Upravljanje jedinicom

U odjeljku Upravljanje jedinicom možete vidjeti sve klijente koji su aktivirani i s kojim licencama.

Ikone statusa icon_switches označavaju trenutačni status svake jedinice. Kliknite bilo koju ikonu statusa na vrhu popisa jedinica kako biste je uključili ili isključili iz prikaza jedinica. Značenje je pojedine ikone statusa sljedeće:

icon_green_check Licenca je valjana i aktivirana.

icon_yellow_exclamation Licenca će uskoro isteći ili je potrebno poduzeti daljnje radnje za nastavak njezinog korištenja.

icon_red_exclamation Licenca je maksimalno iskorištena ili ima aktivne jedinice, ali je istekla.

unit_management

Ovdje možete nadzirati status klijentskih računala. Ako se klijent nije povezao više od 14 dana, njegov status bit će prikazan narančastom bojom. Ako se klijent nije povezao više od 30 dana, njegov status bit će prikazan crvenom bojom. Da biste sortirali jedinice prema određenom atributu, kliknite odgovarajući stupac. Aktivirano iz ERA znači da je ESET-ov proizvod bio aktiviran u programu ESET Remote Administrator. Broj podjedinica odnosi se na ESET-ove serverske programe – na primjer, broj adresa e-pošte u programu ESET Mail Security za Microsoft Exchange Server.

Kao vlasnik licence možete deaktivirati sve jedinice koje su aktivirane vašom licencom. Primjerice, ako klijent nije aktivan, možete upotrijebiti mogućnost Deaktiviraj da biste deaktivirali jedinicu i oslobodili jedinicu u licenci. Aplikacija će se deaktivirati tijekom sljedećeg intervala sinkronizacije – sinkronizacija se pokreće nekoliko puta dnevno. Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire i kliknite Deaktiviraj da biste izvršili tu radnju.

NAPOMENA: Kao vlasnik licence možete deaktivirati sva klijentska računala aktivirana vašom licencom ili bilo kojim korisničkim podacima sigurnosnog administratora koji su povezani s vašom licencom.