Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czynność ustalona w regule

Użytkownik może dodawać czynności podejmowane w odniesieniu do wiadomości i/lub załączników spełniających warunki reguły.


note

W ramach jednej reguły można dodać wiele czynności.

Lista czynności dostępnych w ramach ochrony przesyłania poczty, ochrony bazy danych skrzynek pocztowych i skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie (niektóre z tych opcji mogą nie być wyświetlane w zależności od wybranych warunków):

Nazwa czynności

Ochrona przesyłania poczty

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Opis

Poddaj wiadomość kwarantannie

Wiadomość nie zostanie doręczona odbiorcy, tylko zostanie przeniesiona do kwarantanny poczty. Ta reguła umożliwia użytkownikom innym niż administratorzy zwalnianie wiadomości e-mail z kwarantanny (przy użyciu interfejsu webowego lub raportów kwarantanny).

Poddaj załącznik kwarantannie

Załącznik do wiadomości e-mail zostanie umieszczony w kwarantannie plików. Wiadomość e-mail zostanie doręczona odbiorcy z załącznikiem o rozmiarze przyciętym do zera.

Usuń załącznik

Załącznik do wiadomości zostanie usunięty. Wiadomość zostanie doręczona odbiorcy bez załącznika.

Odrzuć wiadomość

Usuwa wiadomość. Dla przychodzących wiadomości dostarczanych za pośrednictwem SMTP NDR (Non-Delivery Report) powinien zostać wygenerowany przez serwer nadający wiadomość.

Porzuć wiadomość w trybie dyskretnym

Usuwa wiadomość bez generowania NDR.

Ustaw wartość SCL

Zostanie zmieniona lub ustawiona określona wartość SCL.

Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach administratorowi

Do odbiorcy określonego w sekcji Powiadomienia e-mail zostaną wysłane powiadomienia e-mail. Należy włączyć funkcję Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach pocztą e-mail. Następnie podczas tworzenia reguły można dostosować format wiadomości powiadamiających o zdarzeniach (należy skorzystać z propozycji podanych w podpowiedzi). Można też określić poziom szczegółowości tych wiadomości. Zależy on jednak od ustawienia szczegółowości w sekcji Powiadomienia e-mail.

Pomiń skanowanie w poszukiwaniu spamu

Wiadomość nie zostanie przeskanowana przy użyciu aparatu ochrony przed spamem.

Pomiń skanowanie w poszukiwaniu wirusów

Wiadomość nie zostanie przeskanowana przy użyciu aparatu antywirusowego.

Pomiń skanowanie ochrony przed atakami typu „phishing”

Ochrona przed atakami typu „phishing” nie przeanalizuje wiadomości.

Pomiń skanowanie ESET LiveGuard Advanced

Wiadomość nie zostanie zweryfikowana przez ochronę ESET LiveGuard Advanced.

Oceń inne reguły

Umożliwia ocenę innych reguł, pozwalając użytkownikowi definiować wiele zestawów warunków oraz wiele czynności, które mogą być wykonywane zależnie od warunków.

Zapisz w dzienniku zdarzeń

Powoduje zapisanie informacji dotyczących zastosowanej reguły w dzienniku programu i definiuje format komunikatów powiadamiających o zdarzeniach (należy skorzystać z propozycji podanych w podpowiedzi).

Jeśli w ochronie bazy danych skrzynek pocztowych przy typie czynności Zapisz w dzienniku zdarzeń zostanie podany parametr %IPAddress%, kolumna Zdarzenie w plikach dziennika pozostanie pusta dla tego konkretnego zdarzenia. Powodem jest fakt, że na poziomie ochrony bazy danych skrzynek pocztowych nie ma adresu IP. Niektóre opcje nie są dostępne na wszystkich poziomach ochrony:

%IPAddress% — ignorowany przez skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie i ochronę bazy danych skrzynek pocztowych

%Mailbox% — opcja ignorowana na poziomie Ochrona przesyłania poczty

Poniższe opcje mają zastosowanie tylko do reguł przetwarzania załączników:

%Attname% — opcja ignorowana na poziomach Reguły filtrowania i Reguły przetwarzania wyników

%Attsize% — opcja ignorowana na poziomach Reguły filtrowania i Reguły przetwarzania wyników

Dodaj pole nagłówka

Powoduje dodanie niestandardowego tekstu do nagłówka wiadomości.

Dodaj prefiks tematu

Powoduje dodanie prefiksu do tematu.

Zastąp załącznik informacjami o wykonanej czynności

Powoduje zastąpienie załącznika plikiem tekstowym zawierającym szczegółowe informacje o wykonanej czynności.

Usuń pola nagłówka

Powoduje usunięcie pól z nagłówka wiadomości zgodnie z określonymi parametrami.

Usuń wiadomość

Powoduje usunięcie zainfekowanej wiadomości.

Przenieś wiadomość do folderu

Wiadomość zostanie przeniesiona do określonego folderu.

Przenieś wiadomość do kosza

Powoduje umieszczenie wiadomości e-mail w folderze Kosz po stronie programu poczty e-mail.

Zastosuj politykę DMARC

Jeśli warunek wyniku DMARC zostanie spełniony, wiadomość e-mail będzie obsługiwana zgodnie z polityką określoną w rekordzie DMARC systemu DNS dla domeny nadawcy.

Wyłączenie opcji Ochrona antywirusowa w menu Ustawienia lub wybranie kolejno opcji Ustawienia zaawansowane (F5) > Serwer > Ochrona antywirusowa i antyspyware dla ochrony przesyłania poczty wpłynie na te czynności ustalone regule:

Poddaj załącznik kwarantannie

Usuń załącznik