Spustenie vlastnej kontroly

Ak si želáte skontrolovať konkrétne oblasti vášho disku, môžete použiť nástroj Vlastná kontrola. Kliknite na Pokročilé kontroly > Vlastná kontrola, z roletového menu Ciele kontroly počítača vyberte príslušnú možnosť, resp. vyberte požadované cieľové umiestnenie priamo z adresárovej (stromovej) štruktúry.

Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať kontrolované objekty.

Podľa nastavenia profilu – Vykoná výber cieľov uložených v profile.

Vymeniteľné médiá – Diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.

Lokálne disky – Lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky – Mapované disky.

Bez výberu – Zruší každý nastavený výber.

Prázdne pole pod adresárovou stromovou štruktúrou slúži na zadanie cesty k zvolenému cieľu (adresáru alebo súboru). Priame zadanie cesty je možné len v tom prípade, ak v stromovej štruktúre nie sú označené žiadne ciele a v roletovom menu Ciele kontroly počítača je nastavená možnosť Bez výberu.

SCAN_CUSTOM

Parametre liečenia môžete pre danú kontrolu nastaviť v časti Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Manuálna kontrola > ThreatSense parametre > Liečenie. Pre vykonanie kontroly bez liečenia vyberte možnosť Kontrolovať bez liečenia. História kontrol sa zaznamenáva do protokolu o kontrole.

Ak je vybratá možnosť Ignorovať vylúčenia, súbory s príponami, ktoré boli predtým vylúčené z kontroly, budú kontrolované bez výnimky.

Profil, s ktorým bude vykonaná kontrola zvolených cieľov, môžete vybrať z roletového menu Profil kontroly. Predvolený profil je Smart kontrola. Sú dostupné ďalšie dva prednastavené profily: Hĺbková kontrola a Kontrola z kontextového menu. Tieto profily používajú rôzne ThreatSense parametre. Dostupné možnosti nájdete v Rozšírených nastaveniach v sekcii Detekčné jadro > Kontroly malvéru > Manuálna kontrola > ThreatSense parametre.

Kliknite na Kontrolovať pre spustenie kontroly počítača s parametrami, ktoré ste nastavili.

Kontrolovať ako správca spúšťa kontrolu počítača pod účtom správcu. Túto možnosť je vhodné použiť, ak prihlásený používateľ nemá dostatočné privilégia na prístup k príslušným súborom, ktoré sa majú kontrolovať. Táto možnosť nie je dostupná, ak daný používateľ nemôže vyvolať operácie UAC (kontroly používateľských kont) ako správca.

note

Poznámka

Po dokončení kontroly počítača môžete zobraziť protokol o kontrole kliknutím na Zobraziť protokol.