Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Filtrowanie i weryfikacja

Listy elementów zatwierdzonych, zablokowanych i ignorowanych można skonfigurować, określając kryteria, takie jak adres lub zakres adresów IP czy nazwa domeny. Aby dodać, zmodyfikować lub usunąć kryteria, należy kliknąć opcję Edytuj obok listy, która ma być zarządzana.


note

Adresy IP i domeny uwzględnione na liście elementów ignorowanych nie będą testowane przez moduł antyspamowy, ale zostaną zastosowane inne metody ochrony przed spamem.

Listy elementów ignorowanych powinny zawierać wszystkie adresy IP i nazwy domen w wewnętrznej infrastrukturze. Można także uwzględnić adresy IP i nazwy domen serwerów wysyłania poczty należących do dostawcy usług internetowych i zewnętrznych serwerów wysyłania poczty, które znajdują się obecnie na czarnej liście RBL lub DNSBL (chmurowej czarnej liście ESET lub zewnętrznej czarnej liście w chmurze).

Pozwoli to odbierać wiadomości e-mail ze źródeł znajdujących się na listach ignorowanych, mimo umieszczenia ich adresów IP na chmurowej czarnej liście. Takie przychodzące wiadomości będą odbierane, a ich zawartość będzie sprawdzana przy użyciu innych metod ochrony przed spamem.

Lista zatwierdzonych adresów IP

Automatycznie dodaje do białej listy wiadomości e-mail pochodzące z określonych adresów IP. Zawartość wiadomości e-mail nie zostanie sprawdzona.

Lista zablokowanych adresów IP

Automatycznie blokuje wiadomości e-mail pochodzące z określonych adresów IP.

Lista ignorowanych adresów IP

Lista adresów IP, które są ignorowane podczas klasyfikacji. Zawartość wiadomości e-mail zostanie sprawdzona. Użyj suwaka Należy do wewnętrznej infrastruktury w przypadku dodawania do białej listy adresów IP z sieci lokalnej. Patrz poniższy przykład.

Lista blokowanych domen w treści

Blokuje wiadomości e-mail, których treść zawiera określone domeny. Akceptowane są tylko domeny z prawdziwą domeną najwyższego poziomu.

Lista ignorowanych domen w treści

Określa domeny w treści wiadomości, które są ignorowane podczas klasyfikacji. Akceptowane są tylko domeny z prawdziwą domeną najwyższego poziomu.

Lista blokowanych adresów IP w treści

Blokuje wiadomości e-mail, których treść zawiera określone adresy IP.

Lista ignorowanych adresów IP w treści

Określa adresy IP w treści wiadomości, które są ignorowane podczas klasyfikacji.

Lista zatwierdzonych nadawców

Dodaje do białej listy wiadomości e-mail pochodzące od określonego nadawcy. Tylko jeden adres nadawcy lub cała domena jest używana do weryfikacji na podstawie następującego priorytetu:

1.SMTP 'MAIL FROM' adres

2.Pole "Return-Path:" nagłówka wiadomości e-mail

3.Pole "X-Env-Sender:" nagłówka wiadomości e-mail

4.Pole "From:" nagłówka wiadomości e-mail

5.Pole "Sender:" nagłówka wiadomości e-mail

6.Pole "X-Apparently-From:" nagłówka wiadomości e-mail

Lista zablokowanych nadawców

Blokuje wiadomości e-mail pochodzące od określonego nadawcy. Wszystkie zidentyfikowane adresy nadawców lub całe domeny są używane do weryfikacji:

SMTP 'MAIL FROM' adres

Pole "Return-Path:" nagłówka wiadomości e-mail

Pole "X-Env-Sender:" nagłówka wiadomości e-mail

Pole "From:" nagłówka wiadomości e-mail

Pole "Sender:" nagłówka wiadomości e-mail

Pole "X-Apparently-From:" nagłówka wiadomości e-mail

Lista zatwierdzonych domen rozpoznanych jako adresy IP

Dodaje do białej listy wiadomości e-mail pochodzące z adresów IP, które odpowiadają domenom określonym na liście. Rekordy SPF (Sender Policy Framework) są rozpoznawane podczas rozpoznawania adresów IP.

Lista blokowanych domen rozpoznanych jako adresy IP

Blokuje wiadomości e-mail pochodzące z adresów IP, które odpowiadają domenom określonym na liście. Rekordy SPF są rozpoznawane podczas rozpoznawania adresów IP.

Lista ignorowanych domen rozpoznanych jako adresy IP

Lista domen odpowiadających adresom IP, które z kolei nie będą sprawdzane podczas klasyfikacji. Rekordy SPF są rozpoznawane podczas rozpoznawania adresów IP.

Lista zablokowanych krajów

Blokuje wiadomości e-mail z określonych krajów. Blokowanie odbywa się na podstawie GeoIP. Jeśli wiadomość zawierająca spam zostanie wysłana z serwera pocztowego, którego adres IP widnieje w bazie danych lokalizacji geograficznych jako pochodzący z kraju wybranego jako zablokowany, wiadomość ta zostanie automatycznie oznaczona jako spam i zostanie wykonana czynność określona w ustawieniu Czynność w odniesieniu do wiadomości zawierających spam w obszarze Ochrona przesyłania poczty.


note

Listy domen w treści akceptują tylko domeny z prawdziwą domeną najwyższego poziomu według oficjalnej bazy danych strefy głównej domen najwyższego poziomu.

Aby dodać za jednym razem większą liczbę wpisów, kliknij opcję Wprowadź wiele wartości w oknie Dodaj i wybierz separator. Może to być nowy wiersz, przecinek lub średnik.


example

Cel: Wyłączenie adresów IP infrastruktury lokalnej z ochrony przed spamem przez dodanie ich do listy ignorowanych adresów IP

Wybierz kolejno opcje Ustawienia zaawansowane (F5) > Serwer > Ochrona przed spamem > Filtrowanie i weryfikacja.

Kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista ignorowanych adresów IP.

Kliknij opcję Dodaj i określ zakres adresów IP infrastruktury sieci (format zakresu adresów IP: 1.1.1.1-1.1.1.255). W razie potrzeby możesz dodać do listy więcej zakresów (lub pojedynczych adresów IP).

Użyj suwaka Należy do wewnętrznej infrastruktury.

Szara lista i SPF

Określ białą listę konwersji domen na adresy IP lub białą listę adresów IP, aby automatycznie pomijać szarą listę i kontrolę SPF. Możesz wyświetlić pliki dziennika w obszarze Dziennik ochrony SMTP. Aby używać tych opcji, należy włączyć opcję Szara lista, SPF. W przypadku kontroli SPF należy włączyć ustawienie Automatycznie odrzucaj wiadomości, gdy kontrola SPF zakończy się niepowodzeniem i/lub Automatycznie pomijaj szarą listę, gdy kontrola SPF zakończy się powodzeniem.

Użyj list antyspamowych, aby automatycznie pomijać szarą listę i kontrolę SPF

Po włączeniu tej opcji lista zatwierdzonych i ignorowanych adresów IP wraz z białymi listami adresów IP oraz domen rozpoznanych jako adresy IP będą używane do pomijania szarej listy i kontroli SPF.

Biała lista adresów IP

W tej sekcji można dodawać adresy IP, adresy IP z maską oraz zakresy adresów IP. Aby zmodyfikować listę, należy kliknąć opcję Dodaj, Edytuj lub Usuń. W celu zaimportowania listy niestandardowej z pliku (zamiast dodawania pojedynczych wpisów ręcznie) należy kliknąć opcję Importuj, a następnie wyszukać plik zawierający wpisy, które mają zostać dodane do listy. Jeśli natomiast konieczne jest wyeksportowanie istniejącej już listy do pliku, należy wybrać z menu kontekstowego opcję Eksportuj.


note

Białe listy mają pierwszeństwo nad czarnymi listami. Oznacza to, że jeśli wiadomość e-mail zawiera adres, który znajduje się zarówno na białej liście, jak i na czarnej liście, ostatecznie zostanie umieszczony na białej liście. Tylko adres ostatniego nadawcy i liczba nieprzekraczająca Maksymalnej liczby weryfikowanych nagłówków Received: są sprawdzane na białych listach. Wszystkie adresy są sprawdzane na lokalnych czarnych listach.

Biała lista konwersji domen na adresy IP

Ta opcja umożliwia określanie domen (na przykład domainname.local). Aby zarządzać listą, należy użyć opcji Dodaj, Usuń lub Usuń wszystko. W celu zaimportowania listy niestandardowej z pliku (zamiast dodawania pojedynczych wpisów ręcznie) należy kliknąć opcję Importuj, a następnie wyszukać plik zawierający wpisy, które mają zostać dodane do listy. Jeśli natomiast konieczne jest wyeksportowanie istniejącej już listy do pliku, należy wybrać z menu kontekstowego opcję Eksportuj.


note

Szara lista i kontrola SPF podlegają ocenie przez ochronę przesyłania poczty i umożliwiają używanie białych list adresów IP oraz domen rozpoznanych jako adresy IP, a także listy zatwierdzonych i ignorowanych adresów IP. Jednak w przypadku używania reguł SPF żadna z tych białych list nie jest uwzględniana w regułach.