Ochrana siete

Firewall zabezpečuje kontrolu všetkých spojení medzi sieťou a daným systémom. Na základe definovaných pravidiel jednotlivé spojenia povoľuje alebo blokuje. Chráni pred útokmi zo vzdialených počítačov a umožňuje blokovanie niektorých služieb. Tiež zabezpečuje antivírusovú kontrolu protokolov HTTP, POP3 a IMAP. Predstavuje dôležitý prvok v bezpečnostnej štruktúre ochrany počítača. ESET Internet Security vás bude informovať v prípade, že sa pripojíte na nezabezpečenú bezdrôtovú sieť alebo na sieť s nedostatočným zabezpečením.

Nastavenia firewallu sa nachádzajú v sekcii Nastavenia > Ochrana siete. Na tomto mieste si môžete zvoliť režim filtrovania a upravovať pravidlá a podrobné nastavenia. Podrobné nastavenia firewallu sú dostupné po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR > Konfigurovať vedľa položky Firewall alebo po stlačení klávesu F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Po kliknutí na ozubené koleso GEAR vedľa položky Firewall sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Konfigurovať – rozšírené nastavenia firewallu, kde môžete určiť, akým spôsobom bude firewall spravovať sieťovú komunikáciu.

Pozastaviť firewall (povoliť všetky prenosy) – pomocou tejto možnosti môžete pozastaviť kontrolu siete firewallom. Pri použití tejto možnosti je filtrovanie spojení firewallom úplne vypnuté a všetky prichádzajúce aj odchádzajúce spojenia sú povolené. Pre opätovné povolenie firewallu, keď je filtrovanie sieťovej komunikácie v tomto režime, kliknite na možnosť Zapnúť firewall.

Zablokovať všetku komunikáciu – každá prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia bude firewallom bez upozornenia používateľa zablokovaná. Použiť tento spôsob blokovania je vhodné napríklad pri podozrení na možné kritické bezpečnostné riziká, kedy je nutné odpojiť systém od siete. Ak je v rámci filtrovania sieťovej komunikácie nastavená možnosť Zablokovať všetku komunikáciu, kliknutím na možnosť Zastaviť blokovanie všetkých prenosov prepnete firewall do štandardného režimu.

Automatický režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na automatický (s pravidlami nastavenými používateľom).

Interaktívny režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na interaktívny.

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) – analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Akákoľvek komunikácia, ktorá je považovaná za nebezpečnú, bude blokovaná.

Ochrana pred botnetmi – rýchlo a presne odhaľuje malvér v systéme.

Pripojené siete – táto sekcia zobrazuje siete, ku ktorým sú pripojené sieťové adaptéry. Po kliknutí na odkaz pod názvom siete sa otvorí okno s nastavením typu ochrany pre sieť, ku ktorej ste pripojený pomocou vášho sieťového adaptéra. Toto nastavenie definuje dostupnosť vášho počítača pre ostatné počítače v sieti.

Dočasný zoznam blokovaných IP adries – zoznam IP adries, ktoré boli identifikované ako zdroje útokov. Tieto IP adresy boli pridané do zoznamu dočasne blokovaných IP adries a zároveň je pre ne na určitý čas prerušená komunikácia. Pre viac informácií kliknite na túto možnosť a následne stlačte kláves F1.

Sprievodca riešením problémov – pomáha pri riešení problémov so sieťovým spojením, ktoré môžu byť zapríčinené ESET Firewallom. Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca riešením problémov.