Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienia e-mail

Program ESET Mail Security może automatycznie wysyłać powiadomienia e-mail po wystąpieniu zdarzenia o wybranym poziomie szczegółowości.


note

Serwery SMTP z szyfrowaniem TLS są obsługiwane przez program ESET Mail Security.

Serwer SMTP

Nazwa serwera SMTP używanego do wysyłania alertów i powiadomień. Zwykle jest to nazwa używanego serwera Microsoft Exchange Server.

Nazwa użytkownika i hasło

Jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelniania, należy wypełnić te pola, podając prawidłową nazwę użytkownika i hasło dostępu do tego serwera SMTP.

Adres nadawcy

Należy wprowadzić adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach powiadomień e-mail. Odbiorca zobaczy go w polu Od.

Adres odbiorcy

Należy określić adres e-mail odbiorcy powiadomień, który znajdzie się w polu Do.

Uruchom TLS

Umożliwia wysyłanie alertów i powiadomień z obsługą szyfrowania TLS.

Ustawienia poczty e-mail

Minimalna szczegółowość powiadomień

Umożliwia określenie minimalnego poziomu szczegółowości wysyłanych powiadomień.

Interwał, po jakim będą wysyłane nowe powiadomienia e-mail (min)

Czas w minutach, po upływie którego nowe powiadomienia zostaną wysłane w wiadomości e-mail. Jeśli powiadomienia mają być wysyłane bezzwłocznie, ustaw tę wartość na 0.

Wysyłaj każde powiadomienie w osobnej wiadomości e-mail

Po włączeniu tej opcji odbiorca będzie otrzymywał osobną wiadomość e-mail z każdym powiadomieniem. Może to poskutkować znaczną liczbą wiadomości e-mail odebranych w krótkim czasie.

Format wiadomości

Komunikacja między programem a zdalnym użytkownikiem lub administratorem systemu odbywa się za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień rozsyłanych w sieci LAN (za pośrednictwem usługi wiadomości błyskawicznych systemu Windows). Domyślny format alertów i powiadomień będzie w większości przypadków optymalny. Może się jednak zdarzyć, że konieczna będzie zmiana formatu wiadomości o zdarzeniu.

Format wiadomości o zdarzeniu

Format wiadomości o zdarzeniach wyświetlanych na komputerach zdalnych.

Format wiadomości z ostrzeżeniem o zagrożeniu

Alerty o zagrożeniach oraz powiadomienia mają wstępnie zdefiniowany format domyślny. Zaleca się nie zmieniać tego formatu. W pewnych okolicznościach (takich jak korzystanie z automatycznego systemu przetwarzania poczty) zmiana formatu może być jednak konieczna.

W treści powiadomień słowa kluczowe (ciągi oddzielone znakiem %) są zastępowane konkretnymi informacjami w określony sposób. Dostępne są następujące słowa kluczowe:

%TimeStamp% — data i godzina zdarzenia.

%Scanner% — odnośny moduł.

%ComputerName% — nazwa komputera, na którym wystąpił alert.

%ProgramName% — program, który wygenerował alert.

%InfectedObject% — nazwa zainfekowanego pliku, wiadomości itp.

%VirusName% — identyfikacja infekcji.

%ErrorDescription% — opis zdarzenia niezwiązanego z wirusem.

Słowa kluczowe %InfectedObject% i %VirusName% są używane tylko w wiadomościach ostrzegających o zagrożeniach, a słowo kluczowe %ErrorDescription%— tylko w wiadomościach o zdarzeniach.

Zestaw znaków

Z listy rozwijanej można wybrać kodowanie. Wiadomość e-mail zostanie przekonwertowana zgodnie z wybranym kodowaniem znaków.

Użyj kodowania Quoted-printable

Źródło wiadomości e-mail zostanie zakodowane w formacie Quoted-printable (QP), w którym wykorzystywane są znaki ASCII oraz prawidłowo przekazywane w wiadomościach e-mail specjalne znaki narodowe w formacie 8-bitowym (áéíóú).