Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzenie

Aplikacja ESET Log Collector pomaga w gromadzeniu określonych danych, na przykład konfiguracji i dzienników, na komputerze użytkownika podczas rozwiązywania zgłoszeń pomocy technicznej. Można określić, jakie informacje mają być gromadzone na podstawie wstępnie przygotowanej listy artefaktów (lub po wybraniu profilu gromadzenia), maksymalny wiek gromadzonych rekordów dzienników, format gromadzonych dzienników ESET oraz nazwę wyjściowego pliku ZIP zawierającego wszystkie zgromadzone pliki i informacje. Jeśli aplikacja ESET Log Collector zostanie uruchomiona na komputerze, na którym nie zainstalowano produktu zabezpieczającego ESET, gromadzone są tylko dzienniki zdarzeń systemu Windows i zrzuty uruchomionych procesów.


note

ESET Log Collector Ma takie same wymagania systemowe jak produkt zabezpieczający firmy ESET. ESET Log Collector działa w dowolnej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Aplikacja ESET Log Collector automatycznie gromadzi w systemie wybrane informacje w celu przyśpieszenia rozwiązywania problemów. W przypadku kontaktu z działem obsługi technicznej firmy ESET pracownik może poprosić użytkownika o udostępnienie wpisów dziennika z komputera. Aplikacja ESET Log Collector ułatwia gromadzenie potrzebnych informacji.

Aplikacja ESET Log Collector zawiera wszystkie języki w jednym pliku wykonywalnym. Pozwala to na zmianę języka podczas uruchamiania aplikacji bez konieczności pobierania odpowiedniej zlokalizowanej wersji. Język, który ma być używany, wykrywany jest automatycznie lub można go wybrać jawnie. Istnieją dwa sposoby na jawne określenie języka:

1.Użycie przełącznika wiersza poleceń /lang:<language_code>

2.Zmiana nazwy pliku na ESETLogCollector_<language_code>.exe

Dostępne wartości kodów języków: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

Narzędzie ESET Log Collector jest dystrybuowane jako .app 32-bitowa. W celu zagwarantowania jej prawidłowego działania w 64-bitowym systemie zawiera ona 64-bitowy plik wykonywalny ESET Log Collector osadzony jako zasób, który po rozpoznaniu 64-bitowego systemu jest wyodrębniany do katalogu tymczasowego i wykonywany.

Aplikacji ESET Log Collector można używać w dwóch trybach:

Graficzny interfejs użytkownika

Interfejs wiersza polecenia (od wersji 1.8). Jeśli nie zostaną podane żadne parametry wiersza polecenia, aplikacja ESET Log Collector zostanie uruchomiona w trybie graficznego interfejsu użytkownika.

Dzienniki produktu ESET są zbierane jako oryginalne pliki binarne lub filtrowane pliki binarne (domyślnie wybrana jest opcja filtrowanych plików binarnych), gdy aplikacja ESET Log Collector jest obsługiwana przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. W przypadku eksportu filtrowanych plików binarnych można wybrać maksymalny wiek eksportowanych rekordów. Maksymalna liczba eksportowanych rekordów to 1 milion na plik dziennika.


note

Inną funkcją aplikacji ESET Log Collector jest konwersja gromadzonych binarnych plików dziennika ESET (.dat) na plik w formacie XML lub plik tekstowy. Gromadzone pliki binarne ESET można jednak konwertować tylko przy użyciu interfejsu wiersza polecenia ESET Log Collector.