E-mailové upozornenia

ESET Internet Security podporuje automatické odosielanie e-mailových upozornení v prípade, že nastane udalosť s príslušnou úrovňou zápisu. Kliknutím na možnosť Zasielať e-mail s upozornením aktivujete možnosť odosielania e-mailových upozornení.

CONFIG_NOTICE

SMTP server

SMTP serverSMTP server, pomocou ktorého budú odosielané upozornenia (napr. smtp.provider.com:587, pričom preddefinované číslo portu je 25).

note

Poznámka

SMTP servery, ktoré využívajú šifrovanie TLS, sú produktom ESET Internet Security podporované.

Prihlasovacie meno a heslov prípade, že SMTP server vyžaduje autorizáciu, do týchto polí je potrebné zadať platné prihlasovacie meno a heslo pre prístup k SMTP serveru.

E-mailová adresa odosielateľašpecifikujte adresu odosielateľa, ktorá bude zobrazená v hlavičke e-mailovej správy s upozornením.

E-mailové adresy príjemcovšpecifikujte adresy príjemcov, ktoré budú zobrazené v hlavičke e-mailovej správy s upozornením. Je možné zadať viacero e-mailových adries oddelených bodkočiarkou.

Nastavenia e-mailu

V roletovom menu Posielať udalosti od úrovne je možné nastaviť minimálnu úroveň závažnosti upozornení, ktoré majú byť prostredníctvom e-mailu odosielané.

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o neobvyklých sieťových aktivitách alebo o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenia – zaznamenávané budú kritické chyby a upozornenia (Anti-Stealth nepracuje správne alebo zlyhala aktualizácia).

Chyby – zaznamenávané budú chyby (ochrana dokumentov nie je spustená) a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (nespustenie antivírusovej ochrany, infikovaný systém atď.).

Zapnúť TLS – táto možnosť zapne odosielanie upozornení a oznámení s podporou šifrovania typu TLS.

Interval, po ktorom budú zasielané nové e-mailové upozornenia (min) – časový interval v minútach, po ktorom bude odosielané nové upozornenie prostredníctvom e-mailu. Ak zadáte hodnotu 0, upozornenia budú odosielané ihneď po ich vytvorení.

Posielať každé upozornenie v separátnom e-maile – každé upozornenie bude odoslané v samostatnom e-maile. Výsledkom môže byť veľký počet odosielaných e-mailov za krátky čas.

Formát správy

Komunikácia medzi programom, vzdialeným používateľom alebo správcom systému je zabezpečená prostredníctvom e-mailov alebo LAN správ (pomocou služby Windows Messenger service). Prednastavený formát upozornení a oznámení je optimálny vo väčšine situácií. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné zmeniť formát správ týkajúcich sa udalostí.

Formát správ o udalostiach – formát správ o udalostiach zobrazovaných na vzdialených počítačoch.

Formát upozornení o hrozbách – správy obsahujúce upozornenia o hrozbách majú preddefinovaný formát. Meniť tento formát sa neodporúča. Môžu však nastať situácie, keď budete potrebovať formát správy zmeniť (napríklad v prípade, že používate systém na automatické spracovanie e-mailov).

Znaková sada – konvertuje e-mailovú správu do ANSI kódovania, ktoré je nastavené v regionálnych nastaveniach systému Windows (napr. windows-1250), do kódovania Unicode (UTF-8), ASCII 7-bit (napr. znak „á“ sa zmení na „a“ a neznámy symbol bude označený ako „?“) alebo ISO-2022-JP (japončina).

Použiť Quoted-printable kódovanie – e-mailová správa bude zakódovaná do Quoted-printable (QP) formátu, ktorý využíva ASCII znaky, čím sa môžu prostredníctvom e-mailu bezchybne prenášať špeciálne (národné) znaky v 8-bitovom formáte (áéíóú).

%TimeStamp% – dátum a čas udalosti.

%Scanner% – modul, ktorý zaznamenal udalosť.

%ComputerName% – názov počítača, na ktorom došlo k udalosti.

%ProgramName% – program, ktorý spôsobil udalosť.

%InfectedObject% – názov škodlivého súboru, e-mailovej správy a pod.

%VirusName% – názov infiltrácie.

%Action% – akcia, ktorá bola vykonaná pre konkrétnu infiltráciu.

%ErrorDescription%popis chyby.

Kľúčové slová %InfectedObject% a %VirusName% sa využívajú iba v upozorneniach týkajúcich sa hrozieb, pričom kľúčové slovo %ErrorDescription% sa využíva iba v upozorneniach, ktoré súvisia s určitou udalosťou.