Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Harmonogram

Harmonogram umożliwia zarządzanie zaplanowanymi zadaniami i uruchamianie ich zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami. Lista wszystkich zaplanowanych zadań jest wyświetlana w formie tabeli obejmującej ich parametry, takie jak typ i nazwa zadania, godzina uruchomienia i czas ostatniego uruchomienia. Można również utworzyć nowe zaplanowane zadania, klikając opcję Dodaj zadanie. Aby zmodyfikować konfigurację zaplanowanego zadania, kliknij przycisk Edytuj. Kliknięcie opcji Domyślne, a następnie opcji Przywróć powoduje przywrócenie ustawień domyślnych listy zaplanowanych zadań. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną wówczas utracone. Tej czynności nie można cofnąć.

Dostępny jest zestaw wstępnie zdefiniowanych zadań domyślnych:

Administracja dziennikami

Regularna aktualizacja automatyczna (tego zadania należy używać do definiowania częstotliwości aktualizacji)

Aktualizacja automatyczna po nawiązaniu połączenia modemowego

Aktualizacja automatyczna po zalogowaniu użytkownika

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po zalogowaniu się użytkownika)

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po pomyślnej aktualizacji modułów)


note

Aby aktywować lub dezaktywować zadania, należy użyć odpowiednich pól wyboru.

scheduler

Aby wykonać poniższe czynności, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy:

Pokaż szczegóły zadania

Wyświetlanie szczegółowych informacje dotyczących zaplanowanego zadania po jego dwukrotnym kliknięciu lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Uruchom teraz

Uruchamianie wybranego zadania harmonogramu i natychmiastowe jego wykonanie.

Dodaj...

Uruchamianie kreatora ułatwiającego utworzenie nowego zadania harmonogramu.

Edytuj...

Edytowanie konfiguracji istniejącego zaplanowanego zadania (zarówno domyślnego, jak i zdefiniowanego przez użytkownika).

Usuń

Usuwanie istniejącego zadania.