Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy urządzeń

Okno Grupy urządzeń jest podzielone na dwie części. W prawej części okna znajduje się lista urządzeń należących do danej grupy, a w części lewej znajduje się lista istniejących grup. Należy wybrać grupę zawierającą urządzenia, które mają zostać wyświetlone w prawym okienku.

Możliwe jest tworzenie wielu grup urządzeń, w odniesieniu do których obowiązują różne reguły. Można również utworzyć jedną grupę urządzeń z ustawieniem Odczyt/Zapis lub Tylko do odczytu. Zapewnia to blokowanie podłączanych do komputera nierozpoznanych urządzeń przy użyciu funkcji Kontrola dostępu do urządzeń.


warning

Urządzenie zewnętrzne podłączone do komputera może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Dostępne są następujące funkcje:

Dodaj

Można dodać nową grupę urządzeń, wprowadzając jej nazwę, lub można dodać urządzenie do istniejącej grupy (opcjonalnie można wprowadzić szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, model oraz numer seryjny), w zależności od tego, w której części okna znajduje się kliknięty przycisk.

Edytuj

Zmiana nazwy wybranej grupy lub zmiana parametrów urządzeń w tej grupie (dostawcy, modelu, numeru seryjnego).

Usuń

Usuwanie wybranej grupy lub urządzenia, w zależności od obszaru kliknięcia w oknie. Można również wyłączyć określoną regułę, zaznaczając pole wyboru obok niej. Może to być przydatne w sytuacjach, gdy użytkownik nie chce usuwać reguły na stałe, co umożliwia skorzystanie z niej w przyszłości.

Importuj

Importowanie listy numerów seryjnych urządzeń z pliku.

Wypełnij

Umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz następujących informacji: typ urządzenia, producent urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne). Po wybraniu urządzenia (z listy Wykryte urządzenia) i kliknięciu opcji OK wyświetlone zostaje okno edytora reguł ze wstępnie zdefiniowanymi informacjami (można modyfikować w nim wszystkie ustawienia).

Po zakończeniu dostosowywania należy kliknąć przycisk OK. Opuszczenie okna Grupy urządzeń bez zapisywania zmian umożliwia przycisk Anuluj.


note

Nie dla każdego typu urządzenia dostępne są wszystkie uprawnienia (czynności). Jeśli urządzenie jest wyposażone w przestrzeń do magazynowania, dostępne są wszystkie cztery czynności. W przypadku urządzeń innych niż magazynujące istnieją tylko dwie możliwości (np. opcja Tylko do odczytu jest niedostępna dla urządzeń Bluetooth, dlatego można tylko zezwolić na dostęp do tych urządzeń lub go zablokować).