Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET SysInspector

ESET SysInspector to aplikacja dokładnie sprawdzająca komputer, przeprowadzająca szczegółową analizę komponentów systemu, na przykład zainstalowanych sterowników i aplikacji, połączeń sieciowych lub ważnych wpisów w rejestrze, oraz oceniająca poziom ryzyka w odniesieniu do każdego komponentu.

Na podstawie tych informacji można określić przyczynę podejrzanego zachowania systemu, które może wynikać z niezgodności oprogramowania lub sprzętu bądź zarażenia szkodliwym oprogramowaniem.

Kliknij opcję Utwórz i wpisz krótki Komentarz dotyczący tworzonego dziennika. Poczekaj, aż dziennik programu ESET SysInspector zostanie wygenerowany (jego atrybut stanu będzie mieć wartość Utworzono). Tworzenie dziennika może zająć nieco czasu w zależności od konfiguracji sprzętowej oraz danych systemowych.

W oknie programu ESET SysInspector wyświetlane są następujące informacje na temat utworzonych dzienników:

Godzina — godzina utworzenia dziennika.

Komentarz — krótki komentarz.

Użytkownik — nazwa użytkownika, który utworzył dziennik.

Stan—stan procesu tworzenia dziennika.

Dostępne są następujące czynności:

Pokaż — powoduje otwarcie utworzonego dziennika. Można również kliknąć dany plik dziennika prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż.

Porównaj — umożliwia porównanie dwóch dzienników.

Utwórz — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Należy wprowadzić krótki komentarz opisujący tworzony dziennik, kliknąć przycisk Utwórz, a następnie poczekać, aż dziennik programu ESET SysInspector zostanie utworzony (jego atrybut Stan będzie mieć wartość Utworzono).

Usuń — powoduje usunięcie wybranych dzienników z listy.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy jednego lub większej liczby zaznaczonych dzienników pojawia się menu kontekstowe z następującymi opcjami:

Pokaż— umożliwia otwarcie wybranego dziennika w programie ESET SysInspector (tak samo jak po dwukrotnym kliknięciu dziennika).

Porównaj — umożliwia porównanie dwóch dzienników.

Utwórz — umożliwia utworzenie nowego dziennika. Należy wprowadzić krótki komentarz opisujący tworzony dziennik, kliknąć przycisk Utwórz, a następnie poczekać, aż dziennik programu ESET SysInspector zostanie utworzony (jego atrybut Stan będzie mieć wartość Utworzono).

Usuń — powoduje usunięcie wybranych dzienników z listy.

Usuń wszystko— powoduje usunięcie wszystkich dzienników.

Eksportuj — umożliwia wyeksportowanie dziennika do pliku .xml lub skompresowanego pliku .xml.