Licenční ujednání s koncovým uživatelem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A BERETE NA VĚDOMÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Licenční ujednání s koncovým uživatelem

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r. o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 (dále jen "ESET" nebo "Poskytovatel") a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen "Vy" anebo "Koncový uživatel") Vás opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1 této Smlouvy. Software definovaný v článku 1 této Smlouvy může být uložen na fyzickém datovém nosiči, zaslán elektronickou poštou, stažen z internetu, stažen ze serverů Poskytovatele nebo získán z jiných zdrojů za podmínek a ujednání uvedených níže.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se Software dodává v obchodním balení jako i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.

Kliknutím na tlačítko "I Accept" ("Přijímám") "I Accept…" ("Přijímám...") nebo při instalaci, stahování, kopírování nebo používání Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami této Smlouvy. V případě, že s některými podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte, ihned klikněte na možnost pro zrušení, zrušte instalaci nebo stahování nebo zlikvidujte, případně vraťte Software, instalační média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu Poskytovateli nebo pracovníkům prodejny, kde jste Software pořídili.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

1. Software. Pojem „Software“ v této Smlouvě znamená: (i) počítačový program doprovázený touto Smlouvou včetně všech jeho součástí; (ii) obsah disků, médií CD-ROM, médií DVD, e-mailů a jejich všech případných příloh, anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Smlouva včetně Softwaru dodaného ve formě objektového kódu na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou nebo staženého prostřednictvím internetu, (iii) se Softwarem související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití anebo instalaci Softwaru anebo jakýkoliv popis správného používání Software (dále jen „Dokumentace“), (iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze Softwaru a aktualizace součástí Softwaru, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 3. této Smlouvy. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.

2. Instalace, počítač a licenční klíč. Software dodaný na datovém nosiči, zaslaný elektronickou poštou, stažený z internetu, stažený ze serverů Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsaný v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo Software nepříznivě ovlivnit. Počítačem se rozumí hardware, mimo jiné včetně osobních počítačů, notebooků, pracovních stanic, palmtopů, smartphonů, ručních elektronických zařízení nebo jiných elektronických zařízení, pro který je Software navržen, na který je nainstalován anebo používán. Licenčním klíčem se rozumí jedinečná sekvence symbolů, písmen, čísel nebo zvláštních znaků poskytnutých Koncovému uživateli, aby bylo možné legálně využívat Software, jeho konkrétní verzi nebo prodloužit dobu trvání Licence v souladu s touto Smlouvou.

3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s podmínkami této Smlouvy a splníte všechna pravidla a ujednání stanovená v těchto podmínkách, Vám Poskytovatel udělí následující práva (dále jen „Licence“):

a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.

b) Stanovení počtu licencí. Práva k používání Softwaru musí být vázána na přidružení licence k jedinečnému účtu My.eset.com („MEC“) Koncového uživatele. Stejná Licence nesmí být současně přidružena k více účtům MEC. Koncový uživatel s přístupem k účtu MEC je oprávněn vytvářet profily ke spravovaným uživatelům pomocí jednoho nebo více zařízení. Společnost ESET si vyhrazuje právo omezit počet profilů a zařízení používaných jedním Koncovým uživatelem. Používání účtu MEC se řídí zvláštními podmínkami, které jsou dispozici online. Veškeré informace a údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v účtu MEC v souvislosti s použitím Softwaru musí být použity výhradně v souladu s touto Smlouvou.

c) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.

d) Tuto Licenci lze používat výlučně v soukromém a/nebo nekomerčním prostředí pouze pro domácí a rodinné použití.

e) OEM Software. OEM Software se váže na počítač, se kterým jste ho získali. Není ho možné přenést na jiný počítač.

f) NFR, TRIAL Software. Software označený jako „Not-for -resale“, NFR anebo TRIAL nemůžete převést za protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování jeho vlastností anebo vyzkoušení.

g) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zrušení Licence musíte neprodleně na vlastní náklady Software včetně všech záložních kopií odstranit, zničit nebo vrátit společnosti ESET nebo prodejně či obchodu, od kterých jste Software získali. Po ukončení Licence je Poskytovatel rovněž oprávněn zrušit nárok Koncového uživatele na používání funkcí Softwaru, které vyžadují připojení k serverům Poskytovatele nebo třetích stran.

4. FUNKCE S POŽADAVKY NA SBĚR DAT NEBO PŘIPOJENÍ K INTERNETU. Software vyžaduje pro správné fungování připojení k internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele a/nebo serverům třetích stran a provádí související sběr dat, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Software neumožňuje přístup k internetu a/nebo jakékoli jiné mobilní komunikační síti nebo službě („Internet“), která je předmětem individuální smlouvy Koncového uživatele s místní mobilní komunikační sítí nebo poskytovatelem služeb. Připojení k internetu a související sběr dat jsou potřebné pro následující funkce Softwaru:

a) Poskytovatel může čas od času vydat aktualizaci Software („Update“), avšak není povinný poskytovat Update. Tato funkce je při standardním nastavení Softwaru zapnutá, proto se Aktualizace nainstaluje automaticky, kromě případů, kdy Koncový uživatel automatickou instalaci Aktualizace zakázal. Pro účely poskytování aktualizací je vyžadováno ověření pravosti Licence včetně informací o počítači anebo platformě, na které je Software nainstalován, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

b) Filtrování, kategorizace a umístění. Software obsahuje funkce, které umožňují Koncovým uživatelům řízení přístupu spravovaných uživatelů nebo zařízení k určité skupině webových stránek a/nebo mobilních aplikací, nastavení, organizaci času a vyhledávání umístění. Aby mohly být tyto funkce povoleny, jsou Poskytovateli odesílány potřebné informace, mimo jiné včetně informací o navštívených webových stránkách, umístěních, mobilních aplikacích, informací o počítači, včetně informací o operacích a funkcích Softwaru (dále jen „Informace“). Informace mohou obsahovat data (včetně náhodně nebo neúmyslně získaných osobních údajů) o Koncovém uživateli nebo jiných spravovaných uživatelích, informace o počítači, nainstalovaném operačním systému a aplikacích a o souborech, které se nacházejí v počítači, ve kterém je nainstalován Software. Poskytovatel musí přijmout potřebná opatření, aby zajistil, že přijaté Informace zůstanou důvěrné. Souhlasíte s odesíláním Informací Poskytovateli a udělujete také Poskytovateli nezbytný souhlas, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech, ke zpracování získaných Informací. Tyto funkce musí být využívány výhradně na zařízeních spravovaných uživatelů, ke kterým má Koncový uživatel oprávněný přístup. Jakékoli nezákonné používání bude oznámeno příslušným orgánům. Poskytovatel bude v případě zneužití postupovat v souladu s příslušnými zákony a pomáhat orgánům činným v trestním řízení. Souhlasíte a potvrzujete, že je Vaší zodpovědností zabezpečit heslo pro přístup k účtu MEC, a souhlasíte s tím, že nesmíte předat své heslo žádné třetí straně. Koncový uživatel je odpovědný za jakoukoli aktivitu, při které se používají funkce Softwaru a účet MEC, bez ohledu na to, zda k provádění takovýchto aktivit měl nebo neměl povolení. Pokud zjistíte, že je zabezpečení účtu MEC ohroženo, neprodleně tuto skutečnost Poskytovateli oznamte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel má právo vás kontaktovat prostřednictvím účtu MEC a zpráv Softwaru, mimo jiné včetně e-mailů se zprávami a/nebo oznámení, které si můžete přizpůsobit. Informace mohou být shromažďovány a zpracovávány Poskytovatelem, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných právních předpisech.

c) Kódy Společnost ESET může dle vlastního uvážení vytvořit odkazující kód anebo jiný kód pro propagační nebo marketingové účely (dále jen „Kód“). Kód můžete použít k prodloužení doby platnosti licence v souladu s touto Smlouvou. Společnost ESET si vyhrazuje právo Kód kdykoli deaktivovat, pokud je Kód získán nebo používán způsobem, který není v souladu s touto Smlouvou, anebo v případě důvodného přesvědčení, že došlo k chybě, podvodu nebo nezákonnému jednání. Musíte dodržet následující omezení:

i. Kód nesmíte uplatnit více než jednou.

ii. Kód nesmíte prodat, zapůjčit ani pronajmout anebo ho používat k poskytování komerčních služeb.

iii. Souhlasíte s tím, že společnost ESET může kdykoli zakázat poskytování anebo používání Kódu bez implikování jakéhokoli závazku vůči společnosti ESET.

iv. Souhlasíte s tím, že Kód nelze vyměnit za hotovost nebo jakoukoli jinou náhradu.

v. Souhlasíte s tím, že Kód anebo jeho používání může podléhat zvláštním podmínkám společnosti ESET pro konkrétní odkazující, propagační anebo marketingovou kampaň.

Pro účely této Smlouvy je nutné shromažďovat, zpracovávat a ukládat data, která Vás umožňují Poskytovateli identifikovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tímto berete na vědomí, že Poskytovatel smí kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Software používáte v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Tímto berete na vědomí, že pro účely této Smlouvy je nutné, aby byla vaše data přenášena při komunikaci mezi Softwarem a počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů za účelem zajištění funkčnosti Softwaru, ověření oprávnění k používání Softwaru a ochrany práv Poskytovatele.

V souvislosti s uzavřením této Smlouvy jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři, kteří jsou součástí jeho distribuční a podpůrné sítě, oprávnění pro účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Tímto souhlasíte s přijímáním oznámení a zpráv, mimo jiné včetně marketingových informací.

Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu Poskytovatele. Můžete si je také zobrazit z nabídky nápovědy v Softwaru.

5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců. Software můžete použít výlučně jen na zabezpečení své činnosti a na ochranu výlučně těch počítačových systémů, pro které jste získali Licenci.

6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Software odvozená díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.

(b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(d) Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Software s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

(f) Souhlasíte s tím, že budete Software a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb jednotlivým Koncovým uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Koncových uživatelů. Omezením rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Softwaru a odstranění dat a informací o serverech Poskytovatele nebo třetích stran vztahujících se na konkrétní funkce Softwaru.

(g) Souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné činnosti zahrnující používání Licenčního klíče, které jsou v rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo by vedly k poskytnutí Licenčního klíče jakékoli osobě, která není oprávněna používat tento Software, jako je například převod použitého nebo nepoužitého Licenčního klíče v jakékoliv formě, stejně jako neoprávněná reprodukce nebo distribuce duplikovaných nebo generovaných Licenčních klíčů nebo používání Softwaru v důsledku použití Licenčního klíče získaného z jiného zdroje než od Poskytovatele.

7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k němu, jsou vlastnictvím společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Struktura, organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi společnosti ESET a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku, tím nejsou dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.

8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě jestliže Software podporuje víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií Software, můžete Software používat jen na takovém počtu počítačových systémů a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie Software, které nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné osoby.

10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení jejích článků 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zůstávají v platnosti bez časového omezení.

11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ SE SOFTWARE DOSÁHNETE.

12.Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.

14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele, pokud je s nimi v rozporu.

15. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje ESET anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Koncový uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující data, software a programové vybavení. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení. Za účelem poskytování technické podpory mohou být vyžadovány informace o licenci, Informace a další údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

16. Převod Licence. Software můžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný počítačový systém, pokud to není v rozporu s Dohodou. Pokud to není v rozporu s Dohodou, Koncový uživatel může jednorázově trvale převést Licenci a všechna práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele za podmínky, že (i) původní Koncový uživatel si neponechá žádnou kopii Software, (ii) převod práv musí být přímý, tedy z původního Koncového uživatele na nového Koncového uživatele, (iii) nový Koncový uživatel musí přebrat všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový uživatel (iv) původní Koncový uživatel musí odevzdat novému Koncovému uživateli doklady umožňující ověření legality Software jako je uvedené v článku 17.

17. Ověření pravosti Softwaru. Koncový uživatel může prokázat nárok na užívání Softwaru jedním z následujících způsobů: (i) na základě certifikátu licence vydaného Poskytovatelem nebo třetí stranou jmenovanou Poskytovatelem, (ii) prostřednictvím písemné licenční smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena, (iii) předložením e-mailu zaslaného Poskytovatelem obsahujícího licenční údaje (uživatelské jméno a heslo). Za účelem ověření pravosti Softwaru mohou být v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů vyžadovány Informace o licenci a identifikační údaje Koncového uživatele.

18. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům včetně vlády Spojených států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této Dohodě.

19. Soulad se zákony o kontrole obchodu.

(a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi (dále jen „přidružené společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují

i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (dále jen „zákony o kontrole vývozu“) a

ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu, zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z této Dohody, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (dále jen „sankční zákony“).

(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou platností v případě, že:

i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší ustanovení článku 19.a Dohody; nebo

ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z Dohody mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním důsledkům.

(c) Nic v této Dohodě není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.

20. Oznámení. Všechny oznámení, včetně Software a Dokumentací je potřebné doručit na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony Slovenské republiky s vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešení jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky související s používáním software je příslušný Okresní soud Bratislava V a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

22. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi této Dohody má přednost anglická verze. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce anebo osoba k tomuto úkonu výslovně zplnomocněná.

Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se na Software, a plně nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy anebo reklamní informace, týkající se Software.

EULA ID: HOM-EPCA-20-01