Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Typy kwarantanny poczty

Menedżer kwarantanny poczty jest dostępny dla wszystkich trzech typów kwarantanny:

Kwarantanna lokalna

Skrzynka pocztowa kwarantanny

Kwarantanna MS Exchange

W menedżerze kwarantanny poczty można wyświetlać zawartość kwarantanny poczty dla każdego z typów kwarantanny. Ponadto kwarantannę lokalną można również wyświetlić w interfejsie webowym kwarantanny poczty.

Zachowuj wiadomości wysłane do nieistniejących odbiorców

To ustawienie ma zastosowanie do wiadomości oznaczonych jako objęte kwarantanną w ramach ochrony antywirusowej, ochrony przed spamem lub na podstawie reguł. Gdy jest włączone, wiadomości wysyłane do odbiorców, których nie ma w usłudze Active Directory, są przechowywane w kwarantannie poczty. Aby takie wiadomości nie były przechowywane w kwarantannie poczty, należy tę opcję wyłączyć. Gdy ustawienie jest wyłączone, wiadomości do nieznanych odbiorców są porzucane w trybie dyskretnym.

Patrz przykład — Jeśli kwarantanną mają zostać objęte wszystkie wiadomości do nieistniejących odbiorców.

Pomijaj ocenę reguł przy uwalnianiu wiadomości

W przypadku przywracania wiadomości z kwarantanny nie jest ona oceniana przy użyciu reguł. Ma to zapobiegać jej ponownemu umieszczeniu w kwarantannie i umożliwić dostarczenie wiadomości do odbiorcy. Funkcja ta działa tylko po przywróceniu wiadomości z kwarantanny przez administratora. Po wyłączeniu tej funkcji lub w przypadku przywrócenia wiadomości przez użytkownika innego niż administrator wiadomość jest oceniana przy użyciu reguł.


note

Jeśli uruchomisz środowisko klastrowane i zwolnisz wiadomość z kwarantanny, nie zostanie ona ponownie poddana kwarantannie przez inne węzły ESET Mail Security. Osiąga się to poprzez synchronizację reguł między węzłami klastra.

Inicjator podpisu poczty dla środowiska z wieloma serwerami

Pozwala pominąć ocenę reguł podczas zwalniania wiadomości e-mail w środowisku wielu serwerów. Wprowadź tę samą wartość inicjatora (ciąg znaków przypominający hasło) na wszystkich serwerach, na których chcesz ustanowić zaufanie.

Format koperty załącznika

Gdy wiadomość e-mail jest zwalniana z kwarantanny, jest ona dołączana jako załącznik do nowej wiadomości (koperta załącznika), która jest następnie dostarczana do odbiorcy. Odbiorca otrzymuje oryginalną wiadomość zwalnianą z kwarantanny poczty jako załącznik. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanego formatu koperty lub zmodyfikować ten format odpowiednio do potrzeb przy użyciu dostępnych potrzeb.

Użyj klastra ESET do przechowywania wszystkich wiadomości poddanych kwarantannie w jednym węźle

Ta opcja jest dostępna w przypadku używania klastra ESET. Zalecamy używanie tej funkcji, ponieważ umożliwia ona przechowywanie składnicy plików Kwarantanna lokalna w jednym miejscu, węźle głównym.

Węzeł główny

Określ, który serwer jest węzłem głównym klastra ESET. Następnie uzyskasz dostęp do Kwarantanny lokalnej i będzie można nią zarządzać w węźle głównym (możesz używać Menedżera kwarantanny poczty z poziomu głównego graficznego interfejsu użytkownika lub Interfejsu webowego kwarantanny poczty).