Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Udostępnione dane

Wszystkie klasy WMI związane z produktem ESET znajdują się w przestrzeni nazw „root\ESET”. Obecnie wdrożone są następujące klasy, które opisano bardziej szczegółowo poniżej:

Ogólne

ESET_Product

ESET_Features

ESET_Statistics

Dzienniki

ESET_ThreatLog

ESET_EventLog

ESET_ODFileScanLogs

ESET_ODFileScanLogRecords

Klasa ESET_ODServerScanLogs

Klasa ESET_ODServerScanLogRecords

ESET_HIPSLog

ESET_URLLog

ESET_DevCtrlLog

Klasa ESET_GreylistLog

ESET_MailServeg

ESET_HyperVScanLogs

ESET_HyperVScanLogRecords

Klasa ESET_Product

Może istnieć tylko jedno wystąpienie klasy ESET_Product. Właściwości tej klasy odnoszą się do informacji podstawowych dotyczących zainstalowanego produktu ESET:

ID — identyfikator typu produktu, np. „emsl”

Name — nazwa produktu, np. „ESET Mail Security”.

FullName — pełna nazwa produktu, np. „ESET Mail Security for IBM Domino”.

Version — wersja produktu, np. „6.5.14003.0”

VirusDBVersion — wersja bazy danych wirusów, np. „14533 (20161201)”.

VirusDBLastUpdate — znacznik czasowy ostatniej aktualizacji bazy danych wirusów. Ciąg obejmuje znacznik czasowy w formacie daty i godziny WMI, np. „20161201095245.000000+060”

LicenseExpiration— termin ważności licencji. Ciąg obejmuje znacznik czasowy w formacie daty i godziny WMI

KernelRunning — wartość operatora logicznego wskazująca, czy uruchomiono usługę ekrn na komputerze, na przykład „TRUE”.

StatusCode— cyfra oznaczająca stan ochrony produktu: 0 — zielony (OK), 1 — żółty (ostrzeżenie), 2 — czerwony (błąd).

StatusText— komunikat z opisem powodu niezerowego kodu stanu. Jeśli stan jest zerowy, właściwość ma wartość zerową.

Klasa ESET_Features

Klasa ESET_Features występuje w wielu instancjach, w zależności od liczby funkcji produktu. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

Name— nazwa funkcji (listę nazw podano poniżej).

Status— stan funkcji: 0 — nieaktywna, 1 — wyłączona, 2 — włączona.

Lista ciągów oznaczających rozpoznawane obecnie funkcje produktu:

CLIENT_FILE_AV— ochrona antywirusowa systemu plików w czasie rzeczywistym.

CLIENT_WEB_AV — ochrona antywirusowa sieci klienta.

CLIENT_DOC_AV— ochrona antywirusowa dokumentów na kliencie.

CLIENT_NET_FW — zapora osobista klienta.

CLIENT_EMAIL_AV— ochrona antywirusowa poczty e-mail na kliencie.

CLIENT_EMAIL_AS — ochrona antyspamowa poczty e-mail na kliencie.

SERVER_FILE_AV — ochrona antywirusowa plików w czasie rzeczywistym na objętym ochroną serwerze plików, np. ochrona plików zawartości bazy danych serwera SharePoint w przypadku programu ESET Mail Security

SERVER_EMAIL_AV— ochrona antywirusowa wiadomości e-mail na objętym ochroną produkcie serwerowym, np. ochrona wiadomości e-mail w programie Microsoft Exchange lub na serwerze IBM Domino.

SERVER_EMAIL_AS— ochrona antyspamowa wiadomości e-mail na objętym ochroną produkcie serwerowym, np. ochrona wiadomości e-mail w programie Microsoft Exchange lub na serwerze IBM Domino.

SERVER_GATEWAY_AV— ochrona antywirusowa objętych ochroną protokołów sieciowych bramy.

SERVER_GATEWAY_AS — ochrona antyspamowa objętych ochroną protokołów sieciowych bramy.

Klasa ESET_Statistics

Klasa ESET_Statistics występuje w wielu instancjach, w zależności od liczby skanerów w ramach produktu. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

Scanner — ciąg z kodem danego skanera, np. „CLIENT_FILE”

Total — łączna liczba przeskanowanych plików.

Infected — liczba wykrytych zainfekowanych plików.

Cleaned — liczba wyleczonych plików.

Timestamp — znacznik czasowy ostatniej zmiany w tych statystykach. W formacie daty i godziny WMI, np. „20130118115511.000000+060”

ResetTime — znacznik czasowy ostatniego zerowania licznika statystyk. W formacie daty i godziny WMI, np. „20130118115511.000000+060”

Lista ciągów oznaczających skanery, które są obecnie rozpoznawane:

CLIENT_FILE

CLIENT_EMAIL

CLIENT_WEB

SERVER_FILE

SERVER_EMAIL

SERVER_WEB

Klasa ESET_ThreatLog

Klasa ESET_ThreatLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Wykryte zagrożenia”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Scanner — nazwa skanera, który utworzył dane zdarzenie dziennika.

ObjectType— typ obiektu, który spowodował utworzenie danego zdarzenia dziennika.

ObjectName— nazwa obiektu, który spowodował utworzenie danego zdarzenia dziennika.

Threat— nazwa zagrożenia znalezionego w obiekcie opisanym właściwościami ObjectName oraz ObjectType.

Action— czynność wykonana po zidentyfikowaniu zagrożenia.

User— konto użytkownika, który spowodował wygenerowanie danego zdarzenia dziennika.

Information— dodatkowy opis zdarzenia.

Hash— skrót obiektu, który spowodował utworzenie danego zdarzenia dziennika.

ESET_EventLog

Klasa ESET_EventLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Zdarzenia”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical (debugowanie, informacje-stopka, informacje, informacje-ważne, ostrzeżenie, błąd, ostrzeżenie dot. zabezpieczeń, błąd krytyczny, krytyczne ostrzeżenie dot. zabezpieczeń).

Module— nazwa modułu, który utworzył dane zdarzenie dziennika.

Event— opis zdarzenia.

User— konto użytkownika, który spowodował wygenerowanie danego zdarzenia dziennika.

ESET_ODFileScanLogs

Klasa ESET_ODFileScanLogs występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem skanowania plików na żądanie. Jest to odpowiednik listy dzienników „Skanowanie komputera na żądanie” dostępnej w graficznym interfejsie użytkownika. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

Targets — foldery lub obiekty docelowe skanowania

TotalScanned — łączna liczba przeskanowanych obiektów

Infected — liczba wykrytych zainfekowanych obiektów

Cleaned — liczba wyleczonych obiektów.

Status — stan procesu skanowania.

ESET_ODFileScanLogRecords

Klasa ESET_ODFileScanLogRecords występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z jednego z dzienników skanowania, do których odnoszą się poszczególne instancje klasy ESET_ODFileScanLogs. W instancjach tej klasy zawarte są rekordy dzienników wszystkich skanów lub dzienników na żądanie. Gdy wymagana jest tylko instancja określonego dziennika skanowania, należy przeprowadzić filtrowanie instancji według właściwości LogID. Każda z instancji klasy obejmuje następujące elementy:

LogID— identyfikator dziennika skanowania, do którego należy dany rekord (identyfikator jednej z instancji klasy ESET_ODFileScanLogs).

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Log — rzeczywisty komunikat dziennika.

Klasa ESET_ODServerScanLogs

Klasa ESET_ODServerScanLogs występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z uruchomieniem skanowania serwera na żądanie. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

Targets — foldery lub obiekty docelowe skanowania

TotalScanned — łączna liczba przeskanowanych obiektów

Infected — liczba wykrytych zainfekowanych obiektów

Cleaned — liczba wyleczonych obiektów.

RuleHits— ogólna liczba zastosowań reguł.

Status — stan procesu skanowania.

Klasa ESET_ODServerScanLogRecords

Klasa ESET_ODServerScanLogRecords występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z jednego z dzienników skanowania, do których odnoszą się poszczególne instancje klasy ESET_ODServerScanLogs. W instancjach tej klasy zawarte są rekordy dzienników wszystkich skanów lub dzienników na żądanie. Gdy wymagana jest tylko instancja określonego dziennika skanowania, należy przeprowadzić filtrowanie instancji według właściwości LogID. Każda z instancji klasy obejmuje następujące elementy:

LogID— identyfikator dziennika skanowania, do którego należy dany rekord (identyfikator jednej z instancji klasy ESET_ODServerScanLogs).

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical (debugowanie, informacje-stopka, informacje, informacje-ważne, ostrzeżenie, błąd, ostrzeżenie dot. zabezpieczeń, błąd krytyczny, krytyczne ostrzeżenie dot. zabezpieczeń).

Log — rzeczywisty komunikat dziennika.

ESET_SmtpProtectionLog

Klasa ESET_SmtpProtectionLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Ochrona Smtp”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika skanowania

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

HELODomain— nazwa domeny HELO.

IP— źródłowy adres IP.

Sender — nadawca wiadomości e-mail.

Recipient— odbiorca wiadomości e-mail.

ProtectionType — typ stosowanej ochrony

Action — wykonana czynność.

Reason — przyczyna wykonania czynności

TimeToAccept— liczba minut, po której wiadomość e-mail zostanie zaakceptowana.

ESET_HIPSLog

Klasa ESET_HIPSLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „HIPS”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical (debugowanie, informacje-stopka, informacje, informacje-ważne, ostrzeżenie, błąd, ostrzeżenie dot. zabezpieczeń, błąd krytyczny, krytyczne ostrzeżenie dot. zabezpieczeń).

Application — aplikacja źródłowa

Target — typ operacji

Action — czynność podjęta przez system HIPS, na przykład zezwolenie, odmowa itp.

Rule — nazwa reguły odpowiedzialnej za czynność

AdditionalInfo

ESET_URLLog

Klasa ESET_URLLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Filtrowanie witryn internetowych”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

URL — adres URL

Status — stan po przetworzeniu adresu URL, np. „Zablokowany przez kontrolę dostępu do stron internetowych”

Application — aplikacja, która próbowała uzyskać dostęp do adresu URL

User — konto użytkownika, które posłużyło do uruchomienia aplikacji

ESET_DevCtrlLog

Klasa ESET_DevCtrlLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Kontrola dostępu do urządzeń”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Device — nazwa urządzenia

User — nazwa konta użytkownika

UserSID — identyfikator SID konta użytkownika

Group — nazwa grupy użytkownika

GroupSID — identyfikator SID grupy użytkownika

Status — czynność podjęta w stosunku do urządzenia, np. „Zapis zablokowany”

DeviceDetails — dodatkowe informacje na temat urządzenia

EventDetails — dodatkowe informacje na temat zdarzenia

ESET_MailServerLog

Klasa ESET_MailServerLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Serwer poczty e-mail”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

IPAddr — źródłowy adres IP.

HELODomain— nazwa domeny HELO.

Sender — nadawca wiadomości e-mail.

Recipient— odbiorca wiadomości e-mail.

Subject — temat wiadomości e-mail.

ProtectionType — funkcja ochrony, która wykonała czynność opisaną przez bieżący rekord dziennika, np. ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, antyspam lub reguły.

Action — wykonana czynność.

Reason — powód wykonania działania względem obiektu przez wskazaną funkcję ProtectionType.

ESET_HyperVScanLogs

Klasa ESET_HyperVScanLogs występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem skanowania plików środowiska Hyper-V. Jest to odpowiednik listy dzienników „Skanowanie środowiska Hyper-V” dostępnej w graficznym interfejsie użytkownika. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

Targets — komputery/dyski/woluminy docelowe skanowania

TotalScanned — łączna liczba przeskanowanych obiektów

Infected — liczba wykrytych zainfekowanych obiektów

Cleaned — liczba wyleczonych obiektów.

Status — stan procesu skanowania.

ESET_HyperVScanLogRecords

Klasa ESET_HyperVScanLogRecords występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z jednego z dzienników skanowania, do których odnoszą się poszczególne instancje klasy ESET_HyperVScanLogs. W instancjach tej klasy zawarte są rekordy dzienników wszystkich skanów lub dzienników środowiska Hyper-V. Gdy wymagana jest tylko instancja określonego dziennika skanowania, należy przeprowadzić filtrowanie instancji według właściwości LogID. Każda z instancji klasy obejmuje następujące elementy:

LogID — identyfikator dziennika skanowania, do którego należy dany rekord (identyfikator jednej z instancji klasy ESET_HyperVScanLogs)

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Log — rzeczywisty komunikat dziennika.

ESET_NetworkProtectionLog

Klasa ESET_NetworkProtectionLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Ochrona sieci”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Event — zdarzenie uruchamiające czynność dotyczącą ochrony sieci

Action — czynność wykonana przez funkcję ochrony sieci

Source — adres źródłowy urządzenia sieciowego

Target — adres docelowy urządzenia sieciowego

Protocol — protokół do obsługi komunikacji sieciowej

RuleOrWormName — nazwa reguły lub robaka powiązanego ze zdarzeniem

Application — aplikacja, która zainicjowała komunikację sieciową

User— konto użytkownika, który spowodował wygenerowanie danego zdarzenia dziennika.

ESET_SentFilesLog

Klasa ESET_SentFilesLog występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z dziennika „Wysłane pliki”. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator danego rekordu dziennika

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia rekordu dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Sha1 — skrót Sha-1 wysłanego pliku

File — wysłany plik

Size — rozmiar wysłanego pliku

Category — kategoria wysłanego pliku

Reason — przyczyna wysłania pliku

SentTo — dział firmy ESET, do którego został wysłany plik

User— konto użytkownika, który spowodował wygenerowanie danego zdarzenia dziennika.

ESET_OneDriveScanLogs

Klasa ESET_OneDriveScanLogs występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z osobnym przebiegiem skanowania w usłudze OneDrive. Jest to odpowiednik listy dzienników „Skanowanie w usłudze OneDrive” dostępnej w graficznym interfejsie użytkownika. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

ID — unikatowy identyfikator tego dziennika usługi OneDrive

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

Targets — foldery lub obiekty docelowe skanowania

TotalScanned — łączna liczba przeskanowanych obiektów

Infected — liczba wykrytych zainfekowanych obiektów

Cleaned — liczba wyleczonych obiektów.

Status — stan procesu skanowania.

ESET_OneDriveScanLogRecords

Klasa ESET_OneDriveScanLogRecords występuje w wielu instancjach, z których każda związana jest z rekordem z jednego z dzienników skanowania, do których odnoszą się poszczególne instancje klasy ESET_OneDriveScanLogs. W instancjach tej klasy zawarte są rekordy dzienników wszystkich skanów lub dzienników usługi OneDrive. Gdy wymagana jest tylko instancja określonego dziennika skanowania, należy przeprowadzić filtrowanie instancji według właściwości LogID. Każda z instancji obejmuje następujące elementy:

LogID — identyfikator dziennika skanowania, do którego należy dany rekord (identyfikator jednej z instancji klasy ESET_OneDriveScanLogs)

ID — unikatowy identyfikator tego dziennika usługi OneDrive

Timestamp — znacznik czasowy utworzenia dziennika (w formacie daty i godziny WMI)

LogLevel — stopień ważności rekordu dziennika wyrażony jako liczba z zakresu [0–8]. Wartości odpowiadają następującym poziomom: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical

Log — rzeczywisty komunikat dziennika.