Kontrola počítača

Dôležitou súčasťou každého antivírusového programu je kontrola počítača. Umožňuje kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači. Z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné, aby kontrola počítača bola spúšťaná nielen pri podozrení na infikované súbory, ale aj priebežne v rámci prevencie. Hĺbkovú kontrolu počítača odporúčame vykonávať pravidelne, aby ste systém skontrolovali na prítomnosť vírusov, ktoré v čase zápisu na disk neboli zachytené pomocou Rezidentnej ochrany súborového systému. Takáto situácia môže nastať, ak bola rezidentná ochrana v danom čase vypnutá alebo bolo detekčné jadro neaktuálne, prípadne v čase zápisu na disk súbor nebol detegovaný ako vírus.

SCANNER_MAIN

Na výber sú dva typy kontroly počítača. Možnosť Skontrolovať váš počítač slúži na rýchle spustenie kontroly počítača bez nastavovania ďalších parametrov kontroly. Vlastná kontrola naopak umožňuje vybrať si z prednastavených profilov kontroly zameraných na rozdielne umiestnenia v počítači, ako aj určiť konkrétne ciele kontroly.

Viac informácií nájdete v kapitole Priebeh kontroly.

ICON_SCAN Skontrolovať váš počítač

Táto funkcia vám umožňuje okamžite spustiť kontrolu počítača na liečenie infikovaných súborov bez nutnosti interakcie používateľa. Výhodou tejto kontroly je jej jednoduché spustenie bez nutnosti nastavovania. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch, pričom nájdené infiltrácie budú automaticky vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na štandardnú hodnotu. Podrobnejšie informácie o režimoch liečenia sa nachádzajú v kapitole Úrovne liečenia.

Môžete tiež manuálne spustiť kontrolu konkrétneho súboru alebo priečinka jeho presunutím (Drag & drop) do vyznačeného priestoru – kliknite na daný súbor alebo priečinok a podržte tlačidlo myši stlačené, následne presuňte kurzor myši do vyznačeného priestoru a uvoľnite prst z tlačidla myši. Aplikácia sa následne presunie do popredia.

 

V časti Pokročilé kontroly sú dostupné nasledujúce možnosti:

ICON_CUSTOM_SCAN Vlastná kontrola

Vlastná kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele kontroly a metódy skenovania počítača. Výhodou je možnosť vlastného nastavenia všetkých podrobností kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov. To je užitočné, najmä ak chcete vykonávať pravidelnú vlastnú kontrolu počítača s vašimi obľúbenými nastaveniami.

ICON_REMOVABLE_SCAN Kontrola vymeniteľných médií

Funguje podobne ako funkcia Skontrolovať váš počítač, keďže vám umožňuje okamžite spustiť kontrolu vymeniteľných médií aktuálne pripojených do počítača (ako napr. CD, DVD a USB). Toto môže byť užitočné v prípade, ak pripojíte USB kľúč do počítača a želáte si skontrolovať jeho obsah na prítomnosť vírusov alebo iných potenciálnych hrozieb.

Tento typ kontroly počítača je možné vyvolať aj kliknutím na možnosť Vlastná kontrola, potom z roletového menu vyberte možnosť Ciele kontroly, zvoľte možnosť Vymeniteľné médiá a kliknite na Kontrolovať.

ICON_REPEAT_SCAN Opakovať poslednú kontrolu

Táto funkcia vám umožňuje rýchlo spustiť naposledy spustenú kontrolu s rovnakými nastaveniami.

 

Z roletového menu Akcia po kontrole môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností: Žiadna akcia, Vypnúť alebo Reštartovať. Možnosti Uspať a Hibernovať sú dostupné v závislosti od nastavení napájania a režimu spánku v rámci operačného systému alebo od možností vášho počítača/laptopu. Zvolená akcia sa spustí po dokončení všetkých prebiehajúcich kontrol. Ak ste zvolili akciu Vypnúť, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie vypnutia počítača s 30-sekundovým intervalom, v ktorom je možné vypnutie zrušiť (kliknutím na Zrušiť zrušíte plánované vypnutie počítača). Viac informácií nájdete v kapitole Rozšírené nastavenia kontroly.

note

Poznámka

Odporúčame, aby kontrola počítača prebehla aspoň raz za mesiac. Kontrolu je možné nastaviť aj ako plánovanú úlohu v časti Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač. Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu?