Programinės įrangos galutinio vartotojo licencijos sutartis

SVARBU: prieš atsisiųsdami, diegdami, kopijuodami ar naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas produkto taikymo sąlygas. ATSISIŲSDAMI, DIEGDAMI, KOPIJUODAMI AR NAUDODAMI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATVIRTINATE, JOG SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.

Programinės įrangos galutinio vartotojo licencijos sutartis.

Pagal šią Programinės įrangos galutinio vartotojo licencijos sutartį (toliau – „Sutartis“), sudarytą tarp bendrovės „ESET, spol. s r. o.“, kurios buveinė yra registruota adresu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakija, ir kuri yra įtraukta į Bratislavos I apygardos teismo administruojamą Įmonių registrą (skyrius SRO, įrašo Nr. 3586/B), registracijos Nr. 31 333 535 (toliau – ESET arba „Teikėjas“) ir jūsų, fizinio ar juridinio asmens (toliau – „Jūs“ ar „Galutinis vartotojas“), turite teisę naudotis Programine įranga, nurodyta Sutarties 1 straipsnyje. Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. paštu, atsisiunčiama iš interneto, atsisiunčiama iš Teikėjo serverių ar įsigyjama iš kitų šaltinių, kaip tai apibrėžta toliau nurodytomis sąlygomis.

TAI – GALUTINIO VARTOTOJO TEISIŲ, O NE PARDAVIMO SUTARTIS. Programinės įrangos kopija ir fizinė laikmena, esanti pardavimo pakete, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka Teikėjo nuosavybe.

Kai įdiegiate, atsisiunčiate, kopijuojate ar naudojate Programinę įrangą ar Programinę įrangą atsisiunčiate iš programų parduotuvės, spustelėdami „Sutinku“ ar kitą sutikimo mygtuką išreiškiate sutikimą su šios Sutarties sąlygomis. Jei kurios nors Sutarties sąlygos nepriimtinos, nedelsdami spustelėkite parinktį „Nesutinku“ ar kitą atšaukimo mygtuką, kad atšauktumėte diegimą ar siuntimą, arba Programinę įrangą, diegimo laikmeną, susijusius dokumentus ir pirkimo kvitą sunaikinkite ar grąžinkite Teikėjui ar įmonei, iš kurios įsigijote Programinę įrangą.

SUTINKATE, KAD NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATVIRTINATE, JOG PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, JĄ SUPRATOTE IR SUTINKATE LAIKYTIS JOJE IŠDĖSTYTŲ SĄLYGŲ.

1. Programinė įranga. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Programinė įranga“ reiškia: (i) pagal šią Sutartį tiekiama kompiuterio programa ir visi jos komponentai; (ii) visą diskų, CD-ROM, DVD diskų, el. laiškų ir kitų priedų turinį ar kitą laikmeną, su kuria gavote šią Sutartį, įskaitant Programinės įrangos objektinį kodą, gautą duomenų laikmenoje, el. paštu ar atsisiunčiant internetu; (iii) visą susijusią aiškinamąją rašytinę medžiagą ir visą kitą galimą dokumentaciją, susijusią su Programine įranga, bei visus Programinės įrangos aprašymus, techninius duomenis, Programinės įrangos ypatybių ar veikimo aprašymus, visus veikimo aplinkos, kurioje Programinė įranga yra naudojama, aprašymus, Programinės įrangos naudojimo ar diegimo instrukcijas arba visus Programinės įrangos naudojimo būdo aprašymus (toliau – „Dokumentacija“); (iv) Programinės įrangos kopijas, galimų Programinės įrangos klaidų pataisas, Programinės įrangos priedus, Programinės įrangos plėtinius, modifikuotas Programinės įrangos versijas ir Programinės įrangos komponentų naujinius (jei tokių yra), kuriais naudotis jums teisę suteikia Teikėjas pagal šios Sutarties 3 straipsnį. Programinė įranga suteikiama tik kaip vykdomasis objektinis kodas.

2. Diegimas. Programinę įrangą, gautą duomenų laikmenoje, atsiųstą el. paštu, atsisiųstą internetu, atsisiųstą iš Teikėjo serverių ar gautą iš kito šaltinio, reikia įdiegti. Programinę įrangą turite įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, kuris atitinka bent jau Dokumentacijoje pateikiamus reikalavimus. Kompiuteriu vadinamas bendrosios paskirties įrenginys, kurį sudaro aparatinės ir programinės įrangos derinys, galintis priimti konkrečios formos informaciją ir vykdyti operacijų seką pagal iš anksto apibrėžtą, tačiau kintantį procedūrinių instrukcijų rinkinį (kompiuterio programą), įskaitant mobiliuosius įrenginius (toliau – „kompiuteris“ arba „įrenginys“), tačiau jais neapsiribojant. Diegimo būdas aprašomas Dokumentacijoje. Kompiuteryje, į kurį ketinate diegti Programinę įrangą, negali būti įdiegta kompiuterių programų ar aparatinės įrangos, kurios galėtų neigiamai paveikti Programinę įrangą.

3. Licencija. Jei sutikote su šios Sutarties sąlygomis ir laikotės visų čia nustatytų sąlygų, Teikėjas suteikia Jums šias teises (toliau – „Licenciją“):

a) Diegimas ir naudojimas. Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinei įrangai įdiegti, įrangos duomenims saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą taikyti, saugoti bei parodyti.

b) Susitarimas dėl licencijų skaičiaus. Teisė naudoti Programinę įrangą yra susieta su Galutinių vartotojų skaičiumi. Vienas Galutinis naudotojas reiškia, kad Programinė įranga įdiegta vienoje kompiuterių sistemoje. Draudžiama naudoti tą pačią Licenciją vienu metu daugiau nei viename kompiuteryje.

c) Licencijos galiojimo laikotarpis. Teisė naudoti Programinę įrangą jums suteikiama ribotam laikotarpiui.

d) Ši Licencija skirta naudoti tik privačioje ir (arba) nekomercinėje aplinkoje namų ar šeimos reikmėms.

e) OĮG programinė įranga. OĮG programinė įranga gali būti naudojama tik kompiuteryje, su kuriuo ją įsigijote. Jos negalima perkelti į kitą kompiuterį.

f) NESKIRTA PERPARDUOTI, BANDOMOJI programinės įrangos versija. Programinė, KURI YRA NESKIRTA PERPARDUOTI ar BANDOMOJI, nėra apmokestinama ir turi būti naudojama tik Programinės įrangos funkcijoms pademonstruoti ar išbandyti.

g) Licencijos nutraukimas. Licencija automatiškai nutraukiama pasibaigus jos nustatytam galiojimo laikotarpiui. Jei nesilaikysite Sutarties nuostatų, Teikėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir pasinaudoti visomis teisėmis ar teisinėmis priemonėmis, kurios Teikėjui prieinamos tokiais atvejais. Licencijos atšaukimo atveju privalote nedelsdami savo sąskaita Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas ištrinti, sunaikinti arba grąžinti ESET arba prekybos įmonei, iš kurios Programinę įrangą įsigijote. Nutraukus licenciją Teikėjui taip pat suteikiama teisė panaikinti Galutiniam vartotojui suteiktą teisę naudotis Programinės įrangos funkcijomis, kurioms reikia ryšio su Teikėjo ar trečiųjų šalių serveriais.

4. DUOMENŲ RINKIMO FUNKCIJOS IR INTERNETO RYŠIO REIKALAVIMAI. Kad tinkamai veiktų, Programinei įrangai reikalingas Interneto ryšys ir ji turi reguliariais intervalais užmegzti ryšį su Teikėjo arba trečiųjų šalių serveriais ir taikomu duomenų rinkimu, kaip numatyta Privatumo politikoje. Programinė įranga neleidžia Jums prisijungti prie interneto ir (arba) bet kurio kito mobiliojo ryšio tinklo arba paslaugos (toliau – Internetas), kuriai taikoma individuali sutartis su vietiniu mobiliojo ryšio tinklu arba Galutinio vartotojo paslaugų teikėju. Interneto ryšys ir atitinkamas duomenų rinkimas būtinas toliau nurodytoms Programinės įrangos funkcijoms:

a) Programinės įrangos atnaujinimas. Teikėjas turi teisę išleisti Programinės įrangos naujinius (toliau – „Naujiniai“), tačiau teikti Naujinių neprivalo. Ši funkcija įjungiama standartiniuose Programinės įrangos nustatymuose, todėl, jei Galutinis vartotojas automatinio Naujinių diegimo funkcijos neišjungė, Naujiniai yra įdiegiami automatiškai. Tiekiant Naujinimus reikalingas Licencijų autentiškumo patvirtinimas, įskaitant informaciją apie Kompiuterį ir (arba) platformą, kurioje įdiegta Programinė įranga, kaip nurodyta Privatumo politikoje.

b) Įsiskverbčių ir informacijos peradresavimas Teikėjui. Programinėje įrangoje įdiegta funkcijų, kurios renka kompiuterinių virusų, kitų kompiuterinių kenkimo programų bei įtartinų, probleminių, galimų nepageidaujamų ar galimų nesaugių objektų (failų, URL, IP paketų ir eterneto kadrų) pavyzdžius (jie toliau vadinami „Įsiskverbtimis“) ir siunčia juos Teikėjui kartu su (neapsiribojant vien tik tuo) informacija apie diegimo procesą, kompiuterį ir (arba) platformą, kurioje Programinė įranga įdiegta ir (arba) informacija apie Programinės įrangos operacijas bei funkcijas (toliau visa tai vadinama „Informacija“). Informacijoje ir Įsiskverbtyse gali būti duomenų (įskaitant atsitiktinai ar netyčia gautus asmeninius duomenis) apie Galutinį naudotoją ar kitus kompiuterio, kuriame įdiegta Programinė įranga, naudotojus, taip pat – failų, kuriuos paveikia Įsiskverbtys su susijusiais metaduomenimis. Informaciją ir Įsiskverbtis gali rinkti šios Programinės įrangos funkcijos:

i. „LiveGrid“ reputacijos sistemos funkcija renka ir Teikėjui siunčia vienpusius informacijos rinkinius, susijusius su Įsiskverbtimis. Ši funkcija įjungiama Programinės įrangos standartinėse nuostatose.

ii. „LiveGrid“ grįžtamojo ryšio sistemos funkcija apima Infiltravimų su susijusiais metaduomenimis ir Informacijos rinkimą ir siuntimą Teikėjui. Galutinis vartotojas šią funkciją gali įjungti Programinės įrangos diegimo metu.

Teikėjas gautą Informaciją ir Infiltravimus gali naudoti tik analizei ir Infiltravimų tyrimams, tap pat Programinei įrangai tobulinti ir Licencijų autentiškumui patvirtinti ir privalo imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas gautų Infiltravimų ir Informacijos saugumas. Aktyvinus šią Programinės įrangos funkciją, Teikėjas gali rinkti ir apdoroti Infiltravimus ir Informaciją taip, kaip nurodyta Privatumo politikoje ir taikomuose teisės aktuose. Šias funkcijas galima išjungti bet kuriuo metu.

c) Apsauga nuo Netinkamo duomenų naudojimo. Programinėje įrangoje yra funkcija, apsauganti nuo svarbių duomenų praradimo arba netinkamo naudojimo, jei Kompiuteris būtų pavogtas. Pagal numatytuosius Programinės įrangos parametrus ši funkcija yra išjungta. Norint aktyvinti paskyrą https://my.eset.com (toliau – „MEC paskyra“), reikia ją sukurti. Tada ja naudojantis funkcija aktyvins duomenų rinkimą, jei kompiuteris bus pavogtas. Jei pasirinksite įjungti šią Programinės įrangos funkciją, duomenys apie pavogtą Kompiuterį bus renkami ir siunčiami Teikėjui; šie duomenys gali būti Kompiuterio tinklo vieta, duomenys apie Kompiuterio ekrane rodomą turinį, duomenys apie Kompiuterio konfigūraciją ir (arba) prie Kompiuterio prijungtos kameros įrašyti duomenys (toliau – „Duomenys“). Galutinis vartotojas turi būti įgaliotas naudoti šios funkcijos ir MEC paskyros surinktus Duomenis, kai tai reikalinga norint pašalinti nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl Kompiuterio vagystės. Atsižvelgdamas į šios funkcijos paskirtį, Teikėjas apdoroja Duomenis vadovaudamasis Privatumo politika ir atitinkamais galiojančiais teisės aktais. Teikėjas turi suteikti Galutiniam vartotojui prieigą prie Duomenų reikiamam laikotarpiui, kad būtų įgyvendintas tikslas, dėl kurio ir buvo renkami šie duomenys. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei Privatumo politikoje nurodytas saugojimo laikotarpis. Duomenų apsauga nuo netinkamo naudojimo taikoma tik tuose Kompiuteriuose ir paskyrose, prie kurių Galutinis vartotojas turi teisėtą prieigą. Apie bet kokį neteisėto naudojimo atvejį bus pranešta reikiamoms institucijoms. Teikėjas privalo laikytis atitinkamų įstatymų ir padėti teisėsaugos institucijoms netinkamo naudojimo atvejais. Žinote ir pripažįstate, kad esate atsakingi už slaptažodžio, kuris naudojamas MEC paskyrai pasiekti, apsaugą, ir sutinkate savo slaptažodžio neatskleisti jokioms trečiosioms šalims. Galutinis vartotojas yra atsakingas už bet kokią veiklą naudojantis Apsaugos nuo netinkamo duomenų naudojimo funkcija ir MEC paskyra, neatsižvelgiant į tai, ar buvo suteiktas leidimas. Jei MEC paskyrai kilo pavojus, nedelsdami praneškite Teikėjui. Apsauga nuo netinkamo duomenų naudojimo taikoma vien „ESET Internet Security“ ir „ESET Smart Security Premium“ Galutiniams vartotojams.

d) Kodai. ESET savo nuožiūra gali sukurti ir pateikti nuorodos kodą ir (arba) kitą kodą reklaminiais ar rinkodaros tikslais (toliau vadinamą „kodu“). Galite išpirkti kodą, kad pratęstumėte licencijos terminą pagal šią sutartį. ESET pasilieka teisę bet kuriuo metu anuliuoti šį kodą, jei kodas įsigytas ar naudojamas nesilaikant šios sutarties ir (arba) jei galima pagrįstai manyti, jog įvyko klaida, apgaulė ar buvo vykdoma neteisėta veikla. Jūs turite laikytis šių ribojimų:

i. Negalite išpirkti kodo daugiau nei vieną kartą.

ii. Negalite parduoti, paskolinti ar išnuomoti kodo arba naudoti kodą komercinėms paslaugoms teikti.

iii. Jūs sutinkate, kad ESET gali bet kuriuo metu anuliuoti kodo tiekimą ir (arba) naudojimą be jokios ESET atsakomybės.

iv. Jūs sutinkate, kad už kodą negalite gauti piniginės ar kokios nors kitokios kompensacijos.

v. Jūs sutinkate, kad kodas ir (arba) kodo naudojimas gali būti susietas su specialiomis ESET pateiktomis sąlygomis, susijusiomis su tam tikra rekomendacine, reklamine ir (arba) rinkodaros kampanija.

vi. Jūs sutinkate, kad ESET gali riboti kodų skaičių ir (arba) riboti bet kurį kodą tam tikram laikotarpiui, tam tikrai teritorijai ir (arba) bet kuriai ESET pateiktai programinei įrangai.

vii. Jūs sutinkate, kad kodą naudosite tik tokiu būdu, kad nebūtų pažeisti atitinkami jurisdikcijos, kurioje naudojate kodą, įstatymai.

ŠIOS SUTARTIES TIKSLU REIKIA RINKTI, APDOROTI IR SAUGOTI DUOMENIS, LEIDŽIANČIUS TEIKĖJUI IDENTIFIKUOTI JUS PAGAL PRIVATUMO POLITIKĄ. PRIPAŽĮSTATE, KAD TEIKĖJAS SAVO PRIEMONĖMIS GALI TIKRINTI, AR PROGRAMINE ĮRANGA NAUDOJATĖS PAGAL ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS. PRIPAŽĮSTATE, KAD ŠIOS SUTARTIES TIKSLU JŪSŲ DUOMENIS REIKIA PERDUOTI VYKDANT KOMUNIKACIJĄ TARP PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR TEIKĖJO KOMPIUTERIŲ SISTEMOS ARBA TEIKĖJO VERSLO PARTNERIŲ KOMPIUTERIŲ SISTEMOS, KURI PRIKLAUSO TEIKĖJO PARDAVIMO IR PALAIKYMO TINKLUI, SIEKIANT UŽTIKRINTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIONALUMĄ, LEIDIMĄ JA NAUDOTIS IR TEIKĖJO TEISIŲ APSAUGĄ. SUDARIUS ŠIĄ SUTARTĮ, TEIKĖJAS AR JO VERSLO PARTNERIAI, PRIKLAUSANTYS TEIKĖJO PARDAVIMO IR PALAIKYMO TINKLUI, TURI TEISĘ PERDUOTI, APDOROTI IR SAUGOTI PAGRINDINIUS DUOMENIS, LEIDŽIANČIUS IDENTIFIKUOTI JUS ATSISKAITYMO, SUTARTIES VYKDYMO IR PRANEŠIMŲ SIUNTIMO Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ TIKSLAIS. SUTINKATE GAUTI PRANEŠIMUS IR ŽINUTES SU RINKODAROS IR KT. INFORMACIJA.

INFORMACIJOS APIE PRIVATUMO, ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ IR SAVO KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES RASITE PRIVATUMO POLITIKOJE, KURI SKELBIAMA TEIKĖJO SVETAINĖJE IR TIESIOGIAI PRIEINAMA DIEGIMO PROCESO METU. TAIP PAT GALITE JĄ RASTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS ŽINYNO SKYRIUJE.

5. Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo darbuotojus. Turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte atliekamas operacijas ir kompiuterines sistemas, kurioms įsigijote Licenciją.

6. Teisių apribojimai. Negalite kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti iš jos išvestinius produktus. Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis šių apribojimų:

a) Nuolatinėje atminties laikmenoje galite pasigaminti vieną Programinės įrangos kopiją kaip archyvinę atsarginę kopiją, tačiau tik su sąlyga, kad jūsų archyvinė atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama kitame kompiuteryje. Visos kitos Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu.

b) Jums draudžiama naudoti, keisti, versti ar atgaminti Programinę įrangą, perleisti teises naudoti Programinę įrangą ar Programinės įrangos kopijas kokiu nors Sutartyje nenurodytu būdu.

c) Jums draudžiama parduoti, sublicencijuoti, nuomoti ar nuomotis, skolintis Programinę įrangą arba naudoti Programinę įrangą norint teikti komercines paslaugas.

d) Draudžiama naudotis apgrąžos inžinerija, iš naujo sudaryti ar išskaidyti Programinę įrangą arba kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, išskyrus atvejus, kai šį apribojimą aiškiai draudžia teisės aktai.

e) Sutinkate Programinę įrangą naudoti tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja įstatymams, galiojantiems jurisdikcijoje, kurioje naudojate Programinę įrangą, įskaitant galiojančius apribojimus dėl autorių teisių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, bet tuo neapsiribojant.

f) Sutinkate, kad Programine įranga ir jos funkcijomis naudositės tik taip, kad neribotumėte kitų galutinių vartotojų prieigos prie šių paslaugų. Teikėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems Galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis Galutinių vartotojų skaičius. Apribojus paslaugų apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos funkcijomis, o su konkrečia Programinės įrangos funkcija susijusi informacija ir duomenys, saugomi Teikėjo ar trečiųjų šalių serveriuose, panaikinami.

7. Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teises, priklauso ESET ir (arba) jos licencijų išdavėjams. Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir visi kiti šalies, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos struktūra, išdėstymas ir kodas yra vertingos komercinės paslaptys ir konfidenciali ESET ir (arba) jos licencijos išdavėjų informacija. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 6 straipsnio a dalyje numatytus atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamiesi šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai, nurodyti ant Programinės įrangos. Jei pažeisdami Sutartį pasinaudosite apgrąžos inžinerija, iš naujo sudarysite ar išskaidysite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Teikėjo nuosavybėn nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Teikėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.

8. Teisių išlaikymas. Teikėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip Programinės įrangos Galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises.

9. Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju, kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas, skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus. Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar kopijas parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, skolinti ar perduoti.

10. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis. Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Teikėjo ar jo verslo partnerių. Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo būdo, 7, 8, 11, 13, 20 ir 22 straipsnių nuostatos toliau galioja neribotą laiką.

11. GALUTINIO VARTOTOJO PAREIŠKIMAI. KAIP GALUTINIS VARTOTOJAS PATVIRTINATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA „PATEIKTA TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS TIKSLIAI APIBRĖŽTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. NEI TEIKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR ANTRINĖS BENDROVĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI NEPATEIKIA JOKIŲ TEIGINIŲ AR NESUTEIKIA GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TIEKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI AR BE JOKIŲ KLAIDŲ. PASIRINKDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ IR RIZIKĄ, TAIP PAT ATSAKOMYBĘ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

12. Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. ATSIŽVELGDAMAS Į GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, TEIKĖJAS, JO DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGI DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ AR PIRKIMO KAINŲ, TURTO NUOSTOLIŲ, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS NUTEKĖJIMO AR DĖL JOKIŲ SPECIALIŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ NUOSTOLIŲ, KAIP NORS KILUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NEAPDAIRUMO AR KITŲ ATSAKOMYBĖS ATVEJŲ, KYLANČIŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS, NET JEI GAMINTOJUI YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TEIKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.

14. Šios Sutarties nuostatos neapriboja bet kuriai šaliai, veikiančiai kaip vartotojui, įstatymais suteiktų teisių, jei jos prieštarauja čia pateiktoms.

15. Techninė pagalba. ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys techninę pagalbą teikia savo nuožiūra, nesuteikdamos jokių garantijų ir nieko dėl to nepareikšdamos. Prieš suteikiant techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo pasidaryti visų turimų duomenų, programinės įrangos ir programinių priemonių kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti.Pagal Privatumo politiką Licencijos informacija, Informacija ir kiti duomenys gali būti reikalingi teikiant techninį palaikymą.

16. Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Teikėjo sutikimą Galutinis vartotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam vartotojui su sąlyga, kad i) pradinis Galutinis vartotojas nepasiliks Programinės įrangos kopijų; ii) teisių perdavimas bus vykdomas tiesiogiai, t. y. pradinis Galutinis vartotojas jas perduos naujajam Galutiniam vartotojui; iii) naujasis Galutinis vartotojas perims visas teises ir įsipareigojimus, pagal Sutartį priklausančius pradiniam Galutiniam vartotojui; iv) pradinis Galutinis vartotojas pateiks naujajam Galutiniam vartotojui dokumentus, leidžiančius įsitikinti 17 straipsnyje nurodytos Programinės įrangos autentiškumu.

17. Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas teisę naudotis Programine įranga gali įrodyti vienu iš toliau pateikiamų būdų: i) pateikdamas Teikėjo ar Teikėjo paskirtos trečiosios šalies išduotą licencijos pažymėjimą; (ii) pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; (iii) pateikdamas Teikėjo siųstą el. laišką, kuriame yra licencijavimo informacijos (naudotojo vardas ir slaptažodis). Pgal Privatumo politiką Licencijos informacija ir Galutinio vartotojo identifikavimo duomenys gali būti reikalingi patvirtinant Programinės įrangos autentiškumą.

18. Ne parduoti skirta ir bandomoji versija. Programine įranga, kuri pateikiama kaip ne parduoti skirta arba bandomoji versija, galite naudotis tik norėdami išbandyti ir patikrinti Programinės įrangos funkcijas. Be to, ne parduoti skirtą Programinės įrangos versiją galite naudoti demonstravimo tikslais.

19. Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje Sutartyje.

20. Eksporto ir reeksporto kontrolė. Programinei įrangai, Dokumentams ar jų sudedamosioms dalims, įskaitant informaciją apie Programinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis, taikomi teisės aktuose, kuriuos gali būti išleidusios už tai pagal galiojančius įstatymus, įskaitant JAV įstatymus, atsakingos šalių vyriausybės, numatyta importo ir eksporto kontrolė. Taip pat taikomi eksporto valdymo reglamentai ir galutinio vartotojo, galutinio vartojimo apribojimai ir apribojimai dėl šalies, išleisti JAV vyriausybės ir kitų šalių vyriausybių. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų galiojančių importo ir eksporto nuostatų ir pripažįstate, kad privalote įsigyti visas licencijas, kurios yra būtinos Programinės įrangos eksportui, grįžtamajam eksportui, perdavimui ar importui.

21. Pranešimai. Visi pranešimai turi būti siunčiami, o Programinė įranga ir Dokumentai grąžinami šiuo adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakija.

22. Taikomi teisės aktai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir Teikėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su Teikėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, yra sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

23. Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutartį keisti galima tik raštu, ji gali būti keičiama tik Teikėjo įgalioto atstovo ar asmens, kuriam pasirašytu dokumentu suteiktas notaro įgaliojimas tai daryti. Tai yra visa Teikėjo ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.