Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Filtrowanie dziennika

Funkcja filtrowania dziennika wyszukiwanie ułatwia dotarcie do potrzebnych informacji, zwłaszcza gdy zarejestrowanych jest wiele rekordów. Pozwala ona zawęzić wyświetlane rekordy dziennika, na przykład w przypadku wyszukiwania określonego typu zdarzenia, stanu lub okresu.

Rekordy dziennika można filtrować, określając opcje wyszukiwania — w oknie Pliki dziennika zostaną wyświetlone wyłącznie rekordy spełniające kryteria.

Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania w polu Znajdź tekst. Użyj menu rozwijanego Wyszukaj w kolumnach, aby zawęzić wyszukiwanie. Wybierz co najmniej jeden rekord z menu rozwijanego Typ rekordów dziennika. Zdefiniuj Okres wyświetlanych wyników. Można również użyć dalszych opcji wyszukiwania, takich jak Tylko całe wyrazy lub Uwzględniaj wielkość liter.

log_filtering

Znajdź tekst

Należy tu wpisać ciąg znaków (wyraz lub część wyrazu). Zostaną wyświetlone tylko rekordy zawierające dany ciąg. Inne rekordy będą pomijane.

Wyszukaj w kolumnach

Należy wybrać kolumny, które mają być uwzględniane podczas wyszukiwania. Na potrzeby wyszukiwania można zaznaczyć jedną lub więcej kolumn.

Typy rekordów

Należy wybrać z menu rozwijanego co najmniej jeden typ rekordów dziennika:

Diagnostyczne— rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Informacyjne— rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Ostrzeżenia— rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.

Błędy— rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.

Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych.

Okres

Należy podać okres, z którego mają pochodzić rekordy wyświetlane w wynikach wyszukiwania:

Nie określono (domyślnie) — kryterium okresu jest wyłączone i przeszukiwany jest cały dziennik.

Ostatni dzień

Ostatni tydzień

Ostatni miesiąc

Okres — można podać dokładny okres (Od: i Do:), aby wyszukiwać tylko rekordy z danego okresu.

Tylko całe wyrazy

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyszukać określone całe wyrazy w celu zawężenia wyników.

Uwzględniaj wielkość liter

Włącz tę opcję, jeśli istotne jest, czy litery tekstu są wielkie, czy małe. Podczas konfigurowania opcji filtrowania/wyszukiwania kliknij OK, aby wyświetlić przefiltrowane rekordy dziennika lub Znajdź, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Pliki dziennika są przeszukiwane od góry do dołu, począwszy do bieżącej pozycji (od zaznaczonego rekordu). Wyszukiwanie zostaje zatrzymane po znalezieniu pierwszego rekordu spełniającego kryteria. Aby wyszukać następny rekord, należy nacisnąć klawisz F3. Aby dostosować opcje wyszukiwania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Znajdź.