatelům řízení přístupu spravovaných uživatelů k určité skupině webových stránek anebo mobilních aplikací, organizaci času a vyhledávání umístění. Aby mohly být tyto funkce povoleny, jsou společnosti ESET odesílány potřebné informace, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, umístěních, mobilních aplikacích, informací o počítači, včetně informací o operacích a funkcích aplikace. Informace mohou obsahovat data o Koncovém uživateli nebo jiných spravovaných uživatelích (spravované uživatele můžete určit podle jména, věku nebo dokonce i podle fotografie), informace o počítači, nainstalovaném operačním systému a aplikacích a o souborech, které se nacházejí v počítači, ve kterém je nainstalována aplikace.

Účet na portále https://my.eset.com podléhá specifickým potřebám a je vyžadován pro používání produktu. Můžeme vás kontaktovat prostřednictvím účtu na portále https://my.eset.com, zpráv aplikace nebo e-mailem se zprávami a/nebo oznámeními, které si můžete přizpůsobit.

Aktualizace a další statistiky zahrnující informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako je operační systém, údaje o hardwaru, ID instalace, ID licencí, IP adresa a nastavení konfigurace produktu.

Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu mohou být vyžadovány za účelem poskytování podpory.

V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoven mechanismus štítu na ochranu soukromí, standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a další data mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Jako subjekt údajů máte nárok na následující práva:

právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

právo podat námitky proti zpracování,

právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk