Kontrola Hyper-V

Aktuálna verzia kontroly Hyper-V podporuje kontrolu online alebo offline virtuálneho systému v Hyper-V. Podporované typy kontroly podľa hostiteľského systému Windows Hyper-V a stavu virtuálneho systému sú uvedené nižšie:

Virtuálne systémy s funkciou Hyper-V

Online virtuálny počítač

Offline virtuálny počítač

Windows Server 2022 Hyper-V

iba na čítanie

iba na čítanie/liečenie

Windows Server 2019 Hyper-V

iba na čítanie

iba na čítanie/liečenie

Windows Server 2016 Hyper-V

iba na čítanie

iba na čítanie/liečenie

Windows Server 2012 R2 Hyper-V

iba na čítanie

iba na čítanie/liečenie

Windows Server 2012 Hyper-V

iba na čítanie

iba na čítanie/liečenie

Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V

žiadna kontrola

iba na čítanie/liečenie

Hardvérové požiadavky

Server by nemal mať žiadne problémy s výkonom a zaťažením pri chode na virtuálnom počítači. Kontrola využíva prevažne prostriedky procesora. Kontrola spusteného virtuálneho počítača vyžaduje dostatok voľného miesta na disku. Voľné miesto na disku musí predstavovať aspoň dvojnásobok miesta použitého pre kontrolné body/snímky a virtuálne disky.

Špecifické obmedzenia

Kontrola úložiska RAID, rozložených zväzkov a dynamických diskov exlink nie je podporovaná z dôvodu povahy dynamických diskov. Odporúčame teda nepoužívať dynamické disky na vašich virtuálnych počítačoch, ak je to možné.

Kontrola vždy prebieha na aktuálnom virtuálnom počítači a nemá vplyv na kontrolné body alebo snímky (snapshot).

Hyper-V spustený na hostiteľovi v klastri momentálne nie je podporovaný produktom ESET Mail Security.

Virtuálne počítače na hostiteľovi Hyper-V bežiacom na systéme Windows Server 2008 R2 SP1 môžu byť kontrolované v režime iba na čítanie (Neliečiť) bez ohľadu na to, aká úroveň liečenia je vybraná v časti parametre ThreatSense.


Poznámka:

Kým ESET Security podporuje kontrolu MBR virtuálnych diskov, podporovaná je len kontrola v režime iba na čítanie. Toto nastavenie je možné zmeniť v časti Rozšírené nastavenia (F5) > Počítač > Kontrola Hyper-V > Parametre ThreatSense > Zavádzacie sektory.

Virtuálny počítač, ktorý má byť kontrolovaný, je offline (vypnutý)

ESET Mail Security využíva nástroj Hyper-V Management na detekciu a pripojenie k virtuálnym diskom. ESET Mail Security má takto rovnaký prístup k obsahu virtuálnych diskov ako v prípade štandardných diskov.

Virtuálny počítač, ktorý má byť kontrolovaný, je online (spustený, pozastavený, uložený)

ESET Mail Security využíva nástroj Hyper-V Management na detekciu virtuálnych diskov. Pripojenie k týmto diskom nie je možné. ESET Mail Security tým pádom vytvára kontrolné body/snímky virtuálneho počítača a potom sa k nim pripája. Po dokončení kontroly je kontrolný bod/snímka vymazaná. To znamená, že kontrola v režime iba na čítanie môže byť vykonávaná, pretože na spustené virtuálne počítače vplyv nemá.

Počkajte približne minútu, kým ESET Mail Security vytvorí počas kontroly snímku alebo kontrolný bod. Toto je potrebné mať na pamäti v prípade spustenia kontroly Hyper-V na väčšom množstve virtuálnych počítačov.

Názvová konvencia

Modul kontroly Hyper-V používa nasledujúce názvy:

VirtualMachineName\DiskX\VolumeY

kde X je číslo disku a Y je číslo zväzku. Napríklad:

Computer\Disk0\Volume1

Číselná prípona sa pridá na základe poradia detekcie diskov a je totožná s poradím diskov v Správcovi virtuálnych diskov. Táto konvencia pomenovávania je použitá v strome cieľov kontroly na indikátore priebehu kontroly, ako aj v protokoloch kontroly.

Možnosti spustenia kontroly

Manuálne – kliknite na Kontrola Hyper-V pre zobrazenie zoznamu virtuálnych počítačov a zväzkov, pre ktoré môže byť vykonaná kontrola. Označte virtuálne počítače, disky alebo zväzky, ktoré chcete kontrolovať a kliknite na Kontrolovať.

Vytvorením naplánovanej úlohy.

Pomocou nástroja ESET PROTECT, použitím klientskej úlohy nazvanej Kontrola servera exlink.

Kontrolu Hyper-V je možné spravovať a spúšťať pomocou rozhrania eShell.

Takisto je možné spustiť viacero kontrol Hyper-V súčasne. Po dokončení kontroly sa zobrazí oznámenie s odkazom na súbory protokolov.

Možné problémy

Pri spustení kontroly online virtuálneho počítača bude vytvorená snímka daného počítača, pričom pri vytváraní snímky sú základné funkcie virtuálneho počítača obmedzené alebo úplne znemožnené.

Ak je kontrolovaný vypnutý virtuálny počítač, nemôže byť zapnutý až do dokončenia kontroly.

Nástroj Hyper-V Manager vám umožňuje nazvať dva rozdielne virtuálne počítače identicky, čo predstavuje problém pri rozlišovaní počítačov v protokoloch kontroly.