Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie adresami URL

Sekcja Zarządzanie adresami URL umożliwia określanie adresów HTTP, które mają być blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania. Strony internetowe wyszczególnione na liście zablokowanych adresów nie będą dostępne, chyba że zostaną również uwzględnione na liście dozwolonych adresów. Strony internetowe z listy adresów wyłączonych ze sprawdzania nie są poddawane skanowaniu w poszukiwaniu szkodliwego kodu w momencie uzyskiwania do nich dostępu. Jeśli oprócz filtrowania stron internetowych HTTP mają być również filtrowane adresy HTTPS, należy włączyć opcję Włącz filtrowanie protokołu SSL/TSL. W przeciwnym razie dodane zostaną tylko domeny HTTPS, które już były odwiedzane, a nie pełne adresy URL.

Jedna lista zablokowanych adresów może zawierać adresy z zewnętrznej czarnej listy publicznej, natomiast druga lista może obejmować niestandardową czarną listę użytkownika, co ułatwi uaktualnianie listy zewnętrznej bez ingerowania w listę użytkownika.

Kliknięcie opcji Edytuj i Dodaj umożliwia utworzenie nowej listy adresów stanowiącej dodatek do list wstępnie zdefiniowanych. Ta opcja może okazać się przydatna, gdy użytkownik chce w sposób logiczny podzielić różne grupy adresów. Domyślnie dostępne są następujące trzy listy:

Lista adresów wyłączonych ze sprawdzania — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu szkodliwego kodu.

Lista dozwolonych adresów — jeśli włączona jest opcja Zezwól na dostęp tylko do adresów HTTP z listy dozwolonych adresów, a lista zablokowanych adresów zawiera wpis * (wszystko), użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do adresów zawartych na tej pierwszej liście. Adresy na tej liście są dozwolone nawet wówczas, gdy zawarte są również na liście zablokowanych adresów.

Lista zablokowanych adresów — użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów określonych na tej liście, chyba że występują one również na liście dozwolonych adresów.

address_list_types

Polecenie Dodaj umożliwia dodanie nowego adresu URL do listy. Można również wprowadzić wiele wartości, rozdzielając je separatorami. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmodyfikować istniejący adres na liście, lub przycisk Usuń, aby go usunąć. Można usuwać adresy utworzone za pomocą polecenia Dodaj, lecz nie adresy zaimportowane.

Na wszystkich listach można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gwiazdka zastępuje dowolną liczbę znaków, natomiast znak zapytania oznacza jeden znak. Szczególną ostrożność należy zachować podczas określania adresów wyłączonych, ponieważ ta lista powinna zawierać jedynie adresy zaufane i bezpieczne. Ponadto należy sprawdzić, czy symbole * oraz ? są na tej liście stosowane prawidłowo.


note

Jeśli blokowane mają być wszystkie adresy HTTP z wyjątkiem adresów wyszczególnionych na aktywnej Liście dozwolonych adresów, należy dodać symbol * do aktywnej Listy zablokowanych adresów.