Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie regułami systemu HIPS

Lista reguł zdefiniowanych przez użytkownika i automatycznie dodanych z systemu HIPS. Bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu reguł i działaniu systemu HIPS można znaleźć w rozdziale Ustawienia reguł systemu HIPS. Zobacz też: Ogólna zasada działania systemu HIPS.

Kolumny

Reguła — nazwa reguły podana przez użytkownika lub wybrana automatycznie.

Włączona — przesuń suwak w pozycję wyłączenia, jeśli chcesz pozostawić regułę na liście, ale nie chcesz jej używać.

Czynność — określona przez regułę czynność (Zezwól, Blokuj lub Pytaj), która ma zostać wykonana, gdy spełnione są warunki.

Źródła — reguła będzie stosowana tylko, jeśli zdarzenie zostanie spowodowane przez wymienione aplikacje.

Obiekty docelowe — reguła będzie stosowana tylko, gdy dana operacja będzie związana z określonym plikiem, aplikacją lub wpisem rejestru.

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku — uruchomienie tej opcji spowoduje, że informacje o regule będą zapisywane w dzienniku systemu HIPS.

Powiadom — po wywołaniu zdarzenia w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone małe okno powiadomień.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia utworzenie nowej reguły.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.

Priorytet reguł systemu HIPS

Nie są dostępne opcje umożliwiające dostosowanie poziomu priorytetu reguł systemu HIPS przy użyciu przycisków W górę / W dół (jak dla Reguł zapory, gdzie reguły są wykonywane od góry do dołu).

Wszystkie tworzone reguły mają taki sam priorytet

Im bardziej szczegółowa jest reguła, tym wyższy ma priorytet (np. reguła dotycząca konkretnej aplikacji ma wyższy priorytet niż reguła dotycząca wszystkich aplikacji)

W systemie HIPS istnieją reguły wewnętrzne o wyższym priorytecie, które nie są dostępne dla użytkownika (np. nie można zastąpić reguł zdefiniowanych przez technologię Self-Defense)

Reguła mogąca spowodować zatrzymanie działania systemu operacyjnego nie zostanie zastosowana (będzie miała najniższy priorytet)