E-mailové upozornenia a oznámenia

Nastavenia pre túto funkcionalitu sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > Upozornenia a udalosti.

Program umožňuje do kontrolovaných správ pridávať podpis s informáciami o výsledku kontroly. Textové upozornenia môže používateľ Pridávať do prijatých a čítaných správ, Pridávať do predmetu prijatých a čítaných infikovaných správ alebo tiež Pridávať do odosielaných správ. Na tieto podpisy sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované vírusmi. Pridávanie podpisu možno nastaviť zvlášť pre prijaté a čítané správy a zvlášť pre odosielané správy. Na výber sú tieto možnosti:

Nepridávať do správ – program nebude pridávať podpisy do žiadnych kontrolovaných správ.

Pridávať len do infikovaných e-mailov – program bude pridávať podpisy len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).

Všetkým skontrolovaným e-mailom – program bude pridávať podpisy s informáciami o výsledku kontroly do všetkých kontrolovaných správ.

Pridávať do predmetu odosielaných infikovaných správ – umožňuje programu pridať do predmetu infikovaných správ upozornenie na vírus (reťazec znakov zadefinovaný v poli Šablóna pridávaná do predmetu infikovaných správ). Táto funkcia sa dá využiť pre jednoduché filtrovanie infikovaných správ podľa predmetu, pokiaľ to e-mailový klient umožňuje. Reťazec tiež vzbudzuje dôveryhodnosť u adresáta správy a poskytuje hodnotnú informáciu o bezpečnosti správy.

Šablóna pridávaná do predmetu infikovaných e-mailov – túto šablónu upravte v prípade, ak si želáte zmeniť formát predpony predmetu infikovaného e-mailu. Táto funkcia nahradí predmet správy "Ahoj" nasledujúcim formátom: "[NÁZOV DETEKCIE vírusu] Ahoj". Premenná %VIRUSNAME% predstavuje detekciu.