Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Typ zadania

Kreator konfiguracji różni się w zależności od typu planowanego zadania. Wprowadź nazwę zadania i z menu rozwijanego wybierz żądany typ zadania:

Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.

Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera ESET SysInspector— szczegółowa analiza komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) oraz ocena poziomu ryzyka dotyczącego każdego komponentu.

Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.

Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania polegającego na aktualizowaniu silnika detekcji i modułów programu.

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej — umożliwia zaplanowanie skanowania bazy danych i wybranie elementów do przeskanowania. Opcja ta odpowiada funkcji Skanowanie bazy danych na żądanie.


note

Jeśli włączono funkcję Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych, nadal można zaplanować to zadanie, ale komunikat o błędzie Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej — skanowanie przerwane z powodu błędu zostanie wyświetlony w sekcji Skanowanie okna głównego graficznego interfejsu użytkownika. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć funkcję Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych na czas zaplanowanego uruchomienia funkcji Skanowanie bazy danych.

Wysyłaj raporty kwarantanny poczty — umożliwia zaplanowanie wysyłania raportów kwarantanny poczty w wiadomościach e-mail.

Wysyłaj raporty administratora kwarantanny poczty — umożliwia zaplanowanie wysyłania raportów kwarantanny poczty w wiadomościach e-mail.

Skanowanie w tle — umożliwia serwerowi Exchange Server uruchamianie skanowania baz danych w tle w razie potrzeby.

Skanowanie środowiska Hyper-V — umożliwia zaplanowanie skanowania dysków wirtualnych w środowisku Hyper-V.

Skanowanie w usłudze Office 365 — umożliwia zaplanowanie skanowania środowisk hybrydowych w usłudze Office 365.

Jeśli po utworzeniu zadania zechcesz je dezaktywować, kliknij przełącznik obok pozycji Włączone. Zadanie można później aktywować, zaznaczając pole wyboru w widoku Harmonogram. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku.