วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อมูลสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะดาวน์โหลด ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งาน เมื่อคุณดาวน์โหลด ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะถือว่าคุณแสดงความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (ในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ที่ทำขึ้นโดยและระหว่าง ESET, spol. s r. o. ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic และจดทะเบียนกับ Commercial Register ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย Bratislava I District Court, Section Sro, Entry No 3586/B, หมายเลขทะเบียนการค้า: 31333532 (ในที่นี้จะเรียกว่า "ESET" หรือ “ผู้ให้บริการ”) กับคุณ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (ในที่นี้จะเรียกว่า “คุณ" หรือ "ผู้ใช้ปลายทาง”) คุณได้รับสิทธิ์ให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดในข้อ 1 ของข้อตกลงนี้ ซอฟต์แวร์ที่กำหนดในข้อ 1 ของข้อตกลงนี้อาจจัดเก็บอยู่ในสื่อจัดเก็บข้อมูล ส่งทางอีเมล ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรือได้รับจากแหล่งอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้ปลายทางและไม่ใช่ข้อตกลงสำหรับการจำหน่าย ผู้ให้บริการยังคงเป็นเจ้าของสำเนาของซอฟต์แวร์ และสื่อทางกายภาพที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมถึงสำเนาอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ปลายทางได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้

เมื่อคลิกที่ตัวเลือก "ฉันยอมรับ" หรือ "ฉันยอมรับ..." ในระหว่างการติดตั้ง ดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช้ซอฟต์แวร์ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ โปรดคลิกที่ตัวเลือกการยกเลิกทันที ยกเลิกการติดตั้งหรือการดาวน์โหลด หรือทำลายหรือส่งคืนซอฟต์แวร์ สื่อการติดตั้ง รวมทั้งเอกสารประกอบ และใบเสร็จจากการจำหน่ายให้แก่ผู้ให้บริการหรือสถานที่ซึ่งคุณได้รับซอฟต์แวร์

คุณยอมรับว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณแสดงว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้ ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

1. ซอฟต์แวร์ ในข้อตกลงนี้ "ซอฟต์แวร์" หมายถึง (i) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มากับข้อตกลงนี้และองค์ประกอบทั้งหมดของโปรแกรม; (ii) เนื้อหาทั้งหมดของดิสก์ CD-ROM, DVD อีเมลและไฟล์แนบใดๆ หรือสื่ออื่นๆ ที่ข้อตกลงนี้มีให้ รวมถึงรหัสวัตถุของซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับสื่อจัดเก็บข้อมูล ผ่านอีเมลหรือดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต; (iii) สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการอธิบายใดๆ และเอกสารอื่นๆ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากคำอธิบายใดๆ ของซอฟต์แวร์ ข้อมูลทางเทคนิค คำอธิบายคุณสมบัติหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ คำอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานซอฟต์แวร์ คำแนะนำสำหรับการใช้งานหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือคำอธิบายใดๆ ถึงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ (ในที่นี้เรียกว่า "เอกสารประกอบ"); (iv) สำเนาของซอฟต์แวร์ การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ในซอฟต์แวร์ ส่วนเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ ส่วนขยาย เวอร์ชันดัดแปลงของซอฟต์แวร์ และการอัพเดทส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ถ้ามี ตามที่ผู้ให้บริการให้อนุญาตแก่คุณตามข้อ 3 ของข้อตกลงนี้ ซอฟต์แวร์จะมีให้ในรูปแบบของรหัสวัตถุที่เรียกใช้งานได้เท่านั้น

2. การติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และรหัสใบอนุญาต ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสื่อจัดเก็บข้อมูล ส่งทางอีเมล ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรือได้รับจากแหล่งอื่นๆ จะต้องมีการติดตั้ง คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ วิธีการติดตั้งจะมีระบุไว้ในเอกสารประกอบ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่อาจมีผลเสียต่อซอฟต์แวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์หมายถึงฮาร์ดแวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป เวิร์กสเตชัน ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานด้วย หรือที่ซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งและ/หรือใช้งาน รหัสใบอนุญาตหมายถึงชุดของสัญลักษณ์ อักขระ หมายเลข หรือสัญลักษณ์พิเศษที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดหาให้แก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่ออนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นเฉพาะ หรือส่วนขยายของข้อกำหนดของใบอนุญาตได้อย่างถูกกฎหมาย สอดคล้องกับข้อตกลงนี้

3. ใบอนุญาต ตามเงื่อนไขที่คุณยอมรับตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ผู้ให้บริการจะให้สิทธิ์ (ในที่นี้จะเรียกว่า "ใบอนุญาต") ต่อไปนี้แก่คุณ:

a) การติดตั้งและการใช้งาน คุณจะมีสิทธิที่ไม่จำกัดเฉพาะตัวและไม่สามารถโอนสิทธิได้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรือสื่อถาวรอื่นๆ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล การติดตั้ง และการจัดเก็บซอฟต์แวร์ในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ และในการปรับใช้งาน จัดเก็บ และแสดงซอฟต์แวร์

b) ข้อกำหนดของจำนวนใบอนุญาต สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์จะมีข้อผูกพันตามจำนวนของผู้ใช้ปลายทาง ผู้ใช้ปลายทางหนึ่งรายจะหมายถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งระบบ

c) Business Edition ต้องมีซอฟต์แวร์รุ่น Business Edition เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ในอีเมลเซิร์ฟเวอร์ เมลรีเลย์ เมลเกตเวย์ หรืออินเทอร์เน็ตเกตเวย์

d) ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์จะมีระยะเวลาจำกัด

e) ซอฟต์แวร์ของ OEM ซอฟต์แวร์ของ OEM จะจำกัดเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่คุณได้รับซอฟต์แวร์มาด้วย ไม่สามารถโอนซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

f) NFR, ซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดเป็น "ไม่ใช่สำหรับจำหน่าย" ซึ่งเรียกว่า NFR หรือทดลองใช้ ไม่สามารถกำหนดไว้สำหรับการชำระเงิน และต้องใช้สำหรับการสาธิตหรือการทดสอบคุณลักษณะของซอฟต์แวร์เท่านั้น

4. การยุติใบอนุญาต ใบอนุญาตจะยุติโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการจะได้รับสิทธิให้เพิกถอนจากข้อตกลงนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาทางกฎหมายที่เปิดไว้ให้กับผู้ให้บริการสำหรับกรณีดังกล่าว ในกรณีของการยกเลิกใบอนุญาต คุณจะต้องลบ ทำลาย หรือส่งคืนซอฟต์แวร์และสำเนาการสำรองข้อมูลทั้งหมดแก่ ESET หรือสถานที่ซึ่งคุณได้รับซอฟต์แวร์ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิใช้ใบอนุญาต ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิของผู้ใช้ปลายทางสำหรับการใช้ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม

5. การใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทางในนามบุคคลหรือผ่านพนักงาน คุณได้รับสิทธิ์ให้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อปกป้องการทำงานของคุณและคุ้มครองคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณได้รับใบอนุญาตเท่านั้น

6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ คุณไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย ดึงข้อมูลจากองค์ประกอบ หรือทำผลงานที่ต่อเนื่องของซอฟต์แวร์นี้ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ จะถือว่าคุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

(a) คุณสามารถสร้างสำเนาของซอฟต์แวร์เก็บไว้หนึ่งฉบับในสื่อสำหรับการจัดเก็บข้อมูลถาวร เพื่อเป็นสำเนาสำรองข้อมูลอาร์ไคฟ์ ซึ่งจะทำให้ไม่มีการติดตั้งหรือใช้สำเนาสำรองข้อมูลอาร์ไคฟ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น สำเนาอื่นๆ ที่คุณดำเนินการจากซอฟต์แวร์จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

(b) คุณไม่สามารถใช้ ปรับเปลี่ยน แปล หรือสร้างซอฟต์แวร์ซ้ำ หรือถ่ายโอนสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์หรือสำเนาของซอฟต์แวร์ในลักษณะใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

(c) คุณไม่สามารถจำหน่าย อนุญาตช่วง เช่าซื้อหรือเช่า หรือขอยืมซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์

(d) คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ ย้อนการคอมไพล์ หรือแยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสที่มาของซอฟต์แวร์ ยกเว้นจะอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายว่าห้ามมีข้อจำกัดนี้อย่างชัดเจน

(e) คุณยอมรับว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์นี้เฉพาะในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(f) คุณยอมรับว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์และฟังก์ชันในลักษณะที่ไม่จำกัดโอกาสของผู้ใช้ปลายทางคนอื่นในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการจำกัดขอบเขตของบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางแต่ละราย เพื่อให้มีผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้บริการได้เป็นจำนวนมากที่สุด การจำกัดขอบเขตของบริการจะหมายถึงการยุติการให้บริการโดยสมบูรณ์ สำหรับฟังก์ชันใดๆ ของซอฟต์แวร์ และการลบข้อมูลและสารสนเทศในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของซอฟต์แวร์

(g) คุณยอมรับว่าจะไม่กระทำกิจกรรมใดๆ ที่มีการใช้รหัสใบอนุญาตมาเกี่ยวข้อง ขัดกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือชี้นำไปสู่การมอบรหัสใบอนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ เช่น การส่งทอดรหัสใบอนุญาตที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแจกจ่ายรหัสใบอนุญาตที่ทำซ้ำหรือสร้างขึ้น หรือใช้งานซอฟต์แวร์โดยที่ใช้รหัสใบอนุญาตซึ่งได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากผู้ให้บริการ

7. ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์และสิทธิทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในกรรมสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของ ESET และ/หรือผู้ให้การอนุญาตของ ESET ESET และผู้ให้การอนุญาตของ ESET จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และโดยกฎหมายระดับชาติที่มีอำนาจบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของประเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ โครงสร้าง การจัดระเบียบ และรหัสของซอฟต์แวร์เป็นความลับทางการค้าที่เป็นประโยชน์และข้อมูลลับเฉพาะของ ESET และ/หรือผู้ที่ให้การอนุญาตของ ESET คุณต้องไม่คัดลอกซอฟต์แวร์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6(a) สำเนาที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามข้อตกลงนี้จะต้องมีคำชี้แจงลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในซอฟต์แวร์ ถ้าคุณทำวิศวกรรมย้อนกลับ ย้อนการคอมไพล์ แยกส่วนประกอบ หรือพยายามค้นหารหัสที่มาของซอฟต์แวร์ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ จะถือว่าคุณยอมรับในที่นี้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ และเป็นของผู้ให้บริการโดยสมบูรณ์ นับจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นต้นไป โดยปริยายและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงนี้

8. การสงวนสิทธิ์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ ยกเว้นสิทธิที่มีการให้สิทธิแก่คุณอย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ในฐานะที่คุณเป็นผู้ใช้ปลายทางของซอฟต์แวร์

9. เวอร์ชันหลายภาษา ซอฟต์แวร์ที่รองรับสื่อสองชนิด หลายสำเนา ในกรณีที่ซอฟต์แวร์รองรับหลายแพลตฟอร์มหรือหลายภาษา หรือถ้าคุณได้รับซอฟต์แวร์หลายสำเนา คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่ง และสำหรับเวอร์ชันที่คุณได้รับใบอนุญาต คุณไม่สามารถจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ อนุญาตช่วง ให้หยิบยืม หรือโอนเวอร์ชันหรือสำเนาของซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ได้ใช้งาน

10. การเริ่มต้นและการยุติข้อตกลง ข้อตกลงนี้มีผลนับจากวันที่คุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ ด้วยการถอนการติดตั้งอย่างถาวร การทำลาย หรือการส่งคืนซอฟต์แวร์ สำเนาการสำรองข้อมูลทั้งหมด ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการหรือจากหุ้นส่วนธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ว่าการยุติข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด บทบัญญัติของข้อ 7, 8, 11, 13, 19 และ 21 จะยังคงมีผลบังคับโดยไม่จำกัดเวลา

11. ประกาศของผู้ใช้ปลายทาง ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์นี้มีให้แก่คุณแบบ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าในประเภทใดภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ให้การอนุญาตแก่ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการขาย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือการรับประกันว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้จะเป็นไปตามความต้องการ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะทำงานต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการเลือกซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของคุณ และสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และผลที่จะได้รับจากซอฟต์แวร์

12.ไม่มีข้อผูกมัดอื่น ข้อตกลงนี้ไม่ได้แสดงถึงภาระหน้าที่อื่นใดในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ให้การอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ ยกเว้นจะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

13. ข้อจำกัดความรับผิด ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการ พนักงาน หรือผู้ให้การอนุญาตจะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ การขาย ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน ความเสียหายของสินทรัพย์ การบาดเจ็บของบุคคล การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลธุรกิจหรือความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นเอง ทางเศรษฐกิจ การชดเชย บทลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นพิเศษหรือที่เกิดขึ้นในภายหลัง อันเกิดขึ้นด้วยวิธีใดๆ ก็ตามจากการทำสัญญา การละเมิด ความประมาทหรือข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่แสดงถึงความรับผิด อันเกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ แม้ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้การอนุญาตแก่ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม เนื่องจากในบางประเทศและบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความรับผิด แต่อาจอนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดของผู้ให้บริการ พนักงาน หรือผู้ให้การอนุญาตหรือบริษัทในเครือจะจำกัดอยู่เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระเป็นค่าใบอนุญาตเท่านั้น

14. ในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของฝ่ายใดที่มีฐานะเป็นผู้บริโภคถ้าเกิดข้อขัดแย้งในการทำงาน

15. การสนับสนุนด้านเทคนิค ESET หรือบุคคลที่สามที่กำหนดโดย ESET จะใช้ดุลยพินิจในการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค โดยไม่มีการรับประกันหรือการประกาศใดๆ ผู้ใช้ปลายทางจะต้องสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ESET และ/หรือบุคคลที่สามที่กำหนดโดย ESET จะไม่ยอมรับการรับผิดสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียของข้อมูล สินทรัพย์ ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือการสูญเสียผลกำไร อันเนื่องมาจากการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ESET และ/หรือบุคคลที่สามที่กำหนดโดย ESET ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าการแก้ไขปัญหาอยู่นอกขอบเขตของการสนับสนุนด้านเทคนิค ESET ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปฏิเสธ พัก หรือยุติการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใบอนุญาต ข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค

16. การโอนใบอนุญาต ซอฟต์แวร์สามารถโอนจากระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ยกเว้นจะขัดกับข้อกำหนดของข้อตกลง ถ้าไม่ขัดกับข้อกำหนดของข้อตกลง ผู้ใช้ปลายทางจะได้รับสิทธิเฉพาะสำหรับการโอนใบอนุญาตอย่างถาวร และสิทธิทั้งหมดที่มาจากข้อตกลงนี้ไปยังผู้ใช้ปลายทางรายอื่น โดยมีความยินยอมของผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไขว่า (i) ผู้ใช้ปลายทางเดิมต้องไม่เก็บสำเนาของซอฟต์แวร์ไว้ (ii) การโอนสิทธิจะต้องเป็นโดยตรง เช่น จากผู้ใช้ปลายทางเดิมไปยังผู้ใช้ปลายทางรายใหม่ (iii) ผู้ใช้ปลายทางรายใหม่ต้องถือสิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้ปลายทางเดิมภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (iv) ผู้ใช้ปลายทางเดิมต้องให้เอกสารประกอบแก่ผู้ใช้ปลายทางรายใหม่ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่เป็นของแท้ดังที่ระบุภายใต้ข้อ 17

17.การตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่เป็นของแท้ ผู้ใช้ปลายทางสามารถพิสูจน์สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้: (i) ผ่านใบรับรองของใบอนุญาตที่ออกโดยผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามที่มีการกำหนดโดยผู้ให้บริการ (ii) ผ่านข้อตกลงใบอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการสรุปข้อตกลงดังกล่าวไว้ (iii) ผ่านการส่งอีเมลที่ส่งไปยังผู้ให้บริการซึ่งมีรายละเอียดของการอนุญาต (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใบอนุญาตและข้อมูลอัตลักษณ์ผู้ใช้ปลายทางตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความเป็นของแท้ของซอฟต์แวร์

18. การอนุญาตสำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ รวมถึงรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา จะได้รับซอฟต์แวร์นี้พร้อมด้วยสิทธิการอนุญาตและข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

19. การปฏิบัติตามการควบคุมด้านการค้า

(ก) คุณจะไม่ส่งออก ส่งออกซ้ำ ถ่ายโอนหรือทำให้บุคคลใดๆ ใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือใช้งานในลักษณะใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ ESET หรือบริษัทผู้ถือหุ้น กิจการในเครือของบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานที่ควบคุมโดยบริษัทผู้ถือหุ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทในเครือ") มีการล่วงละเมิดหรือได้รับผลกระทบด้านลบภายใต้กฎหมายการควบคุมการค้าซึ่งรวมถึง

i. กฎหมายใด ๆ ที่ควบคุม จำกัด หรือบังคับใช้ข้อกำหนดด้านใบอนุญาตเกี่ยวกับการส่งออก การส่งออกซ้ำหรือโอนย้ายสินค้า ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือบริการที่ออกหรือนำไปใช้โดยรัฐบาล ภาครัฐ หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป หรือประเทศสมาชิกหรือประเทศใด ๆ ที่มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงที่จะต้องดำเนินการหรือที่ ESET หรือบริษัทในเครือใด ๆ จัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎหมายควบคุมการส่งออก") และ

ii. การลงโทษทางเศรษฐกิจ การเงิน การค้าหรือทางด้านอื่น ๆ การจำกัด คำสั่งห้ามค้าขาย การห้ามนำเข้าหรือส่งออก การห้ามโอนเงินหรือทรัพย์สินหรือการให้บริการ หรือมาตรการที่เทียบเท่าที่กำหนดโดยรัฐบาล ภาครัฐ หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป หรือประเทศสมาชิกใด ๆ หรือประเทศใด ๆ ที่มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงที่จะต้องดำเนินการหรือที่ ESET หรือบริษัทในเครือใด ๆ จัดตั้งขึ้นหรือดำเนินการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎหมายลงโทษ")

(ข) ESET มีสิทธิ์ระงับข้อผูกพันภายใต้ หรือยุติข้อกำหนดเหล่านี้โดยมีผลทันทีในกรณีที่:

i. ESET พิจารณาโดยอิงจากความเห็นที่สมเหตุสมผลว่าผู้ใช้ละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดบทบัญญัติของข้อ 19 ก ของข้อตกลง หรือ

ii. ผู้ใช้ปลายทางและ/หรือซอฟต์แวร์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการค้าและ ด้วยเหตุนี้ ESET จะพิจารณาโดยอิงจากความเห็นที่สมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อไปอาจส่งผลให้ ESET หรือ บริษัทในมีการล่วงละเมิดหรือได้รับผลกระทบด้านลบภายใต้กฎหมายควบคุมการค้า

(ค) ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงที่มีจุดมุ่งหมาย และไม่มีสิ่งใดที่ควรแปลความหมายหรือตีความ ไปในทางชักชวนหรือกำหนดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการหรืองดเว้นการกระทำ (หรือตกลงที่จะกระทำหรือละเว้นจากการกระทำ) ในลักษณะใด ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ผิดหรือต้องห้ามภายใต้กฎหมายควบคุมการค้าใดๆ ที่บังคับใช้

20. การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนและการส่งคืนซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบทั้งหมดจะต้องส่งถึง: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

21. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้อำนาจและมีการตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสโลวัก ผู้ใช้ปลายทางและผู้ให้บริการยอมรับในที่นี้ว่าหลักการด้านข้อขัดแย้งของกฎหมายและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับ คุณยอมรับโดยชัดเจนว่าการพิพาทหรือการเรียกร้องที่มาจากข้อตกลงนี้กับผู้ให้บริการ หรือการพิพาทหรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลเขต Bratislava I และคุณยอมรับอย่างชัดเจนต่อการใช้อำนาจศาลในศาลเขตดังกล่าว

22. บทบัญญัติทั่วไป ถ้าบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับหรือเป็นโมฆะ ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องของบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อตกลง ซึ่งจะมีผลบังคับและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ ในกรณีที่มีความแตกต่างในระหว่างเวอร์ชันภาษาต่าง ๆ ของข้อตกลงนี้ ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ลงชื่อโดยตัวแทนที่มีอำนาจของผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่มีอำนาจอย่างชัดเจนในการดำเนินการนี้ภายใต้ข้อกำหนดของหนังสือมอบอำนาจ

ข้อตกลงทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และมีผลเหนือกว่าการรับรอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาระหน้าที่ การสื่อสาร หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

EULA ID: BUS-LOG-20-01